Nájdené právne články pre výraz: sledovanie zamestnanca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Juliána Verešová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov čas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla oc
Autor: Karina Jámborová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V dnešnej dobe je dôvera čoraz menej prirodzeným stavom človeka vo vzťahu k iným. Spochybňujeme slová, informácie, skutky a na vybudovanie si vzťahu dôvery k iným potrebujeme určitý čas. Sú však situácie, kedy je čas na spoznanie osoby obmedzený a dôvera, ktorú sme do nej nútený vložiť, pomerne rozsiahla. Jedným z takýchto vzťahov je vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa tak často riadi základnou tézou „Dôveruj, ale preveruj voči svojim zamestnancom. Nie je tak vôbec výnimočnou situáciou monitorovanie zamestnancov či už prostredníctvom kamerových systémov, odpočúvania alebo kont ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod do problematiky V dnešnej dobe je dôvera čoraz menej prirodzeným stavom človeka vo vzťahu k iným. Spochybňujeme slová, informácie, skutky a na vybudovanie si vzťahu dôvery k iným potrebujeme určitý čas. Sú však situácie, kedy je čas na spoznanie osoby obmedzený a dôvera, ktorú sme do nej nútený vložiť, pomerne rozsiahla. Jedným z takýchto vzťahov je vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa tak často riadi základnou tézou „Dôveruj, ale preveruj voči svojim zamestnancom. Ni
Autor: Mgr. Silvia Beňová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá monitorovaním zamestnancov na pracovisku vo vzťahu k právnej úprave ochrany osobných údajov. Jeho cieľom je poskytnúť prehľad základných povinností na strane zamestnávateľa a im zodpovedajúcim právam zamestnanca spojených s ochranou osobných údajov pri zavádzaní monitorovacích procesov na pracovisku. Pozornosťje pritom venovaná najmä informačnej povinnosti zamestnávateľa, v rámci ktorej musí zamestnávateľ jasne stanoviť účel spracúvania osobných údajov a správne vyhodnotiť, či jeho oprávnený záujem prevažuje nad právom na súkromie zamestnanca. Záverečná časť príspevku je v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Ochrana súkromia v súčasnej dobe neustáleho rozvoja informačných technológií nepochybne patrí medzi najrezonujúcejšie témy v spoločnosti. Technologický pokrok na jednej strane zjednodušil a zrýchlil spracúvanie a výmenu informácií, avšak zároveň so sebou priniesol neistotu na strane fyzických osôb z dôvodu nedostatku kontroly nad rozsahom, dôvodom a spôsobom spracúvania ich osobných údajov ako aj obavy z ich zneužitia. V pracovnoprávnych vzťahoch sa zamestnávatelia na denno-denne
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Uvažovať o základných ľudských právach v pracovnom práve ako o právach prvej generácie je z hľadiska prístupu domácej pracovnoprávnej teórie skôr netradičné. Aj keď považujeme diferenciáciu základných ľudských práv za prekonanú, treba povedať, že aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uplatňujú základné ľudské práva prvej generácie, ktorých právno-dogmatická štruktúra na rozdiel od základných sociálnych práv je odlišná, pretože je založená na kvalitatívne odlišnej pozíc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Uvažovať o základných ľudských právach v pracovnom práve ako o právach prvej generácie je z hľadiska prístupu domácej pracovnoprávnej teórie skôr netradičné. Aj keď považujeme diferenciáciu základných ľudských práv za prekonanú, treba povedať, že aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uplatňujú základné ľudské práva prvej generácie, ktorýc
Autor: Bc. Martin Puci
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálov. Internet sa čoraz viac stáva, ba môžeme povedať, že pri niektorých profesiách už aj je — hlavným pracovným nástrojom. Vďak ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodné východiská „Budúcnosťje dnes." Tento výrok dokonale vystihuje situáciu, s ktorou sme konfrontovaní na dennej báze. Máme pocit, že rozvoj techniky ešte nikdy v histórii nezaznamenal takú rýchlosť, ako je tomu v posledných tridsiatich rokoch. Dopomohlo k tomu okrem iného nielen relatívne pokojné mierové obdobie, ale najmä vznik internetu ako takého a jeho prepracovanie sa na prvé miesta v pomyselných rebríčkoch najpoužívanejších komunikačných a informačných prostriedkov, resp. kanálo
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo na rešpektovanie súkromného života je jedným zo základných ľudských práv, ktorého ochrana a garancia je zabezpečená v nadnárodnom i vnútroštátnom priestore. Výnimku z jeho dodržiavania netvorí ani sféra pracovnoprávnych vzťahov. Pri vymedzení samotného pojmu a okruhu vzťahov, ktoré možno pod pojem „súkromného života“ podriadiť, budeme vychádzať nielen z existujúcich prameňov práva, ale tiež z doterajšej judikatúry tuzemských súdov a najmä Európskeho súdu pre ľudské práva. V príspevku sa zaoberáme skúmaním hraníc, ktoré oddeľujú oblasť súkromného a pracovného života a otázkou oprávnenosti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod Právo na súkromie predstavuje jedno z obsahových súčastí katalógu prvej generácie ľudských práv a slobôd, požívajúc pritom svoju vnútroštátnu i medzinárodnoprávnu ochranu. Rozsah právneho pokrytia ochrany súkromného života sa mení s ohľadom na stupeň vývoja spoločnosti a spoločenských vzťahov. „Pre každú etapu rozvoja ľudstva je príznačný určitý stav i úroveň rozvoja práv človeka, pričom každé spoločensko-ekonomické spoločenstvo znamená vždy určitý posun vpred v ich rozvoji...exist
MENU