Nájdené právne články pre výraz: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

487 dokumentov
480 dokumentov
790 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Bezpečnosť ako pojem je viacrozmerný. Môže sa chápať z pohľadu štátu, pohľadu obyvateľa resp. občana, ale i z pohľadu vojenského, politického, kybernetického, enviromentálneho a pod. V dobe globalizácie, integrácie či postmoderny bezpečnosť nadobúda mimoriadny význam. Preto je dôležité, aby i Ústava SR primeraným spôsobom regulovala otázky bezpečnosti a to ako v čase štandardného fungovania štátu ako i v čase tzv. krízových situácii, resp. neštandardných situácii a to aj vzhľadom na naše členstvo v EU a NATO. Zabezpečovanie bezpečnosti a jej ochrana je bezprostredne spojená s právami a sloboda ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Zhruba od polovice 20 storočia prebieha vo svetovom rámci proces novej kvality, ktorý smeruje k celosvetovej integrácii a novej globálnej organizácii výrobných a obchodných procesov, bankových a finančných operácii, technológií a informácii. Tento proces je jednoducho nazývaný globalizácia. Globalizácia je komplexný a nezvratný proces, ktorý má viac rozmerov a to: ekonomický, sociálny a politický. Nie je možné vynechať ani rozmer bezpečnostný. Ruka v ruke s globalizáciou vznik
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje vymedzeniu pojmov zásada a princíp, bližšie analyzuje precedenčnú zásadu/materiálnej rovnosti/, legitímne očakávanie, ktoré je užšou kategóriou ako kategória právnej istoty s poukázaním na „problematickú" zákonnú formuláciu slova „dbať" - ako obligatórnu povinnosť správnych orgánov rešpektovať túto zásadu v rozhodovacej činnosti správnych orgánov.

Úryvok z textu:
Správne konanie je jedným z najrozšírenejších procesov, v ktorých sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Na rozdiel od súdneho konania, správne konanie je najčastejšie aplikované vo veciach, v ktorých sa adresátom správy priznávajú určité práva, resp. realizujú sa ich právom chránené záujmy- nie sú žiadnou ojedinelosťou ani správne procesy, ktoré smerujú k uloženiu povinnosti. Správne konanie upravené zákonom č. 71/1967 Zb. o
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcom článku sa autor zoberá aplikáciou materiálneho korektívu výkladom skutkových podstát trestných činov. Autor v ňom odmieta súčasnú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, ktorá pripúšťa aplikáciu materiálneho korektívu len pri prečinoch, pričom poukazuje na dôvody, pre ktoré považuje takýto prístup za rozporný so spravodlivosťou.

Úryvok z textu:
Súčasná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR[1] svedčí takému prístupu k posudzovaniu zákonných znakov skutkových podstát trestných činov, keď právna úprava umožňuje posudzovať materiálnu stránku spáchaného trestného činu len pri tých trestných činoch, ktoré sú prečinmi. Z uvedeného je a priori vyvoditeľný taký myšlienkový postup súdu, že vo vzťahu k zločinom stačí pre vznik trestnej zodpovednosti naplniť znaky skutkovej podstaty len formálne, nakoľko zákonodarca vyjadril závažnosť konania,
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa bude zaoberať analýzou uplatniteľnosti nových zásad vedenia sporov z pracovnoprávnych vzťahov pred súdmi po účinnosti Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V zmysle čl. 46 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“) má každý bez ohľadu na štátnu príslušnosť právo domáhať sa svojich práv na súde alebo na inom orgáne. „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“1 Ústavné právo na súdnu a inú právnu ochranu je jedným zo základných pilierov právnej a
Autor: Mgr. Michal Krajčovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na modely ideológie aplikácie práva podľa profesora Wróblewskeho a analyzuje, ktorý z nich sa javí ako najvhodnejší v podmienkach materiálneho právneho štátu. Najvhodnejším sa javí model legálnej a racionálnej aplikácie práva, nakoľko umožňuje efektívnu ochranu celospoločenských hodnôt, ktoré sú do právneho poriadku inkorporované prostredníctvom právnych princípov. Príspevok má byť krátkou úvahou aj vo vzťahu k pozícii právnych princípov v právno-aplikačnom procese.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V čl. 1 ods. 1 Ústavy SR sa konštatuje, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát a že sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Preto je na prvý pohľad neprijateľné baviť sa o ideológii v práve. Zdá sa, že ideológia nenachádza v práve svoje miesto. Čo je to však ideológia? Je nutné sa stotožniť s tvrdením, že pojem ideológia je zaťažený mnohoznačnosťou, ktorá je jednak obsahová a jednak spočíva aj v odlišných prístupoch k skúmaniu predmetného termínu
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom príspevku je poukázať na aplikačné súvislosti jedného z princípov právneho štátu v oblasti verejnej správy a osobitne v správnom konaní. Princíp kontinuity výkonu verejnej správy (resp. princíp kontinuity výkonu verejnej moci, ďalej len „princíp kontinuity verejnej správy“) nepatrí medzi tie princípy právneho štátu, ktoré sú pravidelne popisované v teórii, či argumentačne využívané v rozhodnutiach správnych orgánov a v judikatúre. Ak už dôjde k jeho aplikácii, spája sa p
Autor: JUDr. Martina Krížovská
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá niektorými vybranými ústavnými princípmi, ich významom, vzájomným vzťahom a ich súčasnou aplikáciou. V príspevku sa bližšie rozoberá význam, ako i vzájomný vzťah ústavného princípu viazanosti právom, princípu deľby moci a potreby zakotvenia princípu kontroly a dozoru nad zákonnosťou orgánov verejnej správy v modernej demokratickej ústave. Príspevok zároveň poukazuje na štátne orgány Slovenskej republiky predstavujúce výnimku z teórie trojdelenia moci.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Motiváciou pre spracovanie príspevku na tému „zakotvenie ústavného princípu kontroly a dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánov verejnej správy v Ústave SR", bola jednak skutočnosť, že táto téma stála doposiaľ na okraji záujmu odbornej i laickej verejnosti, ale i fakt, že rozmach takých negatívnych fenoménov ako sú korupcia, klientelizmus a zneužívanie štátnej moci dospel do takého štádia, ktoré si vyžaduje účinné a rýchle riešenie daného problému. Cieľom tohto prísp
Autor: Mgr. Zuzana Antošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre tvorbu práva a jej kvalitu majú význam právne princípy. Preto sa príspevok zameriava na rešpektovanie princípu ústavnosti a princípu zákonnosti pri tvorbe práva. Keďže princíp zákonnosti, ako aj princíp ústavnosti patria medzi princípy právneho štátu, prvá časť príspevku je venovaná pojmu právneho štátu. Slovenská republika sa prihlásila k doktríne právneho štátu v ustanovení čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Právny štát, ku ktorému sa hlási Slovenská republika sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Príspevok sa zaoberá aj princípom zvrchovanosti ústavy a zákona ako jed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Ústava je základom celého právneho poriadku. Je budovaná na určitých princípoch. Niektoré z týchto princípov ústava deklaruje, niektoré predpokladá, ale tieto princípy nedefinuje. Slovenská republika sa hlási k doktríne právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý sa spája s koncepciou materiálneho právneho štátu. Právny štát sa prejavuje vo viacerých čiastkových princípoch, ako sú napríklad nami analyzované princíp ústavnosti, princíp zákonnosti a princíp z
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou ústavných garancií základných ľudských práv a slobôd s osobitným zreteľom na ústavnoprávnu úpravu ochrany práva na osobnú slobodu a telesnú integritu v podmienkach platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Autor pritom vychádza zo všeobecných princípov ústavnej ochrany základných ľudských práv a slobôd a následne systematicky predkladá komplexnú právnu analýzu platnej právnej úpravy jednotlivých základných ľudských práv a slobôd subsumovaných pod právo na osobnú slobodu a telesnú integritu.

Úryvok z textu:
  V zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“), Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podstata právneho štátu pritom vychádza z priority občana pred štátom, a teda aj z priority základných ľudských práv a slobôd, ktoré predovšetkým vytvárajú priestor slobody jednotlivca zbavený zásahov zo strany štátu a tretích osôb. Je nesporné, že k základným princípom právneho štátu pa
Autor: doc. JUDr. Imrich Kanárik CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pre občiansku spoločnosť je právo objektívne nevyhnutným nástrojom jej existencie. Medzi funkcie práva ako hlavné, základné smery činnosti práva patria regulatívna funkcia a funkcia právnej istoty. Právo je polysém a preto aj vymedzenie pojmu právnej medzery má viacero významov, právna medzera má rôzne podoby.

Úryvok z textu:
1.   Vymedzenie pojmov Pre občiansku spoločnosť je právo objektívne nevyhnutným nástrojom jej existencie. Medzi funkcie práva ako hlavné, základné smery činnosti práva patria regulatívna funkcia a funkcia právnej istoty. Právo je polysém a preto aj vymedzenie pojmu právnej medzery má viacero významov, právna medzera má rôzne podoby. Možno ju preto skúmať vo viacerých rovinách, predovšetkým ako: a)     právne vákuum b)    
MENU