Nájdené právne články pre výraz: rozhodovanie majetkových sporov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
2 dokumenty
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dohoda o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv z dieľne UEFA je prínosným počinom, avšak v podmienkach Slovenskej republiky môže naraziť (naráža) na platný právny stav športovo - právnej oblasti.

Úryvok z textu:
O tom, že UEFA (The Union des Associations Européennes de Football, ďalej „UEFA“) podpísala v posledných dňoch dohodu o minimálnych požiadavkách hráčskych zmlúv (ďalej „dohoda“) sa už v športovo právnej verejnosti hovorí nejakú tu hodinu. Udialo sa tak dňa 19. apríla 2012 v Bruseli[1], kedy bola podpísaná historická dohoda medzi sociálnymi partnermi v profesionálnom futbalovom sektore a to konkrétne medzi:    UEFA The Union des Associations Européennes de Football 
Autor: JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok má za cieľ analyzovať úlohu miesta rozhodcovského konania pre rozhodcovské konanie. Určenie miesta rozhodcovského konania má pre rozhodcovské konanie zásadný význam, nakoľko určuje procesné právo,ktoré sa vzťahuje na rozhodcovské konanie. Miesto rozhodcovského konania sa zvyčajne určuje dohodou strán pri uzatváraní rozhodcovskej doložky alebo rozhodcovskej zmluvy, preto sa príspevok venuje aj kritériám, ktoré sú rozhodujúce pre výber miesta rozhodcovského konania najmä v medzinárodnom kontexte.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Miesto rozhodcovského konania obvykle určuje právo, ktorým sa bude riadiť rozhodcovské konanie, teda právo, ktoré bude regulovať, najmä vzťah medzi rozhodcovským konaním a miestnymi súdmi a rozsah, v akom súdy v mieste rozhodcovského konania môžu alebo budú konať vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Miesto rozhodcovského konania má význam najmä pri riešení sporov s medzinárodným prvkom. Dôležité postavenie dávajú miestu rozhodcovského konania jednotlivé procesné normy vo vnútroštátn
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodcovského konania v Slovenskej republike, pričom sa zameriava na zavedenie dvoch režimov rozhodcovského konania - klasického rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhodcovského konania. Snahou autora je v príspevku zhodnotiť pozitíva a aj prípadné negatíva právnej úpravy jednak z hľadiska spotrebiteľa a jeho práv ako aj z hľadiska účastníkov klasického rozhodcovského konania.

Úryvok z textu:
1 NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA Dňa 1. januára 2015 nadobudla v Slovenskej republike účinnosť nová práva úprava rozhodcovského konania a to konkrétne nový zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj pomerne rozsiahla novela zákona č. 244/2 002 Z. z. o rozhodcovskom konaní - zákon č. 336/2014 Z. z. Právna úprava rozhodcovského konania, ako jedného z alternatívnych spôsobov riešenia sporov prešla tak pomerne rozsi
Autor: Mgr. Jana Kršková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Bez spotrebiteľa by hospodárska súťaž nemala zmysel, nakoľko cieľom súťažiteľov je zaujať pozornosť spotrebiteľa. Z tohto dôvodu je práve spotrebiteľ priamym terčom nekalých a agresívnych obchodných praktík. O nekalosútažnom konaní v tomto prípade hovoríme, ak konanie v hospodárskej súťaži je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a zároveň je spôsobilé privodiť spotrebiteľovi. Ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka poskytujú ochranu pred nekalou súťažou aj spotrebiteľom. Súčasná právna úprava taxatívne vymedzuje skutkové po ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Súčasné formy ekonomického súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. Pôvodne bolo právo proti nekalej súťaži koncipované najmä s cieľom chrániť čestného súťažiteľa. Ucelenej úprave práva proti nekalej súťaži v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník“) predchádzalo viacero predpiso
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na základné problémy právomoci a príslušnosti pri rozhodovaní športových sporov. Dochádza tu ku kompetenčnému konfliktu medzi všeobecným súdom, rozhodcovským súdom na národnej úrovni (najmä Rozhodcovský súd SFZ), rozhodcovským súdom na medzinárodnej úrovni (CAS), prípadnou športovou rozhodcovskou komisiou bez povahy rozhodcovského súdu na národnej úrovni (najmä v rámci športového zväzu) a športovou rozhodcovskou komisiou medzinárodnej športovej federácie (napr. Rozhodcovská komora FIFA).

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku riešime niekoľko základných a v literatúre doteraz neriešených otázok v súvislosti s ochranou práv a oprávnených záujmov športových subjektov v procese riešenia športových sporov. Ide najmä o otázky právomoci a príslušnosti jednotlivých orgánov riešenia športových sporov, ktoré by sme mohli sformulovať nasledovne: a) Je potrebné dodržať postup viacerých interných inštancií riešenia sporov predtým ako sa možno obrátiť na súd? b) Predstavuje konanie pred rozhodcovským
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Spoločenské vzťahy reguluje viacero normatívnych systémov na národnej, nadná- rodnej i medzinárodnej úrovni. Medzi nimi by mal existovať súlad, to znamená, že jednotlivé normatívne systémy, by si navzájom nemali odporovať. Pokiaľ sa vyskyt- nú rozpory, malo by dôjsť k zosúladeniu jednotlivých pravidiel, a to tak, že norma- tívne pravidlá nižšej právnej sily sa prispôsobia pravidlám vyššej právnej sily. V reálnom živote sme však svedkami aj takých situácií, keď sa regulácie neprispôso- bia iným reguláciám

Úryvok z textu:
  Spoločenské vzťahy reguluje viacero normatívnych systémov na národnej, nadná- rodnej i medzinárodnej úrovni. Medzi nimi by mal existovať súlad, to znamená, že jednotlivé normatívne systémy, by si navzájom nemali odporovať. Pokiaľ sa vyskyt- nú rozpory, malo by dôjsť k zosúladeniu jednotlivých pravidiel, a to tak, že norma- tívne pravidlá nižšej právnej sily sa prispôsobia pravidlám vyššej právnej sily. V reálnom živote sme však svedka
MENU