Nájdené právne články pre výraz: sloboda prejavu a právo na informácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

188 dokumentov
226 dokumentov
584 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v tomto príspevku analyzuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani z pohľadu obmedzenia slobody prejavu a práva na informácie. Zaoberá sa otázkou, či obmedzenie slobody prejavu a práva na informácie v tomto zákone je v súlade s čl. 26 ods. 4 ústavy. Dochádza k záveru, že po formálnej stránke je splnená prvá podmienka obmedzenia a to, že k obmedzeniu došlo zákonom. Nie sú však splnené materiálne podmienky legitímny cieľ a opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné.

Úryvok z textu:
  Úvod Do roku 2014 pre každé voľby bola volebná kampaň upravená v osobitnom zákone. Ale právna úprava volebnej kampane bola veľmi stručná, nejednotná, neefektívna1. Vláda Slovenskej republiky v súlade so svojim programovým vyhlásením2 predložila návrh zákona o volebnej kampani, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 29.mája 2014, publikovaný v zbierke zákonov bol 26.júna 2014, ako zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o poli
Autor: Mgr. Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti informácie nadobudnúť, je iba prológom k fraške alebo tragédii; alebo možno k obom z nich. Vedomosti budú vždy vládnuť nad neznalosťou. A ľud, ktorý chce byť sám sebe vládcom sa musí vyzbrojiť silou, ktorú vedomosti dávajú.“[2] Dôležitosť poskytovaniu informácií týkajúcich sa vecí verejného záujmu prisudzoval už pred takmer dvesto rokmi štvrtý americký prezident a „otec“ historicky najstaršieho, dodnes platného ústavného dokume
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického štátu. Je garantované Ústavou1 , ako aj medzinárodnými zmluvami. Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verej
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tejto kapitole autor analyzuje právnu úpravu volebnej kampane v právnom poriadku Slovenskej republiky. Poukazuje na nedostatky právnej úpravy, ktorými sú najmä: neodôvodnené obmedzenie slobody prejavu a práva na informácie, široké možnosti obchádzania financovania volebnej kampane a možnosti navyšovania výdavkov na volebnú kampaň a iné problémy. Odôvodňuje svoje názory ohľadne právnej úpravy a navrhuje ich riešenie.

Úryvok z textu:
  Úvod V rámci slobodnej súťaže politických strán, pri volebnom boji o moc má veľmi veľký, ba priam nenahraditeľný význam volebná kampaň. Bez vedenia volebnej kampane je priam nemožné zvíťaziť vo voľbách a získať mandát. Uvedomujú si to všetky politické strany a hnutia, aj nezávislí kandidáti, ktorí sa uchádzajú o volené funkcie pri všetkých druhoch volieb. Aby nedochádzalo k porušovaniu základných práv a slobôd kandidátov na volené funkcie je potrebná správna a efektívna právna regul
Autor: prof. JUDr. Jozef Madliak CSc,
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok doc. Madliaka „Sloboda prejavu a právo na informácie v období transformácie slovenského právneho poriadku“ podáva náčrt ústavného a zákonného zakotvenia práva na slobodu prejavu a práva na prístup k informáciám. Okrem všeobecných informácií rozoberá i často opomínanú stránku práva na slobodu prejavu – zodpovednosť autora (vydavateľa) za prednesené (uverejnené) tvrdenia, a to z pohľadu občianskeho práva a trestného práva. Článok v skratke rozoberá možnosti ochrany pred neoprávnenými zásahmi do práva na ochranu osobnosti, ako aj niektoré skutkové podstaty z osobitnej časti Trestného zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Od roku 1990 prebieha v slovenskej spoločnosti proces transformácie, ktorý musel zákonite postihnúť i právny poriadok Slovenskej republiky. Popri prebiehajúcej rekodifikácii najdôležitejších hmotno- a procesnoprávnych kódexov (Trestný zákon, Občiansky zákonník, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok) muselo zákonite dôjsť, a aj skutočne dochádza, k zmenám v ostatných právnych predpisoch, a to k takým zmenám, aby plne vyhovovali ústavným garanciám ľudských práv a slobôd a korešpondovali s
Autor: Mgr. Diana Synková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Článok pojednáva o slobode prejavu a právu na informácie v súvislosti s digitálnou dobou internetu. Zameriava sa na konflikt ľudských práv s ostatnými právami v elektronickom prostredie, najmä pokiaľ ide o slobodu panoramatu, patriacu do práva autorského. Rovnako poukazuje na riziká, ktorá predstavujú moderné komunikačné médiá, sociálne siete, ale tiež technológie, ako sú chytré mobilné telefóny či televízie. V neposlednom rade sa zaoberá problematikou uchovávania a spracovania prevádzkových a lokalizačných údajov. Sú spomínané tiež nedávne súdne rozhodnutie ako Ústavného súdu Slovenskej repub ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Sloboda prejavu a právo na informácie idú, spolu ruku v ruke, v čele základných ľudských práv a slobôd, zakotvených v mnohých deklaráciách, listinách a dohovoroch. Najvýznamnejšími z nich sú Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 či Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Týmito dohovormi je občanom zaručené právo na slobodné vyjadrovanie a šírenie ich názor
Autor: Juraj Martaus
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v tomto roku boli vôbec prvými voľbami, na ktoré sa vzťahovali nové volebné zákony. Teda zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o volebnej kampani“). Spomenuté volebné kódexy sú zaujímavé primárne z dvoch hľadísk. Po prvé, z hľadiska svojho obsahu predstav ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v tomto roku boli vôbec prvými voľbami, na ktoré sa vzťahovali nové volebné zákony. Teda zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o volebnej kamp
Autor: doc. JUDr. Boris Balog PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Volič má vo volebnej kampani právo na informácie o kandidujúcich politických stranách, ale aj právo na informácie o jednotlivých kandidátoch. Informácie, ktoré volič dostane vo volebnej kampani vplývajú na jeho volebné rozhodnutie, preto by mali byť úplné, korektné a objektívne. Vo volebnej kampani právo voliča na informácie prevažuje nad právom kandidátov na ochranu ich súkromia, ktorí ich zapojením do verejného života znášajú zvýšený záujem o ich osobu a o ich verejný, ale aj súkromný život.

Úryvok z textu:
  Úvod Význam volieb v demokratickej spoločnosti je zrejmý. Od základnej funkcie volieb, a to vytvorenia politickej reprezentácie v politických ústavných orgánoch a ich legitimizovaniu na výkon moci na vopred stanovený čas, možno odvodiť aj niekoľko ďalších funkcií volieb v demokratickej spoločnosti. Je to nepochybne aj funkcia volieb smerujúca k zapojeniu občanov, od ktorých pochádza všetka moc, do verejného života a do rozhodovania o jeho formovaní. Najvypuklejšie sa aktivizácia obč
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Po úvodnom priblížení práva na slobodu prejavu sa autorka v príspevku bližšie zaoberá otázkou obmedzenia slobody prejavu z dôvodu zachovania autority a nestrannosti súdnej moci. Následne autorka rozoberá vzťah slobody prejavu a ochrany osobnosti, pričom osobitnú pozornosť venuje otázke ochrany osobnosti verejných činiteľov a sudcov. Príloha autorkinho príspevku obsahuje z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky vychádzajúci metodický list určený sudcom všeobecných súdov týkajúci sa posudzovania kolízie práva na slobodu prejavu a práva na ochranu osobnosti.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov - sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Od druhej polovice 20. storočia možno pozorovať dynamizmus procesov dotýkajúcich sa neustáleho rozširovania katalógu práv a zároveň aj nachádzania nových foriem a nástrojov ich ochrany a to rovnako v práve vnútroštátnom ako aj medzinárodnom. Katalógy ľudských práv a základných slobôd sa v rozličných medzinárodných dokumentoch (univerzálnych i regionálnych) čiastočne prekrývajú ako v horizontálnej tak aj vo vertikálnej rovine. Rovnako je to aj s medzinárodnými systémami ochrany týchto práv. Korpus systému ochrany ľudských práv sa postupne vetvil bez jednotnej réžie. Výsledkom je súčasný neprehľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Od druhej polovice 20. storočia možno pozorovať dynamizmus procesov dotýkajúcich sa neustáleho rozširovania katalógu práv a zároveň aj nachádzania nových foriem a nástrojov ich ochrany a to rovnako v práve vnútroštátnom ako aj medzinárodnom. Katalógy ľudských práv a základných slobôd sa v rozličných medzinárodných dokumentoch (univerzálnych i regionálnych) čiastočne prekrývajú ako v horizontálnej tak aj vo vertikálnej rovine. Rovnako je to aj s medzinárodnými systémami ochrany týchto
MENU