Nájdené právne články pre výraz: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

487 dokumentov
480 dokumentov
790 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre občiansku spoločnosť je právo objektívne nevyhnutným nástrojom jej existencie. Medzi funkcie práva ako hlavné, základné smery činnosti práva patria regulatívna funkcia a funkcia právnej istoty. Právo je polysém a preto aj vymedzenie pojmu právnej medzery má viacero významov, právna medzera má rôzne podoby.

Úryvok z textu:
1.   Vymedzenie pojmov Pre občiansku spoločnosť je právo objektívne nevyhnutným nástrojom jej existencie. Medzi funkcie práva ako hlavné, základné smery činnosti práva patria regulatívna funkcia a funkcia právnej istoty. Právo je polysém a preto aj vymedzenie pojmu právnej medzery má viacero významov, právna medzera má rôzne podoby. Možno ju preto skúmať vo viacerých rovinách, predovšetkým ako: a)     právne vákuum b)    
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou ústavných garancií základných ľudských práv a slobôd s osobitným zreteľom na ústavnoprávnu úpravu ochrany práva na osobnú slobodu a telesnú integritu v podmienkach platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor pritom vychádza zo všeobecných princípov ústavnej ochrany základných ľudských práv a slobôd a následne systematicky predkladá komplexnú právnu analýzu platnej právnej úpravy jednotlivých základných ľudských práv a slobôd subsumovaných pod právo na osobnú slobodu a telesnú integritu.

Úryvok z textu:
  V zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“), Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podstata právneho štátu pritom vychádza z priority občana pred štátom, a teda aj z priority základných ľudských práv a slobôd, ktoré predovšetkým vytvárajú priestor slobody jednotlivca zbavený zásahov zo strany štátu a tretích osôb. Je nesporné, že k základným princípom právneho štátu pa
Autor: JUDr. Michal Jesenko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá ústavnými základmi územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky. Ústava konštituuje územnú samosprávu ako základ a nevyhnutnú súčasť demokratickej výstavby štátu, pričom územná samospráva predstavuje jeden z východiskových princípov ústavy Slovenskej republiky. Príspevok analyzuje územnú samosprávu v kontexte princípov slovenského konštitucionalizmu.

Úryvok z textu:
  I.    Úvodné poznámky Územná samospráva, rovnako ako verejná správa, je chápaná ako špecifická spoločenská činnosť riadiaceho a organizačného charakteru zameraná na verejné záležitosti, ktorá je determinovaná verejným záujmom. Predstavuje organizačnú formu riadenia spoločnosti slúžiacu na zabezpečovanie určitých úloh spoločenstva občanov, ktoré sa vytvárajú na územnom základe. Organizačné a regulačné prvky v podmienkach samosprávy však vykazujú určité špecifiká, ktoré
Autor: prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor v príspevku na základe vývoja Ústavy Slovenskej republiky analyzuje vývoj vzťahov medzi Národnou radou Slovenskej republiky, prezidentom Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky. Poukazuje, ako sa do architektúry týchto vzťahov premietli jednotlivé novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. Zvlášť podčiarkuje zavedenie priamej voľby prezidenta republiky ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z. Osobitnú pozornosť venuje analýze vzťahov medzi prezidentom Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky v súvislosti s prijatím ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ktorým sa významne posilni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Prijatie ústavy je v dejinách každého štátu významným predelom jeho vývoja. Osobitne to platí vtedy, ak ústava konštituuje nový suverénny štát. Tak ako na mnohých miestach už bolo konštatované[1], dvadsať rokov existencie Ústavy Slovenskej republiky nie je veľa, ale napriek tomu 20 rokov už poskytuje priestor pre detailnejšie hodnotenie kvality obsahu ústavy, problémov aplikačnej praxe Národnej rady Slovenskej republiky pod. Súčasne to už umožňuje úvahy o možnom jej vývoji, potrebe zdok
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva PhD., LL.M
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike úlohy ústavných súdov pri ochrane hodnôt ako je suverenita a demokracia. V dôsledku európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce sú ústavné súdy niektorých európskych štátov konfrontované s otázkou, kde sa nachádza hranica prenosu právomocí štátov na medzinárodné a nadnárodné organizácie, ako aj s otázkou, či členské štáty zostávajú aj napriek neustále sa prehlbujúcej a rozširujúcej európskej integrácii suverénne. Ústavné súdy niektorých európskych štátov (členských štátov EÚ) už boli s týmito otázkami konfrontované (Česká republika, Spolková republika Nem ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava Slovenskej republiky definuje v ustanovení čl. 1 ods. 1 Slovenskú republiku ako zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Podobné definície sú obsiahnuté v ústavách takmer všetkých členských štátov EÚ. Samotné definovanie a zakotvenie predmetných atribútov do základného právneho dokumentu však nespôsobuje, že štát sa automaticky stáva demokratickým, suverénnym a právnym. Na druhej strane ani absencia takejto definí
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je venovaný explicitnému ústavnému princípu slobodnej súťaže politických síl, ktorý sa týka všetkých politických práv. Ústavný princíp slobodnej súťaže skúma autor z hľadiska jeho zaradenia v systematike ústavy, plurality ako substancie demokracie, vyslovuje tézu, že zaväzuje nielen zákonodarcu, ale aj ústavodarcu, vymedzuje limity, ktoré z neho vyplývajú, zaoberá sa subjektami, na ktoré sa vzťahuje a rieši problematiku, či politická súťaž platí aj medzi ústavnými štátnymi orgánmi.

Úryvok z textu:
  1.     Právne princípy sú jednou z ťažiskových tém súčasnej vedy o práve. Väčšinou je však pozornosť venovaná riešeniu zložitých prípadov v aplikačnej praxi, menej už vplyvu právnych princípov na tvorbu práva. Vo viacerých vystúpeniach prvého dňa Medzinárodnej vedeckej konferencie „20 rokov Ústavy Slovenskej republiky- 1. ústavné dni“ Košice 3.- 4. októbra 2012 bolo konštatované, že Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) je politicky neutrálna v dôsledk
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre tvorbu práva a jej kvalitu majú význam právne princípy. Preto sa príspevok zameriava na rešpektovanie princípu ústavnosti a princípu zákonnosti pri tvorbe práva. Keďže princíp zákonnosti, ako aj princíp ústavnosti patria medzi princípy právneho štátu, prvá časť príspevku je venovaná pojmu právneho štátu. Slovenská republika sa prihlásila k doktríne právneho štátu v ustanovení čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právny štát, ku ktorému sa hlási Slovenská republika sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Príspevok sa zaoberá aj princípom zvrchovanosti ústavy a zákona ako jed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava je základom celého právneho poriadku. Je budovaná na určitých princípoch. Niektoré z týchto princípov ústava deklaruje, niektoré predpokladá, ale tieto princípy nedefinuje. Slovenská republika sa hlási k doktríne právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Právny štát sa prejavuje vo viacerých čiastkových princípoch, ako sú napríklad nami analyzované princíp ústavnosti, princíp zákonnosti a princíp z
Autor: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov môžu významnou mierou prispieť aj sociálni partneri prostredníctvom dohadovaného obsahu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich následného rozšírenia na časť alebo celé odvetvie s ohľadom na SK NACE. Vychádzajúc zo systému kolektívneho vyjednávania na odvetvovej a podnikovej úrovni práve kolektívna zmluva vyššieho stupňa dokáže vytvárať záväzné rámce pre zvyšovanie napr. tarifných miezd v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, čo sa dnes už preukázateľne uskutočňuje v odvetví verejnej cestnej dopravy, hutníckeho alebo strojárskeho priemyslu. Požiadavka s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Regionálna diferenciácia úpravy pracovných podmienok zamestnancov sa odvíja nielen od hospodárskych výsledkov samotného podniku (zamestnávateľa), ale aj od umiestnenia podniku v rámci konkrétneho regiónu Slovenskej republiky. K sociálnej situácii, hospodárskej sile regiónu, či odlišnej úrovni odmeňovania možno nájsť množstvo štúdií, vedeckých príspevkov alebo odborných materiálov ponúkajúcich rôzne riešenia s dlhodobým predpokladom vyrovnávania existujúcich regionálnych disprop
Autor: prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Globalizácia je komplexný a nezvratný proces, ktorý má viac rozmerov. Štát a štátna moc s nim musia rátať a vytvárať primeraný ústavnoprávny rámec naplnenia. Najvýznamnejšou zmenou v postmoderne globalizovaného sveta je zmena mocenského postavenia štátu. Štát síce zostáva významným elementom, ale jeho autorita sa kontinuálne rozptyľuje. Aktuálnou a zložitou problematikou je deľba moci v podmienkach postmoderny, globalizujúceho a integrujúceho sa sveta. Na európskom kontinente deľbu moci a jej pravidlá ovplyvnila Európska únia so svojimi princípmi fungovania. Štát je začleňovaný do čoraz pevnej ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
GLOBALIZÁCIA VERSUS ŠTÁT Dvadsiate prvé storočie prináša veľa nových pohľadov na fungovanie štátu a spoločnosti a to nielen vo vnútri štátu, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte. Zhruba od polovice 20 storočia prebieha vo svetovom rámci proces novej kvality, ktorý smeruje k celosvetovej integrácii a novej globálnej organizácii výrobných a obchodných procesov, bankových a finančných operácii, technológií a informácii, ktorý je jednoducho nazývaný globalizácia. I keď jeho základom sú ekon
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme. Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práva a daňového práva, nie je dobrá. V poslednom období rezonuje v médiách snaha vlády Slovenskej republiky boj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme.[1] Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práv
MENU