Nájdené právne články pre výraz: skutková podstata

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 486

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3676 dokumentov
1343 dokumentov
6410 dokumentov
139 dokumentov
243 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Udalosť: Akadémia policajného zboru
Abstrakt: Predkladaný príspevok v prvej časti poskytuje výklad problematiky omylu v trestnoprávnej teórii so zameraním sa na právne dôsledky jednotlivých druhov omylu. Následne je analyzovaná problematika diferenciácie skutkového a právneho omylu na základe tzv. blanketu a normatívneho znaku skutkovej podstaty a s tým spojené interpretačné ťažkosti..

Úryvok z textu:
Úvod Problematika omylu predstavuje stabilnú súčasť teórie trestného práva. Slovenský trestný zákon neobsahuje explicitnú úpravu týchto otázok (s výnimkou putatívnej nutnej obrany v ustanovení § 25 ods. 4, ktoré na tomto mieste nebudeme analyzovať), čo len podčiarkuje význam trestnoprávnej náuky v tejto súvislosti, nakoľko práve vedou trestného práva (vychádzajúc z všeobecných ustanovení o trestnej zodpovednosti obsiahnutých v prvom diele prvej hlavy prvej časti Trestného zákona) je dete
Autor: JUDr. Alexandra Letková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Vasil Biľak patrí medzi najkontroverznejšie osobnosti moderných slovenských dejín. V priebehu osudových augustových dní v roku 1968 patril medzi signatárov tzv. „pozývacieho listu“, ktorý mal poslúžiť ako prostriedok legalizácie intervencie vojsk Varšavského paktu v Československu. Taktiež spolupôsobil pri zostavení roľnícko-robotníckej vlády, ktorá sa neúspešne pokúsila nahradiť legitímnu vládu s cieľom intervenciu formálno-právne legalizovať. Spolupráca s Moskvou ho nakoniec vyniesla do funkcie straníckeho tajomníka pre zahraničnú politiku a ideologické záležitosti, z ktorej ovplyvňoval prie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
NA MIESTO ÚVODU V nadväznosti na prvú časť príspevku, v ktorom sme poukázali na dôkazy usvedčujúce V. Biľaka z vlastizrady, budeme v predkladanom príspevku hľadať a analyzovať dôkazy a právne normy, ktoré dokážu jeho nevinu. Ked’že príspevky na seba nadväzujú, nebudeme na nasledovných stranách opakovať historické fakty týkajúce sa tzv. Pražskej jari a okupácie, ktoré sú opísané v prvej časti. Príspevok je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej a najpodstatnejšej časti uvedieme argum
Autor: JUDr. Vladimír Bachleda
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá osobitným druhom recidívy, ktorú nazýva deliktuálnou recidívou. Tento jav demonštruje na vybraných skutkových podstatách trestných činov, ktorých spoločným znakom je, že obsahujú zákonný znak skutkovej podstaty v podobe predchádzajúceho postihu za správny delikt. V závere článku sa autor stručne venuje porovnaniu právnej úpravy centrálnej evidencie priestupkov v Čechách a na Slovensku.

Úryvok z textu:
Opakované dopúšťanie sa protiprávnej činnosti tým istým páchateľom nie je ničím výnimočným a pomerne v značnej miere sa vyskytuje napríklad pri majetkovej, ale aj inej protiprávnej činnosti (násilnej, ekonomickej a pod.). Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria príslušné delikty. Máme tým na mysli trestné právo a správne právo, ako dva systémy verejnop
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Objekt skutkovej podstaty trestného činu úverového pod- vodu podľa § 222 trestného zákona je v odbornej literatúre interpretovaný pomerne reštriktívne, pretože sa ním síce myslí majetok, z ktorého sa poskytuje úver alebo zabezpe- čenie úveru, ale úver sa podľa niektorých autorov môže na účely úverového podvodu poskytnúť iba na základe zmluvy o úvere podľa § 497 obchodného zákonníka. Ak by sa malo v praxi postupovať podľa takéhoto výkladu, ako úverový podvod by sa nedalo postihovať podvodné získanie úveru na inom zmluvnom základe, čo prichádza do ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Trestný čin úverového podvodu tvoria podľa § 222 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „trestný zá- kon“) dve samostatné skutkové podstaty. Tohto trestného činu sa dopustí, „kto vyláka od iného úver alebo zabezpeče- nie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia pod- mienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu“ (porovnaj § 222 ods. 1), alebo „kto ako zamestnanec,
Autor: JUDr. Tibor Timár
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa pokúsil urobiť pohľad na úskalia skutkovej podstaty trestného činu krádeže v jej základnej skutkovej podstate § 212 ods.2 písm. f) Trestného zákona, resp. v širšom kontexte § 212 ods.2 Trestného zákona, a súčasne pohľad na interpretačné výkladové pravidlá všeobecnej časti Trestného zákona § 128 ods.5 Trestného zákona a § 125 ods.2 Trestného zákona. Výklad predmetných noriem je vykonaný v obsahu článku vo svetle právneho ponímania autora ako obhajcu

Sprievodný text: Člá­nok sa po­kú­sil uro­biť poh­ľad na ús­ka­lia skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že v jej zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te § 212 ods.2 písm. f) Tres­tné­ho zá­ko­na, resp. v šir­šom kon­texte § 212 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na, a sú­čas­ne poh­ľad na inter­pre­tač­né vý­kla­do­vé pra­vid­lá všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na § 128 ods.5 Tres­tné­ho zá­ko­na a § 125 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na. Vý­klad pred­met­ných no­riem je vy­ko­na­ný v ob­sa­hu člán­ku vo svet­le práv­ne­ho po­ní­ma­nia auto­ra ako ob­haj­cu Vlas­tníc­tvo, vlas­tníc­ke prá­va a ich ochra­na je v prie­re­ze vý­vo­ja spo­loč­nos­ti vý­znam­ným práv­nym in­šti­tú­tom, kto­ré­mu sa v ne­ma­lej mie­re ve­no­va­la a aj v sú­čas­nos­ti ve­nu­je zvý­še­ná po­zor­nosť laic­kej a od­bor­nej ve­rej­nos­ti. Svo­ju pod­sta­tu na­do­bud­lo vlas­tníc­ke prá­vo už v sta­ro­ve­kých práv­nych sys­té­moch, pri­čom vr­chol práv­nej re­ne­san­cie pri­nie­slo rím­ske prá­vo a je­ho práv­ne in­šti­tú­ty a nás­led­ne v No­vo­ve­ku euro­pei­zá­cia rím­ske­ho práv­ne­ho sys­té­mu. Sú­čas­ne s vý­vo­jom jed­not­li­vých práv­nych in­šti­tú­tov vec­né­ho prá­va a zá­väz­ko­vé­ho prá­va, kto­ré sú bu­do­va­né na prin­cí­poch vlas­tníc­ke­ho prá­va, sa práv­ny sys­tém a sub­jek­ty ma­jú­ce moc ho ov­plyv­niť, sna­ži­li za­viesť pri­már­ne pros­tried­ky ochra­ny vlas­tníc­ke­ho prá­va, kto­ré by slú­ži­li ako ele­men­ty ochra­ny jed­not­li­vých zlo­žiek vlas­tníc­tva.

Úryvok z textu:
1. Úvod Člá­nok sa po­kú­sil uro­biť poh­ľad na ús­ka­lia skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu krá­de­že v jej zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­te § 212 ods.2 písm. f) Tres­tné­ho zá­ko­na, resp. v šir­šom kon­texte § 212 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na, a sú­čas­ne poh­ľad na inter­pre­tač­né vý­kla­do­vé pra­vid­lá všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na § 128 ods.5 Tres­tné­ho zá­ko­na a § 125 ods.2 Tres­tné­ho zá­ko­na. Vý­klad pred­met­ných no­riem je vy­ko­na­ný v ob­sa­hu člán­ku vo s
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Po návr­hu zá­ko­na a obe­tiach a návr­hu zá­ko­na o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku (kto­rým už na tom­to webe bo­la ve­no­va­ná po­zor­nosť) je v le­gis­la­tív­nom pro­ce­se ďal­ší návrh zá­ko­na, kto­rý má am­bí­ciu za­siah­nuť aj do tres­tné­ho prá­va. Za pos­led­nú do­bu ide te­da už o tre­tí návrh zá­ko­na, kto­rý sa tý­ka aj tres­tných kó­dexov. Le­gis­la­tív­na smršť v tres­tnom prá­ve pok­ra­ču­je na­ďa­lej a zrej­me sa tak sko­ro ne­zas­ta­ví (Trest­ný zá­kon ako aj Trest­ný po­ria­dok bo­li už no­ve­li­zo­va­né viac ako trid­sať­krá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Prednedávnom sme publikovali krátku glosu na tému zviera z pohľadu civilného práva (pozri TU). Teraz sa na túto problematiku pozrieme aj optikou trestného práva. Úvod­ná poz­nám­ka Po návr­hu zá­ko­na a obe­tiach a návr­hu zá­ko­na o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku (kto­rým už na tom­to webe bo­la ve­no­va­ná po­zor­nosť) je v le­gis­la­tív­nom pro­ce­se ďal­ší návrh zá­ko­na, kto­rý má am­bí­ciu za­siah­nuť aj do tres­tné­ho prá­v
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Udalosť: Akadémia policajného zboru
Abstrakt: Predkladaný príspevok rozoberá vybrané čiastkové aspekty princípu prezumpcie neviny a ich presahy do trestného práva hmotného. Pozornosť je venovaná skutkovým podstatám trestných činov podľa ustanovení § 338 a 339 Trestného zákona predovšetkým z hľadiska subjektívnej stránky.

Úryvok z textu:
Úvod Napriek tomu, že trestné právo je nepochybne jednotným uceleným odvetvím právneho poriadku Slovenskej republiky, možno pozorovať určitú úroveň odčleňovania problematiky trestného práva hmotného od procesného a to v rovine teoretickej (od výučby trestného práva na jednotlivých fakultách, až po konferenčný zborník z tohto podujatia, v ktorom sa už tradične príspevky zaraďujú do rubrík trestného práva hmotného a procesného), ako aj praktickej (existencia Trestného zákona a Trestného por
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevkom podrobne rozoberajúcim a venujúcim sa výlučne znakom autorom (už skôr) vymedzenej skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti sa zavŕšila cesta pomenovania, vymedzenia, definovania a kvalitatívneho spresnenia podľa nášho názoru nevyhnutne potrebného - nového, na prax reagujúceho vnímania zodpovednosti športovca. Príspevok obsahuje kvalitatívne prepracované znaky skutkovej podstaty pertraktovaného trestného činu, teda jeho objektu, objektívnej stránky, subjektu a subjektívnej stránky. V závere sa autor venuje taktiež bojovým športom ako špecif ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predkladaný príspevok je dá sa povedať druhou časťou, logickým obsahovým a vedeckým nadviazaním na nami skôr prezentovaný príspevok s názvom: „Skutková podstata ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti – potrebný to inštitút?“[1], a taktiež na jeho ešte mladšieho brata.[2] Tieto odborné príspevky tvoria v súhrne ucelenú koncepciu nami navrhovaného – "nového" vnímania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený úmyselne inému športovcovi pri výkone (najmä profesionálnej) športovej
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor logicky a systematicky nadväzuje na skoršie odborné príspevky o možnosti vyvodzovania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený úmyselne inému športovcovi pri výkone športovej (najmä profesionálnej) činnosti. Vyvrcholením týchto úvah je vymedzenie či definovanie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorú dnešný platný právny poriadok neobsahuje. Na ceste jej definovania sú nemenej dôležité pojmy "športovo - právnej vedy" ako ťažisko hry či športový úmysel, s ktorých vymedzením a pomenovaním sa v predkladanom príspev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V nadväznosti na aktuálne úvahy športovo – právnej obce o možnosti a potrebnosti zavedenia špeciálnej úpravy zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému športovcovi pri výkone športovej činnosti je potrebné si možný, a podľa nášho názoru aj potrebný výsledok týchto úvah – skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti vymedziť, rozobrať a preskúmať podrobnejšie. Cieľom príspevku je definovať jej samotný obsah, a sekundárne vymedziť aj iné pojm
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Tento príspevok v stručnosti reaguje na článok Jaroslava Čolláka s názvom "Zavŕšenie "priekopníckej" cesty - znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti" o ktorého záveroch vyslovuje určité pochybnosti.

Sprievodný text: Ten­to prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na člá­nok Ja­ros­la­va Čollá­ka, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke www.ucps.sk s náz­vom „Za­vŕše­nie „prie­kop­níc­kej“ ces­ty – zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti“, o kto­ré­ho zá­ve­roch vy­slo­vu­je ur­či­té po­chyb­nos­ti. Ja­ros­lav Čollák vo svo­jom člán­ku dos­pel k zá­ve­ru, že je pot­reb­né za­viesť no­vú skut­ko­vú pod­sta­tu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti a to s nal­se­dov­ným zne­ním (ci­tu­jem): "Kto iné­mu pri špor­te aj pri prí­pad­nom dodr­ža­ní špor­to­vých pra­vi­diel od­vet­via špor­tu, pri kto­ré­ho zá­pa­se, či sú­bo­ji k zra­ne­niu doš­lo, a to mi­mo zá­uj­mu do­siah­nuť špor­to­vý ús­pech úmy­sel­ne a do­ká­za­teľ­ne spô­so­bí uj­mu na zdra­ví, pot­res­tá sa pe­ňaž­ným tres­tom od 3000 Euro ale­bo od­ňa­tím slo­bo­dy na...až...ro­ky/ro­kov". - zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na člá­nok Ja­ros­la­va Čollá­ka, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke www.ucps.sk s náz­vom „Za­vŕše­nie „prie­kop­níc­kej“ ces­ty – zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti“, o kto­ré­ho zá­ve­roch vy­slo­vu­je ur­či­té po­chyb­nos­ti. Ja­ros­lav Čollák vo svo­jom člán­ku dos­pel k zá­ve­ru, že je pot­reb­né za­viesť no­vú skut­ko­vú pod­sta­tu ub­lí­že­nia na
MENU