Nájdené právne články pre výraz: sexuálne násilie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

298 dokumentov
70 dokumentov
998 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb (ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú možnosť, aj keď podľa nášho názoru v
Autor: Ivona Fabianová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, neľudským zaobchádzaním s civilným obyvateľstvom a porušovaním ich základných ľudských práv a slobôd sme sa mohli stretnúť a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, ne
Autor:
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv
Autor: Bc. Dávid Danočko
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: ochrana utečencovutečenecpráva utečencov
Abstrakt: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees, ďalej len UNHCR alebo Úrad) sa po takmer šesťdesiatich šiestich rokoch svojej existencie stal už pevnou súčasťou spektra medzinárodných inštitúcii poskytujúcich ochranu základným ľudským právam a slobodám uznávaných drvivou väčšinou krajín sveta. Za toto obdobie bola činnosť Úradu ocenená dva razy Nobelovou cenou za mier. Aj toto ocenenie svedčí o správnosti úsudku medzinárodného spoločenstva, ktoré sa v roku 1949 na pôde OSN rozhodlo vytvoriť tento Úrad. Za každým štatistickým číslom nájdeme človeka, ktor ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees, ďalej len UNHCR alebo Úrad) sa po takmer šesťdesiatich šiestich rokoch svojej existencie stal už pevnou súčasťou spektra medzinárodných inštitúcii poskytujúcich ochranu základným ľudským právam a slobodám uznávaných drvivou väčšinou krajín sveta. Za toto obdobie bola činnosť Úradu ocenená dva razy Nobelovou cenou za mier. Aj toto ocenenie svedčí o správnosti úsudku medzinárodného spoločenstva,
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho hľadiska. Spočiatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného na ženách vo všeobecnej rovine. Ďalej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných činov v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom ochrany obete pred násilím.

Úryvok z textu:
Motto: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach" Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) ÚVOD „Násilie a ženy" je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu oso
Autor: mjr. PhDr. Miloš Bučko
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: sa zaoberá vzdelávaním príslušníkov PZ z oblasti etiky, psychológie a sociológie na vyučovacom predmete etika a psychológia policajnej práce na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku.

Úryvok z textu:
Úvod Vyučovací predmet etika a psychológia policajnej práce (ďalej len „EPP“) je teoreticko-praktickým predmetom, ktorého cieľom je rozvoj komunikačných, sociálnych, personálnych, občianskych a iných kompetencií poslucháčov založených na vedomostiach, zručnostiach a postojoch k sebe samým, k povolaniu policajta, k občanom a osobám minoritných komunít a skupín.[1] Výučba sa zameriava na základné princípy a poznatky z etiky, psychológie a sociológie a ich následné využit
Autor: JUDr. Andrea Gregušová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Restoratívna justícia a problematika alternatívnych trestov je v súčasnosti intenzívne presadzovanou koncepciou riešenia trestných vecí, pričom výhradne nesúvisí so snahou zákonodarcu o rozširovanie systému trestných sankcií. Významnú pozíciu má v tomto smere aj problematika trestnoprávneho inštitútu „preradenie odsúdeného do domáceho väzenia“, ktorý by v podmienkach Slovenskej republiky mohol nájsť svoje uplatnenie. Príspevok sa preto zaoberá analýzou navrhovaného znenia právnej úpravy tohto trestnoprávneho inštitútu z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rovnako ako analý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod[2] V prebiehajúcich odborných diskusiách o smerovaní a ďalšej budúcnosti trestnej politiky je v súčasnosti intenzívne kladený dôraz na ochranu práv a právom chránených záujmov poškodeného trestným činom, pričom frekventovanej analýze zo strany odbornej verejnosti podlieha skutočnosť vychádzajúca z myšlienky, že prostriedky tradičnej trestnej politiky nie sú v súčasnosti dostatočne efektívne a neplnia svoj rozhodujúci účel. Hľadanie koncepcie, ktorá zodpovedná súčasným požia
Autor: mjr. PhDr. Andrea Pastuchová Neumannová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Poskytovanie psychosociálnej podpory v profesiách zasahujúcich profesionálov z radov PZ a HaZZ je problematikou aktuálnou, nakoľko aj profesionálne pripravované osoby môžu mať špecifické potreby po náročných zásahoch, kedy boli svedkami veľkého utrpenia a záťaže. V štúdii sa budeme zaoberať psychosociálnou podporou vo vybraných zložkách MV SR, priblížime aktuálnu psychologickú starostlivosť a krízovú intervenciu podľa metodiky CISM a na základe analýzy vybraných podporných a záťažových faktorov počas zásahu pri MU vo vybraných zložkách vyhodnotíme skutočnosti vyplývajúce z našich záverov. Vede ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod V čase, keď vzniká mimoriadna udalosť (ďalej už len MU) veľkého rozsahu sme konfrontovaní s otázkou, kto všetko a v akej miere môže byť zasiahnutý konkrétnou udalosťou, komu a čomu prvému venovať pozornosť, kto je najviac ohrozený? Samozrejme, že je potrebné objektívne vyhodnotiť množstvo faktorov ako napríklad: miesto, čas, charakter situácie a pod. Miera traumatizovania je individuálna a významne ju ovplyvňuje miesto, kde sa obeť nachádzala, či bola v jadre diania, alebo
Autor: plk. JUDr. Rudolf Briška
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor v predmetnom článku charakterizuje rodové násilie, vybrané právne predpisy, inštitucionálne zastrešenie, pričom poukazuje na činnosťou a výsledky inšpekčnej služby.

Úryvok z textu:
  Vo vedomí, ale predovšetkým v správaní a konaní ľudí sa spoločensko-politické, ekonomické, právne, kultúrne a ďalšie rozmery jednotlivých oblastí života odrážajú rôzne. Rozvoj a zvýšená životná úroveň, ako aj uplatnenie v práci a v spoločnosti sú na jednej strane prijímané pozitívne, pričom na druhej strane, napríklad v názoroch, postojoch a konkrétnej činnosti jednotlivcov či skupín sa prejavujú aj v podobe rôznych negatívnych javov vrátane konfliktov so zákonmi. U páchateľov vo vedomí
Autor: PhDr. Cyril Kostík CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Dlhodobo koncipovaný výskum vývoja vybraných druhov kriminality je snahou o stanovenie prognóz kriminality v európskom regióne a jej možný vplyv na kriminálnu scénu jednotlivých krajín. Objektom výskumu je kriminalita majetková, násilná, mravnostná, ekonomická a drogová, ich páchatelia a poškodení, objasnenosť a latencia. Predmetom výskumu je kriminologické prognózovanie budúceho vývoja vybraných kategórií a foriem kriminality, jej páchateľov a obetí. Ďalej vysoko organizovaná forma páchania uvedených kategórií kriminality, registrovaná a latentná kriminalita. Úsilie je zamerané na podstatné s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Vedeckovýskumná úloha „Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v európskom regióne“ a ďalší z jej výstupov – štúdia „Prognóza vývoja vybraných druhov kriminality v európskom regióne do roku 2011“ je súčasťou stáleho prognostického programu Akadémie Policajného zboru v Bratislave, uskutočňovaného v prospech subjektov zodpovedných za kontrolu kriminality v Slovenskej republike. Patria do základnej bádateľskej témy dlhodobého zámeru vedeckej práce akadémie a sú zarad
MENU