Nájdené právne články pre výraz: rozhodovacia činnosť všeobecných súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

89 dokumentov
155 dokumentov
550 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok informácií a času na ich systematické spracovanie, ale možno skôr metodológia a zodpovedajúce kritériá, ktoré by dávali objek ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok in
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V článku sa autorka venuje problematike preskúmavania individuálnych správnych aktov územnej samosprávy, konkrétne neprávoplatných rozhodnutí obcí v sankčných veciach. V prvej časti predstavuje východiská súvisiace s postavením územnej samosprávy v štáte, rozbor platnej právnej úpravy rozhodovania obcí v sankčných veciach a pravidiel ústavne konformného výkladu. Druhá časť rozoberá rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov pri preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí obce v sankčných veciach. Tretia časť sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti súdov na právnu prax z pohľadu efektivity.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Príspevok sa týka problematiky individuálneho rozhodovania územnej samosprávy, pričom z pohľadu subjektov rozhodovania sa zameriava na rozhodovanie obcí, z pohľadu obsahu rozhodovania sa zameriava na sankčné rozhodnutia, teda rozhodnutia vydávané obcami v priestupkovom konaní a v správnom konaní o správnom delikte a z pohľadu právnych účinkov individuálneho správneho aktu sa zameriava na neprávoplatné rozhodnutia obcí. 2 POZITÍVNOPRÁVNE A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ Pri rozbore
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Problematika odôvodnení rozsudkov začína byť v dnešnej dobe pomerne pertraktovanou témou v odborných ako ja vo verejných kruhoch vzhľadom na to, že kvalita súdnych rozhodnutí v SR neraz vyvoláva nie len u sporových strán množstvo otázok a zamyslení. Samozrejme bezprostredne kvalita odôvodnení rozsudkov súdov súvisí aj s rýchlosťou vymožiteľnosti práva na Slovensku, čo začína byť veľkou tému už aj na politickej úrovni. Aj práve z týchto dôvodov sa budem venovať vo svojom článku kde a ako hľadať cestu k skvalitneniu vyhotovovania odôvodnenia.

Úryvok z textu:
Rozhodnutie súdu odráža svojím obsahom stupeň jeho vecnej správnosti, úroveň a kultúrnosť občianskeho súdneho konania v konkrétnej veci, ako aj kvalitu práce sudcu a súdnej kancelárie. Hovoríme o dôležitej verejnej listine, ktorá je mnohokrát podkladom pre exekúciu, či výkon rozhodnutia, ale tiež návodom na konanie občanov, či precedensom pre ďalšie obdobné prípady. Sprístupnenie súdnych rozhodnutí na internete je s odstupom času určite hodnotené pozitívne, avšak donútilo nás to zamyslieť sa
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je vymedzenie postavenia a právomoci Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „Rozhodcovský súd SFZ“) z hľadiska platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj vnútorných noriem Slovenského futbalového zväzu ako občianskeho združenia a Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (Fédération Internationale de Football Association /ďalej len „FIFA“/) a Únie európskych futbalových asociácií (Union of European Football Associations /ďalej len „UEFA“/).

Úryvok z textu:
„Úloha práva v športe je podstatná pre civilizáciu ako úloha práva v spoločnosti všeobecne. Bez toho vládne anarchia. Bez úlohy práva v športe panuje chaos.“                       Edward Grayson, „otec“ anglického športového práva Úvod   Arbitrážne konanie má na území Slovenskej republiky svoju tradíciu. Tak ako sa menilo postupne spoločenské zriadenie a tým aj právny poriad
Autor: Mgr. Mária Dorková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou interpretácie a aplikácie ústavných princípov. V úvode sa venuje ústavným princípom vo všeobecnosti a zároveň uskutočňuje komparáciu teórie právnych princípov najmä z pohľadu R. Dworkina a R. Alexyho. V ďalšej časti príspevku sa venuje princípu proporcionality, ktorý rozoberá vo všeobecnosti, zmieňuje sa aj o politickej legitimite, ktorá vyžaduje uskutočnenie a naplnenie princípu demokracie a princípu ľudských práv. Neopomína ani trojstupňový test proporcionality. Následne rozoberá princíp právnej istoty najmä na príkladoch z rozhodovacej činnosti Ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  I.    Úvod Právne princípy sú prvkom v rámci systému práva, no otázka rozsahu ich použitia, ako aj zdroje a pramene v ktorých sú tieto princípy zakotvené je sporná. Sporná je predovšetkým otázka ich uplatnenia v oblasti výkladu a aplikácie práva. Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú v právnej teórii, ako aj praxi práve ústavné princípy- princíp viazanosti sudcu ústavou (nie len ústavou, ale aj ústavným zákonom a medzinárodnou zmluvou, podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom) sú zá
Autor: JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov riešenia športových sporov. Autor sa v príspevku zaoberá vybranými aktuálnymi otázkami rozhodcovského konania v prostredí slovenského futbalového hnutia akými sú právomoc rozhodcovského súdu, rozhodcovská zmluva, arbitrabilita a to analýzou ustanovení zákona Č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s aktuálnou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a Českej republiky. Osobitnú pozornosť venuje postaveniu, právomoci a konaniu pred rozhodcovským súdom zriadeným Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) po prijatí nových st ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zoznam právnych predpisov, príp. konkrétnych ustanovení, ktorých sa príspevok týka: •       zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, •       článok 46 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, •       zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím rízení a o výkonu rozhodčích nálezu v znení neskorších predpisov,
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované všeobecnými právnymi princípmi, najmä princípom právnej istoty. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V názve príspevku predostretá otázka súvisí so sériou nedávno prijatých rozhodnutí Ústavného súdu SR (ďalej „ústavný súd“) a Najvyššieho súdu SR (ďalej „najvyšší súd“), ktoré sa týkajú nárokov pozostalých po obeti dopravnej nehody na náhradu nemajetkovej ujmy voči komerčným poisťovniam. Žaloby s uvedeným obsahom sa začali hromadiť na všeobecných súdoch po vydaní rozsudku Súdneho dvora EÚ (ďalej „ESD“) vo veci Haasová (C-22/12). V tomto rozsudku ESD s odkazom na príslušné ustan
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti poskytuje ochranu základným práva a slobodám fyzických osôb a právnických osôb. Túto ochranu poskytuje uvedeným subjektom v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Neoddeliteľnou súčasťou základných práv je právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces garantovaný v čl. 46 ods. 1 ústavy a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobô ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Právo na spravodlivý proces v právnom poriadku v Slovenskej republike požíva ústavnoprávnu ochranu už vyše 20 rokov. Jedným z inštitucionálnych nositeľov jeho garancie je aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Ústavnoprávny základ práva na spravodlivý proces tvorí: 1. Listina základných práv a slobôd uvedená ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania v priestupkovom konaní resp. správnom konaní o správnom delikte so zameraním na náhradné doručovanie fyzickým osobám. V prvej časti predstavuje rozbor platnej právnej úpravy inštitútu náhradného doručovania vo vzťahu k fyzickým osobám, pričom tomuto inštitútu sa venuje taktiež z pohľadu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky. Druhá časť rozoberá právne následky a účinky riadneho resp. nedostatočného doručenia písomnosti. Tretia časť príspevku sa zameriava na úvahy de lege ferenda z pohľadu potreby osobitnej právne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Doručovanie je takým inštitútom akéhokoľvek druhu správneho konania (resp. každého druhu konania, v ktorom vystupuje na jednej strane subjekt disponujúci verejnomocenským oprávnením a na druhej strane subjekt, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa rozhoduje), ktorý si vyžaduje participáciu aj účastníkov konania, resp. adresátov doručovaných písomností. Spôsob akým adresát písomnosti a správny orgán participuje na doručovaní a uskutočňuje doručovanie, môže
Autor: JUDr. Monika Minčičová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Technologická revolúcia priniesla mnoho zmien vo fungovaní spoločnosti. Sprevádza ju tiež obmena viacerých rizík, ktoré síce boli príznačné aj pre predchádzajúce obdobia, ale zmenou povahy prostredia a prostriedkov, ktoré sú pre digitalizáciu príznačné, je potrebné modifikovať i nazeranie na nich. Kyberšikana predstavuje jeden z novodobých javov, voči ktorému nezostáva odolné ani pracovné prostredie. V pracovnom prostredí môže mať dvojakú povahu a síce, môže sa odohrávať medzi subjektami pracovnoprávneho vzťahu, alebo pochádzať zo strany tretích osôb. Kyberšikana zo strany tretích osôb je v po ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Víziou priemyslu 5.0 je nadviazať na priemysel 4.0, doplniť, rozšíriť ho, zdôrazniť faktory, ktoré budú formovať budúci priemysel a zohľadniť, že tieto faktory zahŕňajú aj enviromentálny, sociálny rozmer a rozmer základných práv.[2] Rozmer základných práv sa dotýka aj odmietania akýchkoľvek prejavov násilného, agresívneho správania a diskriminácie. Digitálna transformácia spoločnosti sa okrem nových výziev nezaobišla ani bez výskytu nových rizík respektíve ich modifikovania. Rizik
MENU