Nájdené právne články pre výraz: ručenie za daň

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkami dokazovania v nadväznosti na problematiku daňových únikov. Príspevok upozorňuje na vzťah medzi možným použitím nových mechanizmov na predchádzanie daňových únikov a zvýšením náročnosti preukázať daňový únik. Správcovia dane čelia novým výzvam ako vykonávať dokazovanie takým spôsobom, aby bolo efektívne a zákonné zároveň. Z uvedeného dôvodu príspevok analyzuje teoretické východiská dokazovania. Na základe tohto teoretického východiska príspevok ponúka niekoľko vybraných chýb, ktorých sa dopúšťajú správcovia dane pri nachádzaní dôkazov (t.j. pri interakcii správcov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňová politika je v súčasnosti vystavená dvom protichodným požiadavkám. Na jednej strane majú štáty záujem na ochrane svojich fiskálnych záujmov reprezentovaných predovšetkým príjmami z výberu daní. Bez zabezpečenia dostatočnej úrovne daňových príjmov by sa oslabilo resp. znemožnilo plnenie základných funkcií štátu. Zároveň zabezpečenie daňovej disciplíny je previazané s pocitom materiálneho naplnenia daňovej spravodlivosti na strane adresátov právnych noriem. Taktiež výber da
Autor: Mgr. Ivana Vojníková
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: daňové únikydaňový podvodopatrenia proti daňovým únikom
Abstrakt: Vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu je okrem optimálneho nastavenia daňovej legislatívy a efektivitou daňovej správy výrazným spôsobom podmienený daňovou disciplínou povinných subjektov. Podľa medializovaných odhadov Slovenská republika mohla strácať v dôsledku daňových podvodov a daňových únikov až vyše dvoch miliárd eur ročne. V snahe konsolidovať príjmovú stránku štátneho rozpočtu bolo postupne vo viacerých etapách prijatý značný počet opatrení za účelom zvýšiť daňové výnosy na dani z pridanej hodnoty a na dani z prímov, ktorých dopady je v súčasnom období možné zhodnotiť z krátkodobéh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dane charakterizuje viacero základných funkcií, no za tú primárnu a historicky najstaršiu treba považovať funkciu fiskálnu, ktorá spočíva v úlohe daní patriacich do daňovej sústavy konkrétneho štátu[1] [2] zabezpečiť dostatočné peňažné zdroje pre verejné rozpočty. V dejinnom vývoji inštitút daní nestagnoval a postupne sa začali zvýrazňovať aj iné funkcie daní, hlavne alokačná, stimulačná, kontrolná, alebo aj sociálna[3]. Aj keď sa teda nazeranie na dane a ich podstatu v priebehu dejí
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok hodnotí ostatné zmeny v daňovej legislatíve Slovenskej republiky v kontexte aktuálnych medzinárodných trendov (napr. BEPS, akčný pán EÚ boja proti daňovým podvodom, atď.). Ukazuje sa, že niektoré z opatrení majú potenciál zvýšiť výber daní a zabrániť daňovým únikom napriek tomu, že mierne zvyšujú administratívnu záťaž podnikateľov, zároveň však ostáva v Slovenskom daňovom práve niekoľko miest, ktoré sú výsledkom nekoncepčného legislatívneho procesu a otvárajú priestor pre nerovnomerné zdaňovanie a daňové úniky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je pretrvávajúcim problémom prakticky vo všetkých svetových ekonomikách a je mu venovaná značná pozornosť v rámci teórie aj v rámci aplikačnej praxe. Zároveň sa v uplynulých desaťročiach zintenzívnili práce na systematizácií dostupných nástrojov zameraných na boj s nežiaducimi javmi na úseku daní. Cieľom tohto príspevku je stručne zosumarizovať oblasti, kde je v rámci aktuálneho výskumu vo svete venovaná najväčšia pozornosť a kde je možné očaká
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme. Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práva a daňového práva, nie je dobrá. V poslednom období rezonuje v médiách snaha vlády Slovenskej republiky boj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme.[1] Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práv
Autor: JUDr. Mgr. Slávka Gunárová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Systém DPH uplatňovaný v Európskej únii v súčasnosti čelí viacerým problémom, ktorých riešenie sa javí ako nevyhnutné pre ďalšie bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. Jedná sa na jednej strane o problémy administratívnej záťaže na strane podnikateľov ako aj daňových správ a nákladov, ktoré musia vynakladať podnikatelia na zabezpečenie zosúladenia svojej cezhraničnej ekonomickej činnosti s rôznymi pravidlami zavedenými členskými štátmi (compliance costs), ktorých stanovenie sekundárne právo EÚ napriek výraznej harmonizácii členským štátom povoľuje. Oveľa vážnejší problém však v súčasnosti p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Daň z pridanej hodnoty (DPH) je od 1.1.1987 jedinou nepriamou všeobecnou daňou zo spotreby tvoriacou súčasť daňových sústav všetkých členských štátov Európskeho spoločenstva, resp. Európskej únie.1 Nepriame zdaňovanie je však objektom záujmu a legislatívnej činnosti európskych integračných zoskupení už od počiatkov európskej integrácie. Na zabezpečenie jedného z hlavných cieľov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len EHS) – vnútorného trhu bolo nevyhnutné rozhodnúť sa pre
Autor: JUDr. PhDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaná štúdia sa zaoberá problematikou daňových únikov a daňových podvodov v rámci Európskej únie a Slovenskej republiky. V prvej časti sa štúdia zaoberá teoretickým vymedzením pojmov súvisiacich s daňovými únikmi a daňovými podvodmi. V ďalšej časti štúdia pojednáva o základných nástrojoch medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej únie, ktoré slúžia na elimináciu zneužívania daňového systému. V poslednej časti sa autor zameriava na aktuálne iniciatívy slúžiace na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Úvod Proces stotožnenia sa s platením spravodlivých daní objektívne trvá celé desaťročia, pričom narušiť ho môže akýkoľvek nevhodný podnet zo strany negatívnej alokácie daní. Daňovník by sa zrejme dobrovoľne stotožnil s makroekonomickou zmysluplnosťou platenia daní, ak by nebol konfrontovaný s často sa vyskytujúcimi negatívnymi spoločenskými javmi a praktikami ako sú korupcia, fungovanie tieňovej ekonomiky, narastajúce rozdiely v životnej úrovni jednotlivých príjmových skupín obyvate
MENU