Nájdené právne články pre výraz: sloboda pohybu a pobytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
111 dokumentov
111 dokumentov
63 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Sloboda pohybu a pobytu občanov určitého štátu patrí medzi základné atribúty demokratického usporiadania štátneho zriadenia. Preto sa tieto práva v Ústave Slovenskej republiky oprávnene nachádzajú medzi základnými ľudskými právami a slobodami. Ústava vychádza z medzinárodných dohovorov, ktoré tieto inštitúty upravujú. Ústava slobodu pohybu a pobytu upravuje rámcovo, tak ako sa to predpokladá na základný zákon štátu, majúc však pri tom na zreteli, že budú podrobnejšie upravené inými právnymi predpismi, ktoré logicky nesmú byť v rozpore s Ústavou.

Úryvok z textu:
Sloboda pohybu bola v ústavnom predpise na území Československa po prvý raz zakotvená až v Listine v roku 1991. Ústava Československej socialistickej republiky z roku 1960 (ústavný zákon č. 100/1960 Sb.), Ústava 9. mája (ústavný zákon č. 150/1948 Sb. Ústava Československej republiky), ani Ústavná listina Československej republiky – ústavný zákon č. 120/1921 Sb. z. a n. úpravu slobody pohybu neobsahovali; čo sa týka slobody pobytu, táto bola zakotvená už od roku 1920 – Ústavná listina Českoslo
Autor: Mgr. Jana Gabrielová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje problematike pracovnej migrácie, ktorá je jedným z dôsledkov liberalizácie pracovného trhu. Slobodný pohyb osôb ako jedna zo základných slobôd umožňuje občanom Európskej únie sa slobodne pohybovať v jej rámci z dôvodu práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. V ďalšej časti sa článok zameriava na sieť Európskych služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny Európskej únie a Nórsko, Island, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko).

Úryvok z textu:
Úvod V posledných rokoch sa na Slovensku téma medzinárodnej migrácie častejšie otvára v súvislosti s liberalizáciou európskeho pracovného trhu aj pre Slovensko. Globalizácia pracovného trhu a zmena politických opatrení pre Slovensko spôsobili nárast počtu ľudí, ktorí svoje uplatnenie hľadajú v inej európskej krajine. Voľný pohyb osôb Voľný pohyb pracovných síl je jedným zo základných princípov slobody v rámci EÚ. Ďalej sem patria sloboda pohybu tovaru, služieb a kapitálu. Čle
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor reaguje na nedávnu živú diskusia o tom, či väzba má zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby najneskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú bola naposledy predĺžená v prípravnom konaní sudcom pre prípravné konanie. V tejto súvislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi. Všeobecné súdy boli totiž názoru, že podaním obžaloby bez ďalšieho začína plynúť nová šesťmesačná lehota väzby v súdnom konaní (tzv. súdna väzba) bez toho ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod V aplikačnej praxi bola nedávno v súvislosti s medializovanými kauzami živá diskusia, či má väzba zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby najneskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú ju sudca pre prípravné konanie naposledy predĺžil v prípravnom konaní. V tejto súvislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi.
Autor: JUDr. Borislav Usačev
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na skúmanie obsahu pojmu sloboda a to jednak z filozofického, ale aj z právneho hľadiska. Okrem hľadania (právnych) hraníc slobody sa sústreďuje na zákonné a nezákonné zásahy do práva na osobnú slobodu. Zároveň príspevok poskytuje základný prehľad právnej úpravy v danej problematike.

Úryvok z textu:
1 SLOBODA AKO FILOZOFICKÝ POJEM Obsah pojmu sloboda je možné vysvetľovať z mnohých hľadísk. Z najjednoduchšieho uhla pohľadu ide o možnosť subjektu konať tak, ako sám chce, bez tlaku a obmedzení. Rozhodovať sa len na základe svojich potrieb, svojich priorít a túžob, bez ohľadu na potreby, priority alebo túžby niekoho iného. Takáto absolútna sloboda je však utópiou. Už Rousseauo formuloval existenciu nevyhnutných hraníc slobody – sú dané slobodou iných ľudí (Moja sloboda sa končí tam,
Autor: JUDr. Katarína Lešková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti prebieha vo svete pandémia koronavírusu označovaného ako COVID - 19. Jednotlivé štáty prijali na zabránenie šírenia tohto vírusu rôzne opatrenia, medzi ktoré patrí aj karanténa. Príspevok sa zaoberá nariadením povinnej štátnej karantény na území Slovenskej republiky, poskytuje stručný prehľad opatrení, ktoré boli prijaté na jej zabezpečenie, analyzuje ich právnu povahu a hodnotí ich právne dôsledky aj v ústavnoprávnej rovine. Cieľom príspevku je aj poukázať na právne a interpretačné problémy, ktoré sa vyskytli so zavedením karantény ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Pandémia koronavírusu COVID - 19 zasiahla do života ľudí takpovediac po celom svete a prekvapila štáty nepripravené a zaskočené v boji s týmto ochorením a v prijímaní adekvátnych opatrení na zabránenie jeho šírenia. V dôsledku pandémie bol vo väčšine krajín vyhlásení núdzový stav scieľom prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu zdravia obyvateľstva s cieľom spomaliť, dostať pod kontrolu a následne zastaviť s
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto článku sa autorka zaoberá charakteristikou osobných práv a spôsobom ich úpravy v Ústave Slovenskej republiky v porovnaní s ústavami niektorých iných štátov Európy. Druhá časť článku je venovaná formám ústavnoprávnej ochrany základných ľudských práv a osobitne právnym názorom ústavného súdu vo vzťahu k právu na život resp. k „právu nenarodeného ľudského života na život“.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Inštitút základných práv a slobôd je upravený v druhej hlave Ústavy slovenskej republiky c. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ústava). Platný ústavný stav základných práv a slobôd vzhľadom na cl. 152 ods.1 ústavy, zahŕňa aj Listinu základných práv a slobôd vyhlásenú ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky c. 23/1991 Zb. (ďalej aj Listina).1 Slovenský ústavodarca pri úprave základných práv
Autor: JUDr. Peter Matuška
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Nedávne teroristické útoky v Sydney, Peshawari alebo Paríži pripomenuli, že terorizmus nepozná hranice a je to celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého z nás. Útoky na kaviareň, školu a redakciu satirického denníka ilustrujú perfídnosť páchateľov. Po každom teroristickom útoku sa objavuje prirodzená otázka, či sa dalo daným útokom zabrániť. Väčšinou kritika smeruje na policajné orgány alebo tajné služby, ktoré sa bránia nedostatočným personálnym obsadením, slabým financovaním, ale v neposlednom rade aj slabými právomocami, ktoré sú limitované ľudskými právami. Práve ľudské práva zabezpečuj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Po skončení studenej vojny sa medzi mnohými politikmi, odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou rozšíril názor, že bezpečnostné hrozby pominuli a nebudú zohrávať významnejšiu rolu pre väčšinu demokratických krajín. Viaceré teroristické útoky spáchanie nielen v zahraničí na objekty západných krajín, ale aj na ich domácej pôde obrátili toto presvedčenie na ruby. Po útokoch z 11. septembra 2001 sa začala tzv. „vojna proti terorizmu“, ktorá nepozná štátne hranice, nemá exaktne určených akt
Autor: Juraj Schmidt
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Voľný pohyb osôb je možné bezpochyby považovať za mimoriadne populárny benefit členstva v Európskej únii (ďalej len „Únia“). Podľa výsledkov prieskumu Standard Eurobarometer 90 realizovaného na jeseň 2018 bol voľný pohyb osôb, tovaru, služieb vnímaný ako najviac pozitívny prínos Únie až u 71 % opýtaných Slovákov (priemer v rámci členských štátov Únie bol 59 %).

Úryvok z textu:
Voľný pohyb osôb je možné bezpochyby považovať za mimoriadne populárny benefit členstva v Európskej únii (ďalej len „Únia“). Podľa výsledkov prieskumu Standard Eurobarometer 90 realizovaného na jeseň 2018 bol voľný pohyb osôb, tovaru, služieb vnímaný ako najviac pozitívny prínos Únie až u 71 % opýtaných Slovákov (priemer v rámci členských štátov Únie bol 59 %). Sloboda pohybu a pobytu občanov členských štátov Únie však nie je a ani nemôže byť absolútna, ale má právom stanovené podmienky
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Obsahom článku je posúdenie možností preventívneho riešenia domáceho násilia, najmä prostredníctvom inštitútu vykázania. V úvode článku je odôvodnenie potreby preventívneho riešenia domáceho násilia, prvá časť je venovaná podrobnejšej analýze samotného inštitútu vykázania, vrátane argumentov v prospech jeho zavedenia, ktoré na Slovensku navrhuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po vzore Českej republiky, ako aj argumentov v jeho neprospech. Obsahom druhej časti, písanej z hľadiska de lege ferenda, je návrh možnej alternatívnej úpravy vykázani ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Viacerí autori sa zhodujú, že problematiku domáceho násilia[1] možno riešiť dvoma spôsobmi: buď na základe (i) represívneho prístupu, v podobe kriminalizácie určitého konania zavedením novej skutkovej podstaty alebo novelizácie už existujúcich právnych noriem alebo na základe (ii) prístupu preventívneho, ktorý vedie k zastaveniu prejavov domáceho násilia opatreniami netrestnej povahy.[2] Potrebu preventívneho prístupu k rie
Autor: JUDr. Milan Hodás PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Európsky zatýkací rozkaz je spojený s dynamickou diskusiou na vedeckej pôde, ale aj na pôde mnohých ústavných súdov členských štátov Európskej únie. Voľný pohyb osôb je spojený s nevyhnutnosťou existencie efektívneho únijného mechanizmu na boj proti cezhraničnej kriminalite. V predloženom článku autor poukazuje na potrebu únijných procesných trestnoprávnych garancií, niektoré nedostatky existujúcej právnej úpravy a pripravovanú európsku legislatívu, ktorej cieľom má byť zlepšenie tohto stavu.

Úryvok z textu:
Trestné právo je oblasťou, ktorá je najciteľnejšie spojená s ingerenciou verejnej moci do základných práv a predovšetkým do ich základu, slobody jednotlivca.[2] Táto oblasť práva s kedysi jednoznačným puncom štátnej suverenity dnes stále viac presahuje hranice jednotlivých štátov a nadobúda medzinárodné a predovšetkým európske dimenzie.[3] Praktická aplikácia základných slobôd vyplývajúcich zo spoločného trhu ako jedného z prvotných motívov európskej integrácie (slobody pohybu tovar
MENU