Nájdené právne články pre výraz: rozpory medzi skoršou výpoveďou a údajmi na hlavnom pojednávaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok nesúhlasne reaguje na článok Ondreja Prikryla, ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue a zaoberá sa problematikou podozrivého

Úryvok z textu:
V Jus­tič­nej re­vue č. 6-7/2017 bol uve­rej­ne­ný člá­nok s náz­vom „Zá­pis­ni­ca z vý­slu­chu (za­dr­ža­né­ho) po­doz­ri­vé­ho, ako dô­kaz v kon­texte tres­tnop­ráv­nej pro­ce­sua­lis­ti­ky – zá­kon­né mož­nos­ti a li­mi­ty“, v kto­rom je­ho autor JUDr. On­drej Prikr­yl, PhD. (pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Pieš­ťa­ny) vy­slo­vu­je ná­zor, že vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho ale­bo v ko­na­ní pred sú­dom ob­ža­lo­va­né­ho mož­no kon­fron­to­vať so skor­šou vý­po­ve­ďou tej­to oso­by, ako
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
MENU