Nájdené právne články pre výraz: sexuálne násilie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

292 dokumentov
67 dokumentov
968 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: mjr. PhDr. Miloš Bučko
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: sa zaoberá vzdelávaním príslušníkov PZ z oblasti etiky, psychológie a sociológie na vyučovacom predmete etika a psychológia policajnej práce na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku.

Úryvok z textu:
Úvod Vyučovací predmet etika a psychológia policajnej práce (ďalej len „EPP“) je teoreticko-praktickým predmetom, ktorého cieľom je rozvoj komunikačných, sociálnych, personálnych, občianskych a iných kompetencií poslucháčov založených na vedomostiach, zručnostiach a postojoch k sebe samým, k povolaniu policajta, k občanom a osobám minoritných komunít a skupín.[1] Výučba sa zameriava na základné princípy a poznatky z etiky, psychológie a sociológie a ich následné využit
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb (ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú možnosť, aj keď podľa nášho názoru v
Autor: mjr. PhDr. Andrea Pastuchová Neumannová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Poskytovanie psychosociálnej podpory v profesiách zasahujúcich profesionálov z radov PZ a HaZZ je problematikou aktuálnou, nakoľko aj profesionálne pripravované osoby môžu mať špecifické potreby po náročných zásahoch, kedy boli svedkami veľkého utrpenia a záťaže. V štúdii sa budeme zaoberať psychosociálnou podporou vo vybraných zložkách MV SR, priblížime aktuálnu psychologickú starostlivosť a krízovú intervenciu podľa metodiky CISM a na základe analýzy vybraných podporných a záťažových faktorov počas zásahu pri MU vo vybraných zložkách vyhodnotíme skutočnosti vyplývajúce z našich záverov. Vede ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod V čase, keď vzniká mimoriadna udalosť (ďalej už len MU) veľkého rozsahu sme konfrontovaní s otázkou, kto všetko a v akej miere môže byť zasiahnutý konkrétnou udalosťou, komu a čomu prvému venovať pozornosť, kto je najviac ohrozený? Samozrejme, že je potrebné objektívne vyhodnotiť množstvo faktorov ako napríklad: miesto, čas, charakter situácie a pod. Miera traumatizovania je individuálna a významne ju ovplyvňuje miesto, kde sa obeť nachádzala, či bola v jadre diania, alebo
Autor: JUDr. Andrea Gregušová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Restoratívna justícia a problematika alternatívnych trestov je v súčasnosti intenzívne presadzovanou koncepciou riešenia trestných vecí, pričom výhradne nesúvisí so snahou zákonodarcu o rozširovanie systému trestných sankcií. Významnú pozíciu má v tomto smere aj problematika trestnoprávneho inštitútu „preradenie odsúdeného do domáceho väzenia“, ktorý by v podmienkach Slovenskej republiky mohol nájsť svoje uplatnenie. Príspevok sa preto zaoberá analýzou navrhovaného znenia právnej úpravy tohto trestnoprávneho inštitútu z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rovnako ako analý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod[2] V prebiehajúcich odborných diskusiách o smerovaní a ďalšej budúcnosti trestnej politiky je v súčasnosti intenzívne kladený dôraz na ochranu práv a právom chránených záujmov poškodeného trestným činom, pričom frekventovanej analýze zo strany odbornej verejnosti podlieha skutočnosť vychádzajúca z myšlienky, že prostriedky tradičnej trestnej politiky nie sú v súčasnosti dostatočne efektívne a neplnia svoj rozhodujúci účel. Hľadanie koncepcie, ktorá zodpovedná súčasným požia
MENU