Nájdené právne články pre výraz: sexuálne násilie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

292 dokumentov
67 dokumentov
968 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: plk. JUDr. Rudolf Briška
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor v predmetnom článku charakterizuje rodové násilie, vybrané právne predpisy, inštitucionálne zastrešenie, pričom poukazuje na činnosťou a výsledky inšpekčnej služby.

Úryvok z textu:
  Vo vedomí, ale predovšetkým v správaní a konaní ľudí sa spoločensko-politické, ekonomické, právne, kultúrne a ďalšie rozmery jednotlivých oblastí života odrážajú rôzne. Rozvoj a zvýšená životná úroveň, ako aj uplatnenie v práci a v spoločnosti sú na jednej strane prijímané pozitívne, pričom na druhej strane, napríklad v názoroch, postojoch a konkrétnej činnosti jednotlivcov či skupín sa prejavujú aj v podobe rôznych negatívnych javov vrátane konfliktov so zákonmi. U páchateľov vo vedomí
Autor: PhDr. Cyril Kostík CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Dlhodobo koncipovaný výskum vývoja vybraných druhov kriminality je snahou o stanovenie prognóz kriminality v európskom regióne a jej možný vplyv na kriminálnu scénu jednotlivých krajín. Objektom výskumu je kriminalita majetková, násilná, mravnostná, ekonomická a drogová, ich páchatelia a poškodení, objasnenosť a latencia. Predmetom výskumu je kriminologické prognózovanie budúceho vývoja vybraných kategórií a foriem kriminality, jej páchateľov a obetí. Ďalej vysoko organizovaná forma páchania uvedených kategórií kriminality, registrovaná a latentná kriminalita. Úsilie je zamerané na podstatné s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Vedeckovýskumná úloha „Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v európskom regióne“ a ďalší z jej výstupov – štúdia „Prognóza vývoja vybraných druhov kriminality v európskom regióne do roku 2011“ je súčasťou stáleho prognostického programu Akadémie Policajného zboru v Bratislave, uskutočňovaného v prospech subjektov zodpovedných za kontrolu kriminality v Slovenskej republike. Patria do základnej bádateľskej témy dlhodobého zámeru vedeckej práce akadémie a sú zarad
Autor: PhDr. Magdaléna Ondicová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autorka v článku stručne charakterizuje vývoj celkovej evidovanej kriminality a jej jednotlivých druhov za sledované obdobie rokov 1993 až 2009. Pozornosť venuje aj indexu kriminality prepočítanému na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky, t. j. ukazovateľu úrovne kriminality vybraných druhov kriminality. V závere článku porovnáva zmenu štruktúry celkovej kriminality v roku 1993 a v roku 2009.

Úryvok z textu:
  Žiadna spoločnosť nie je zbavená trestnej činnosti, preto hlavným cieľom „trestnej politiky“ nemôže byť len eliminácia trestnej činnosti, ale skôr snaha ju udržať na najnižšej hranici. Ak chce spoločnosť zvoliť najefektívnejšie preventívne opatrenia, ktorými by kriminalitu udržala na najnižšej možnej hranici, musí predovšetkým vedieť, čomu má predchádzať, a teda musí poznať skutočný vývoj, úroveň, dynamiku a v neposlednom rade aj štruktúru kriminality vo svojej krajine. Hlavným zdr
Autor: kpt. RNDr. Barbara Sviežená PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Identifikácia biologického materiálu vo forenznej stope je dôležitou súčasťou kriminalistickej biológie, pričom pomáha predpokladať pravdepodobnosť úspechu analýzy DNA, ako aj následnú interpretáciu výsledkov. mRNA profilizácia je novou metódou na determináciu prítomnosti krvi, slín, vaginálnych sekrétov, menštruačnej krvi, spermy a potencionálne aj ďalších telesných sekrétov. Európska DNA profilizačná skupina (EDNAP) zorganizovala už druhý rok po sebe kolaboratívne cvičenie mRNA profilizácie zameranej na identifikáciu krvi, do ktorej sa zapojilo 16 svetových laboratórií (vrátane Bratislavy a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Analýza DNA v kontexte forenzných vied Historické okamihy vo forenznej biológii sú tesne prepojené a zároveň závislé od rapídneho rozvoja biotechnológie, molekulárnej biológie a genetiky, ako aj vedecko-technického rozvoja v jeho podstate. V súčasnosti je analýza DNA využívaná nielen pri forenznej identifikácii stôp a osôb, ale aj na vylúčenie podozrivých osôb v súvislosti so zanechaním biologického materiálu na mieste činu, pri určovaní otcovstva a iných príbuzenských vzťahov
Autor: JUDr. Zuzana Šimová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v práci zaoberá zodpovednosťou za škodu, ako jednou z tých oblastí súkromného práva, o ktorej sa vedú búrlivé diskusie. Samostatné čiastkové témy v rámci inštitútu náhrady škody predstavuje otázka náhrady nemateriálne, to znamená nemajetkovej ujmy poškodeného. Právna terminológia, radí nemajetkovú ujmu do kategórie obsahu náhrady škody. Čo vyjadruje, aká škoda sa hradí, či majetková, či nemajetková, priama alebo nepriama, skutočná alebo ušlý zisk. Okrem obsahu náhrady škody sa autorka venuje rozsahu náhrady škody, ktorý vyjadruje, do akej výšky sa hradí škoda, na ktorej náhradu má p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Všeobecná zodpovednosť za škodu a prípady osobitnej zodpovednosti upravené Občianskym zákonníkom a inými zákonmi vytvárajú systém občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. Ide o zodpovednosť fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré spôsobili škodu iným osobám, pokiaľ na ich zodpovednosť vzhľadom na konkrétny vzťah subjektu zodpovedajúceho za škodu k poškodenému alebo vzhľadom na porušenie určitých povinností, v dôsledku čoho došlo k spôsobeniu škody inej osobe, netreba aplikova
Autor: Ivona Fabianová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, neľudským zaobchádzaním s civilným obyvateľstvom a porušovaním ich základných ľudských práv a slobôd sme sa mohli stretnúť a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pre obete vojen, či najrozličnejších konfliktov je azda najdôležitejšie domôcť sa práva, nastoliť spravodlivosť, potrestať páchateľov, rehabilitovať poškodených a opätovne tak vybudovať dôveru k štátnym orgánom, či iným inštitúciám. Práve vtedy sa k slovu dostávajú súdy, ktorých úloha sa tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom práve stále zvyšuje. So snahou o znovuobnovenie spravodlivosti, bezpečnosti a mieru v postkonfliktnom prostredí poznačeného vojnami, krutosťou, ne
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym vymedzením inštitútu agenta a názormi odborníkov na zákonnosť použitia agenta provokatéra v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD O inštitúte agenta osobitne jeho iniciatívnej verzie označovanej ako agent provokatér možno povedať, že od jeho zavedenia do právneho poriadku Slovenskej republiky bezpochybne patrí k najdiskutovanejším prostriedkom využívaným v procese objasňovania trestných činov korupcie verejných činiteľov. Napriek jeho rozporuplnosti a veľkému počtu odporcom z radu odbornej verejnosti a neustálej snahe o zrušenie je stále zavedený v právnom poriadku Slovenskej republiky, hoci sa neuplatňuje. Č
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje legislatívne pozadie násilia páchaného na ženách ako z hmotnoprávneho tak z procesnoprávneho hľadiska. Spočiatku sa venuje vymedzeniu pojmu násilia páchaného na ženách vo všeobecnej rovine. Ďalej sú exaktne rozoberané skutkové podstaty vybraných trestných činov v kontexte s klasifikovaným typom násilia. V druhej polovici sa autor venuje procesnoprávnych prostriedkom ochrany obete pred násilím.

Úryvok z textu:
Motto: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach" Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) ÚVOD „Násilie a ženy" je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu oso
Autor: JUDr. Andrea Gregušová
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Restoratívna justícia a problematika alternatívnych trestov je v súčasnosti intenzívne presadzovanou koncepciou riešenia trestných vecí, pričom výhradne nesúvisí so snahou zákonodarcu o rozširovanie systému trestných sankcií. Významnú pozíciu má v tomto smere aj problematika trestnoprávneho inštitútu „preradenie odsúdeného do domáceho väzenia“, ktorý by v podmienkach Slovenskej republiky mohol nájsť svoje uplatnenie. Príspevok sa preto zaoberá analýzou navrhovaného znenia právnej úpravy tohto trestnoprávneho inštitútu z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rovnako ako analý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod[2] V prebiehajúcich odborných diskusiách o smerovaní a ďalšej budúcnosti trestnej politiky je v súčasnosti intenzívne kladený dôraz na ochranu práv a právom chránených záujmov poškodeného trestným činom, pričom frekventovanej analýze zo strany odbornej verejnosti podlieha skutočnosť vychádzajúca z myšlienky, že prostriedky tradičnej trestnej politiky nie sú v súčasnosti dostatočne efektívne a neplnia svoj rozhodujúci účel. Hľadanie koncepcie, ktorá zodpovedná súčasným požia
Autor: mjr. PhDr. Miloš Bučko
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: sa zaoberá vzdelávaním príslušníkov PZ z oblasti etiky, psychológie a sociológie na vyučovacom predmete etika a psychológia policajnej práce na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku.

Úryvok z textu:
Úvod Vyučovací predmet etika a psychológia policajnej práce (ďalej len „EPP“) je teoreticko-praktickým predmetom, ktorého cieľom je rozvoj komunikačných, sociálnych, personálnych, občianskych a iných kompetencií poslucháčov založených na vedomostiach, zručnostiach a postojoch k sebe samým, k povolaniu policajta, k občanom a osobám minoritných komunít a skupín.[1] Výučba sa zameriava na základné princípy a poznatky z etiky, psychológie a sociológie a ich následné využit
MENU