Nájdené právne články pre výraz: skrátenie dane a poistného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

330 dokumentov
139 dokumentov
419 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Informácia o významnom rozhodnutí Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem v daňových veciach

Úryvok z textu:
Roz­su­dok Veľ­ké­ho se­ná­tu Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va vo ve­ci A. a B. v Nór­sko – sťaž­nosť č. 29758/11 a 24130/11 zo dňa 15.11.2016 Európ­sky súd pre ľud­ské prá­va vy­nie­sol dňa 15.11.2016 roz­hod­nu­tie, kto­ré je ozna­čo­va­né za pre­lo­mo­vé oh­ľad­ne vý­kla­du zá­sa­dy ne bis in idem pri da­ňo­vých tres­tných či­noch s tým, že ide aj o ur­či­tú zme­nu v do­te­raj­šej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti toh­to sú­du. To­to roz­hod­nu­tie vy­vo­la­lo po­mer­ne veľ­ký roz­ruch
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predstavme si potencionálnu situáciu, ak by sa v podmienkach nižších súťaží stalo, že športový klub X sa v ligovej sezóne Y/Z – lepšie povedané pred jej štartom – ako klasický účastník nižších ligových súťaží pod váhou subjektívnych rozhodnutí neprihlási do tejto súťaže. V tomto momente má na základe registračného vzťahu „pod svojimi krídlami“ niekoľko športovcov – futbalistov. Títo v tomto športovom klube sú, prípadne pred štartom ligovej sezóny prišli aby im športový klub zabezpečil účasť v ligovej súťaži a aby im vytváral podmienky pre výkon športovej činnosti (teda aby si plnil svoje zá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by pripravovaný „ná
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Cieľom príspevku je v základných bodoch priblížiť možné vyvodzovanie trestnej zodpovednosti daňového subjektu ako aj daňového poradcu za spáchanie daňových trestných činov v prípadoch, ak daňový subjekt postupuje podľa odbornej rady daňového poradcu, ktorá sa následne ukáže ako nesprávna a vedie k skráteniu dane, či neoprávnenému uplatňovaniu nárokov na vrátenie dane.

Úryvok z textu:
Páchateľom trestného činu je ten, kto naplnil všetky znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu. Z hľadiska daňového subjektu, ktorému daňový poradca poskytol poradenstvo ide v praxi spravidla o podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane podľa § 276 Tr. zák. (predstieranie nižšej daňovej povinnosti, než akú má daňový subjekt v skutočnosti) a daňového podvodu podľa § 277a Tr. zák. (neoprávnené uplatňovanie nároku na vrátenie dane). Povinnosťou štatutárneho o
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 09.05.2013 v Omšení

Sprievodný text: Po-kiaľ ide o da-ňo-vé tres-tné či-ny, naj-mä tie kto-ré sa vy-sky-tu-jú naj-čas-tej-šie (tres-tné či-ny skrá-te-nia da-ne, neod-ve-de-nia da-ne, či ne-zap-la-te-nia da-ne), tak je pot-reb-né pri-po-me-núť, že s účin-nos-ťou od 01.01.2013 doš-lo k pod-stat-ným zme-nám pri da-ni z príj-mov a to kon-krét-ne v sadz-bách da-ne. - 19% zo zá-kla-du da-ne nep-re-sa-hu-jú-ce-ho 176,8 ná-sob-ku ži-vot-né-ho mi-ni-ma (195,58 Euro, t. j. 34 401, 74 Euro) - 25% z čas-ti zá-kla-du da-ne pre-sa-hu-jú-ce-ho su-mu 176,8 ná-sob-ku ži-vot-né-ho mi-ni-ma.

Úryvok z textu:
Struč­ný úvod k da­ňo­vej prob­le­ma­ti­ke Zme­ny v da­ňo­vých sadz­bách Po­kiaľ ide o da­ňo­vé tres­tné či­ny, naj­mä tie kto­ré sa vy­sky­tu­jú naj­čas­tej­šie (tres­tné či­ny skrá­te­nia da­ne, neod­ve­de­nia da­ne, či ne­zap­la­te­nia da­ne), tak je pot­reb­né pri­po­me­núť, že s účin­nos­ťou od 01.01.2013 doš­lo k pod­stat­ným zme­nám pri da­ni z príj­mov a to kon­krét­ne v sadz­bách da­ne. Pri da­ni z príj­mov oh­ľad­ne fy­zic­kých osôb doš­lo k za­ve­de­niu prog­re­sív­n
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by pripravovaný „návrh Nového zákona o športe“ (ďalej len „NZOŠ“) nemal do tejto situácie zasiahnuť a normovať zakazujúcim spôsobom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod: Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku[1] je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by priprav
Autor: pplk. Doc. JUDr. et Mgr. Jana Šimonová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autori sa vo vedeckej štúdií zamýšľajú nad ďalším vývojom daňových únikov, primáme z pohľadu ich objasňovania a prezentujú nové náhľady na spôsob ich dokazovania. Okrem uvedeného analyzujú vybrané problémové oblasti, ktoré by bolo potrebné riešiť a poukazujú aj na alternatívy riešenia. Vedecká štúdia je výstupom z výskumnej úlohy.[1]

Úryvok z textu:
ÚVOD Napriek rôznorodým iniciatívam eliminujúcich páchanie daňových únikov, neustále možno konštatovať, že nielen v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len SR), ale celosvetovo predstavujú závažný hospodársky a celospoločenský nežiadúci jav, ktorý negatívne vplýva na fiškálne príjmy (konkrétne daňové)[2] a s tým súvisiace zabezpečovanie plnenia základných úloh štátu. Vôľa daňových subjektov správať sa ekonomicky s cieľom redukovať si daňovú povinnosť voči štátu na minimálnu mier
Autor: JUDr. Tomáš Cibuľa LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné právo obsahuje inštitút účinnej ľútosti, ktorý je možné uplatniť pri trestnom čine skrátenia dane a poistného, nie však pri trestnom čine daňového podvodu, ktorý je špeciálnym trestným činom k skráteniu dane a poistného. Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že faktické konania vedúce k spáchaniu oboch trestných činov môžu byť rovnaké, avšak konečná kvalifikácia tohto konania ako trestného činu daňového podvodu resp. skrátenia dane a poistného, a teda (ne)možnosť uplatniť účinnú ľútosť, závisia od úplne iných o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD – RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY Daňové trestné činy1, účinná ľútosť Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) definuje viacero daňových trestných činov, a to najmä: a)  trestný čin skrátenia dane a poistného v zmysle § 276 ods. 1 Trestného zákona, cit.: „Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspev
Autor: JUDr. Jozef Majchrák
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou postavenia poškodeného subjektu pri daňových trestných činoch.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok bol pred­ne­se­ný na pra­cov­nej po­ra­de na té­mu„Tres­tné či­ny da­ňo­vé“, kto­rá sa ko­na­la na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR dňa 18.5.2015. Prob­lé­mo­vých ob­las­tí, kto­ré sa tý­ka­jú tres­tné­ho ko­na­nia o da­ňo­vých tres­tných či­noch (ďa­lej len „DTČ“), tak ako ich vi­dí­me z po­zí­cie pos­ta­ve­nia poš­ko­de­né­ho, je via­ce­ro. Dô­vo­dom tých­to prob­lé­mov je pod­ľa náš­ho ná­zo­ru pre­dov­šet­kým ne­jed­noz­nač­ná práv­na úp­ra­va, ako aj ab­sen­tu­jú­
Autor: PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Na to, aby mohla byť daňová trestná činnosť efektívne a systematicky vyšetrovaná, je v prvom rade potrebné poznať spôsoby je páchania. Práve na základe vedomostí o spôsobe konania páchateľov daňových trestných činov, je následne determinovaný postup orgánov činných v trestnom konaní pri vykonávaní jednotlivých úkonov trestného konania, pri odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní daňovej trestnej činnosti. Okrem samotnej trestnoprávnej úpravy (hmotnoprávnej), ktorá cha
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najrýchlejšie sa rozvíjajúcim neoficiálnym ekonomickým sektorom ktorým je šedá ekonomika. Poukazuje na hlavné príčiny a podmienky vzniku a existencie tohto spoločensky negatívneho fenoménu. Špecifikuje vybrané formy jej prejavu z trestnoprávneho aspektu najmä v prípadoch trestnej činnosti, spočívajúcej v porušovaní povinností v súvislosti s daňovými povinnosťami alebo povinnosťami subjektov vo vzťahu k podnikaniu. V závere navrhuje niektoré opatrenia na elimináciu šedej ekonomiky ako reakciu na neustále zmeny v zákonoch, ktoré dokážu subjekty, participujúce v šedej ekonomi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Šedá ekonomika je problémom vo všetkých krajinách bez rozdielu aký ekonomický systém používajú. Rozdiel je len v akej sile a v akých dimenziách sa prejavuje. V trhovej ekonomike má kvalita daňového systému priamy vplyv na vznik a progres šedej ekonomiky. Ekonomická kríza dala vládam impulz k eliminácii najrýchlejšie sa rozvíjajúceho sektoru ktorým je šedá ekonomika. Skúmaním šedej ekonomiky sa zaoberá čoraz viac odborníkov, nakoľko narastá jej význam a dôležitosť jej vplyvu na ná
MENU