Nájdené právne články pre výraz: sloboda prejavu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 109

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

414 dokumentov
423 dokumentov
684 dokumentov
75 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Alexandra Strážnická LL.M., PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka v článku opisuje odlišnosti obsahovej stránky práva slobody prejavu v tradičnom ponímaní podľa čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a vo svetle nových výziev, ktorým v súčasnosti čelíme s príchodom komunikácie cez internet.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Sloboda prejavu je jednou z podmienok fungovania demokratickej spoločnosti. Vo svojom článku sa budem venovať slobode prejavu z pohľadu čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,Dohovor“), ktorý tvorí súčasť právneho poriadku Slovenskej republiky. Interpretáciou Dohovoru sa sústavne zvyšuje minimálny štandard ochrany práv a slobôd zaručených v Dohovore a jeho dodatkových protokoloch. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len ,,Súd“) vo s
Autor: Mgr. Nikoleta Bitterová
Univerzita: Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Pri manifestácii slobody prejavu sa často stáva, že dochádza k jej stretu s inými ľudskými právami a slobodami. Jedna z najpálčivejších kolízií nastáva v súvislosti so slobodou náboženského vyznania. Tradičný konflikt opäť ožil vo svetle udalostí týkajúcich sa teroristického útoku na redakciu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo, ktorý šokoval celý svet. Príspevok bude analyzovať súvislosti týkajúce sa slobody prejavu, jej limitov a bezpečnostných rizík najmä z hľadiska judiciálneho prístupu Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Otázky spojené so slobodou prejavu a jej limitmi sú v dnešných, pohnutých časoch aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Hlavným inšpiračným zdrojom pre príspevok venujúci sa tejto problematike boli najmä udalosti zo 7. januára 2015, konkrétne teroristický útok na redakciu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo. Útok, ktorý bol zdôvodňovaný ako reakcia na zverejnenie karikatúr urážajúcich moslimskú vieru, nastolil veľa otázok a problémov, vrátane tých, ktoré sa týkajú slobo
Autor: Kristína Potomová
Udalosť: Otvorené Právo
Abstrakt: Sloboda prejavu ako základné ľudské a osobné právo a jeho kolízia s osobnostnými právami iných subjektov. Sankcie ako hranice slobody prejavu.

Úryvok z textu:
Medzi základné ľudské a osobné práva v každej demokracii patrí nepochybne sloboda prejavu, právo, ktorého záruka je vnímaná ako nevyhnutná súčasť moderného Rechtsstaatu a ochrana ktorého by mala byť zabezpečená v záujme sebarealizácie jedinca, jeho participácie na demokratickom fungovaní štátu ako aj argumentu hľadania pravdy (search for truth) najlepšie uskutočniteľného v podmienach pluralizmu názorov a myšlienok. Zaujímavý a hádam aj kľúčový aspekt chápania slobody prejavu však spočíva v ur
Autor: Mgr. Roman Bisták
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach týkajúcich sa obmedzenia slobody prejavu a jeho vplyvu na vnútroštátne právo a rozhodovanie národných súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Sloboda prejavu je dôležitým demokratickým oprávnením, ktoré umožňuje participáciu občanov na verejnom živote, jednak ich oprávnením prispievať vlastnými prejavmi do politickej diskusie, ale aj ich oprávnením byť adresátom informácií, ktorých adresátom byť chcú. Sloboda prejavu im umožňuje však aj realizáciu iných práv a slobôd, ktoré by bez slobody prejavu neboli možné. V nasledujúcom príspevku by sme radi touto cestou priblížili nielen úpravu slobody prejavu, popísanie jednot
Autor: JUDr. Mário Ernest
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: ochrana osobnostikarikatúra sloboda prejavu
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Printové i internetové média takmer každodenne okrem bežných spravodajských informácií rôzneho druhu a kvality prinášajú i kresby či koláže, ktoré vtipným a satirickým spôsobom popisujú spoločenské dianie, aktuálne politické udalosti a kroky konkrétnych osôb. V tomto podaní to nie je len prosté odovzdanie informácie, ale trefné a výstižné opísanie spoločenskej reality a často krát priamo kritika politikov, či inak verejne činných osôb. Takáto karikatúra tak v celom rozsahu spĺ
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Udalosť: projustice.sk
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na analýzu právnych prostriedkov obmedzenia garantovaného práva na slobodu prejavu. Osobitnú pozornosť venuje analýze vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva s cieľom identifikovať konkrétne argumentačné línie vysokej súdnej autority, rozhodujúcej aj v kontexte obmedzenia výkonu základného ľudského práva na slobodu prejavu. Cieľom príspevku je sprehľadniť výpočet zákonných obmedzení a ponúknuť odbornej právnickej obci ucelený pohľad na relatívnosť výkonu uvedeného základného ľudského práva.

Úryvok z textu:
Výkon práva na slobodu prejavu požíva rovnako, ako aj v ďalších krajinách demokratického európskeho priestoru, ústavnoprávnu ochranu. Sloboda prejavu je garantovaná normatívom článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi.[1] Absolútna miera právnej ochrany výkonu práva na slobodu prejavu je relativizovaná nielen v samotnej ústavnej, ale aj v civilnoprávnej a trestnoprávne
Autor: Bc. Mariana Klačanská
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Zamyslieť sa nad slobodou prejavu a nedať jej možnosť vyjadriť sa, to je také, ako keď vás súdia o vás a bez vás. Čo je to sloboda prejavu? V prvom rade si musíme uvedomiť jej dôležitú úlohu v našej spoločnosti. Jej dopady na našu spoločnosť. Jej veľkosť a obmedzenosť.

Úryvok z textu:
  Zamyslieť sa nad slobodou prejavu a nedať jej možnosť vyjadriť sa, to je také, ako keď vás súdia o vás a bez vás. Čo je to sloboda prejavu? V prvom rade si musíme uvedomiť jej dôležitú úlohu v našej spoločnosti. Jej dopady na našu spoločnosť. Jej veľkosť a obmedzenosť. Sloboda prejavu je v zmysle Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. 5. 2010, sp. zn. 4 Cdo 149/2009 zoširoka definovaná ako: „Články 19 a 26
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je stručná úvaha nad možným trestnoprávnym postihom tzv. symbolického prejavu, ktorý je spojený s poškodzovaním cudzieho majetku.

Sprievodný text: Úče­lom toh­to prís­pev­ku je v struč­nos­ti sa zmy­slieť nad tzv. sym­bo­lic­kým vy­jad­re­ním pre­ja­vu, kto­ré je spo­je­né s ur­či­tým poš­ko­de­ním cu­dzieho ma­jet­ku a to hlav­ne je­ho po­ma­ľo­va­ním, či pos­trie­ka­ním. Ide tu naj­mä o prí­pa­dy, v kto­rých kon­krét­na oso­ba po­ma­ľu­je ale­bo pos­trie­ka nap­rík­lad bus­tu kon­tro­ver­znej osob­nos­ti, či bu­do­vu in­šti­tú­cie vo­či kto­rej má vý­hra­dy ako ur­či­té ges­to ne­súh­la­su s osob­nos­ťou, či in­šti­tú­ciou, kto­ré pred­sta­vu­jú (zhmot­ňu­jú) prá­ve bus­ta (so­cha, pa­mät­ná ta­bu­ľa), res­pek­tí­ve bu­do­va.

Úryvok z textu:
Úče­lom toh­to prís­pev­ku je v struč­nos­ti sa zmy­slieť nad tzv. sym­bo­lic­kým vy­jad­re­ním pre­ja­vu, kto­ré je spo­je­né s ur­či­tým poš­ko­de­ním cu­dzieho ma­jet­ku a to hlav­ne je­ho po­ma­ľo­va­ním, či pos­trie­ka­ním. Ide tu naj­mä o prí­pa­dy, v kto­rých kon­krét­na oso­ba po­ma­ľu­je ale­bo pos­trie­ka nap­rík­lad bus­tu kon­tro­ver­znej osob­nos­ti, či bu­do­vu in­šti­tú­cie vo­či kto­rej má vý­hra­dy ako ur­či­té ges­to ne­súh­la­su s osob­nos­ťou, či in­šti­tú­ciou, kto­ré pre
Autor: JUDr. Ľubica Masárová PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje zverejňovaniu informácií, ktorými disponujú vykonávatelia verejnej správy, vo forme otvorených dát. Poukazuje na možné riziká spojené so zverejnením nesprávnych údajov o fyzických a právnických osobách, najmä tých, ktoré sú spôsobilé negatívne ovplyvniť postavenie osoby v spoločnosti. Pozornosť je venovaná aj aktuálnej judikatúry SD EÚ týkajúcej sa otázky vyváženia dvoch kolidujúcich práv, a to práva na slobodu prejavu a práva na súkromie v prípade zverejňovania a spracovávania osobných údajov. Analyzovaná je tiež ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude zvyšovať transparentnosť verejnej správy a sprístupňovať verejné informácie, ktorými disponuje, vo forme otvorených dát. Ambíciou tohto kroku je podporovať hospodárstvo založené na dátach a tým stimulovať podnikateľské prostredie. Koncept otvorených dát vychádza z predpokladu, že orgány verejnej správy zhromažďujú a spravujú obrovské množstvo verejných da
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ľudská spoločnosť zaznamenala v posledných desaťročiach výrazné zmeny súvisiace s vedou a technikou. Koniec 20. storočia a začiatok 21. storočia možno označiť za modernú dobu, charakteristickú rozsiahlym využívaním informačno-komunikačných technológií, akými sú počítače, mobilné telefóny, platobné karty či televízia. Jedným z najvýznamnejších informačnokomunikačných technológií je bezpochyby celosvetová sieť sietí – Internet, ktorý významnou mierou prispel k zmene komunikác
MENU