Nájdené právne články pre výraz: sankcionovanie právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marek Dorič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prezentovaný príspevok približuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, ako efektívny prostriedok v snahe obmedzenia ekonomickej trestnej činnosti. Predmetom skúmania sú inštitúty verejnoprávnej regulácie s presahom do slovenského súkromného (obchodného) práva, konkrétne zavedenie modelu tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Úvod Úvodom treba poznamenať, že právnická osoba a jej trestná zodpovednosť je právnym inštitútom, ktorý má v mnohých krajinách sveta už svoje miesto, avšak v podmienkach Slovenskej republiky je dlhodobo pretrvávajúcim problémom a často diskutovanou témou. V skutočnosti ide o inštitút, ktorý zavádza do právneho poriadku možnosť postihovať protiprávne konanie páchané právnickými osobami. Aj keď je tento typ zodpovednosti   typický pre      &nbs
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zhodnotenie nepravej tres
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. ZHODNOTENIE NEPRAVEJ TRES
Autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Históriu trestnej zodpovednosti právnických osôb je potrebné vnímať z viacerých hľadísk. Predovšetkým je potrebné ju vnímať odlišne vzhľadom na anglosaský typ právnej kultúra a kontinentálny typ právnej kultúry. Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom, ktorý je odmietaný no zároveň je nevyhnutným prvkom v boji proti kriminalite páchanej právnickými osobami. Príspevok ponúka pohľad na históriu tohto inštitútu od čias staroveku a stredoveku cez novovek až po súčasnosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej TZPO) sa do povedomia v kontinentálnej Európe začal dostávať až v 70-tých rokoch 20. storočia. Hoci sa môže zdať, že sa jedná o nový problém kontinentálneho práva, historický exkurzus touto problematikou nám však ukazuje, že trestanie korporácií, resp. kolektívnych subjektov, bolo v minulosti samozrejmosťou. Ako každý trestnoprávny inštitút, aj TZPO má svoju vlastnú históriu, prešla vývojom, pričom sa na rôznych miestach vyvíj
Autor: doc. JUDr. Ingrid Mencerová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb problematizuje osvedčený systém základných zásad kontinentálnej európskej právnej kultúry. Autorka článku sa zamýšľa, do akej miery prijatie trestnej zodpovednosti právnických osôb, oslabuje stáročiami uznávanú zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
Máloktorá otázka trestnoprávnej vedy vyvolala také diskusie, rôznorodé i protichodné názory ako problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb. Je to jedna z najspornejších otázok trestnoprávnej teórie. Je tomu tak preto, že trestná zodpovednosť právnických osôb problematizuje osvedčený systém základných princípov kontinentálnej európskej právnej kultúry. Narušuje stáročiami uznávanú zásadu európskeho kontinentálneho práva, že trestná zodpovednosť je zodpovednosťou individuálnou, zodpov
Autor: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V kontexte témy sekcie Fenomén ekonomickej kriminality a právnych nástrojov na jej eliminovanie sa autorka zamýšľa nad možnými príčinami, ktoré viedli tvorcov predmetného zákona k zníženiu počtu taxatívneho vymedzenia trestných činov v pôvodnom návrhu zákona s cieľom vyvolať v odbornej verejnosti diskusiu k tejto - tak závažnej problematike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Blíži sa rok 2016, uplynie teda 27 rokov od nežnej revolúcie (1989) a 10 rokov od účinnosti rekodifikovaných kódexov v oblasti trestného práva. Ide o pomerne dlhý časový interval, v rámci ktorého sa úloha trestného práva podstatným spôsobom zmenila. V období, kedy naša ekonomika fungovala na princípe plánovite a direktívne riadeného hospodárstva, čiže za socializmu, bola integrácia trestného práva do riadenia ekonomiky značne vysoká a neraz sa ňou pragmaticky suplovalo nefunkč
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestnou zodpovednosťou právnických osôb, konkrétne hodnotí aktuálnu právnu úpravu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Záverom ponúka výpočet niektorých návrhov de lege ferenda, ktoré by mali byť zohľadnené v eventuálnom návrhu na zmenu existujúcej právnej úpravy o ktorom sa diskutuje tak na akademickej ako aj politickej úrovni.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnu slovenskú právnu úpravu nie je možné považovať za komplexnú a efektívnu. Od samotného počiatku existencie tejto úpravy sa uvažovalo o zmene. Paradoxom je, že Slovenská republika prijala úpravu po vzore Španielskeho kráľovstva, ktoré v rovnakom čase prijímala nový model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aj keď sa niektorí autori považujúci aktuálnu úpravu domnievajú, že táto je dostačujúca a prehľadná a umožní sankcionovanie právnických osôb, realita je diamet
Autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zaoberal právnych teoretikov tak v minulosti ako aj v súčasnosti o čom svedčí starorímske societas delinquere non potest a novodobé teórie rozdeľujúce zodpovednosť právnických osôb do viacerých modelov. V súčasnosti existuje množstvo právnych teoretikov, ktorí sa prikláňajú k možnosti existencie kolektívnej zodpovednosti. Na strane druhej značná časť právnych teoretikov túto „myšlienku“ odmieta, nakoľko právnická osoba je len fikciou, ktorá je vytvorená na základe práva a chýba jej intelektuálna stránka ako znak zavinenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnemu ponímaniu problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb predchádzala história, ktorá je nesporne spojená s rímskym právom ako aj so systémom comman law, ktorý položil základy pre rozvoj tejto koncepcie v kontinentálnej právnej kultúre. Súčasné podoby zodpovednosti právnických osôb sa líšia vzhľadom na ponímanie tejto problematiky v konkrétnom štáte. Preto môžeme rozlišovať pravú, resp. nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb alebo aj administratívno-právne r
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzi základné piliere trestného práva v každej demokratickej krajine patrí zásada viny, z ktorej vyplýva, že trest môže byť páchateľovi uložený len za trestný čin, ktorého spáchanie mu bolo dokázané - ak sa teda osoba dopustila trestného činu, je jej toto spáchanie potrebné riadne dokázať v trestnom konaní. Ďalšou dôležitou zásadou slovenského trestného práva hmotného je zásada individuálnej zodpovednosti - naše trestné právo nepozná kolektívnu zodpovednosť za spáchanie trestného činu ani kolektívny trest. Doterajšia československá teória i prax vychádzala predovšetkým z tézy, že priama trest ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Medzi základné piliere trestného práva v každej demokratickej krajine patrí zásada viny, z ktorej vyplýva, že trest môže byť páchateľovi uložený len za trestný čin, ktorého spáchanie mu bolo dokázané - ak sa teda osoba dopustila trestného činu, je jej toto spáchanie potrebné riadne dokázať v trestnom konaní. Ďalšou dôležitou zásadou slovenského trestného práva hmotného je zásada individuálnej zodpovednosti - naše trestné právo nepozná kolektívnu zodpovednosť za spáchanie trestného činu ani ko
MENU