Nájdené právne články pre výraz: solidárna zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita) alebo ak má niekoľko veriteľov právo na celé plnenie od dlžníka a dlžník môže plniť ktorémukoľvek veriteľovi (aktívna solidarita). To, čo dlžníkov a veriteľov spája do spoločného záväzkového vzťahu, je okrem totožnosti predmetu plnenia spoločný právny základ. V takom prípade ide o pravú solidaritu. V praxi sa vyskytujú situácie, keď jednému dlžníkovi prislúcha právo na identické plnenie voči viacerým veriteľom, ale na základe rôzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Solidárne záväzky predstavujú najrozšírenejšiu, ale súčasne teoreticky najspornejšiu skupinu spoločných záväzkov. Solidárne záväzky, či už ide o pasívnu alebo aktívnu solidaritu, možno v nadväznosti na právnu úpravu v Občianskom zákonníku (§ 511 a § 513) charakterizovať týmito znakmi: a) existencia právnej skutočnosti, ktorá zakladá vznik solidárneho záväzku, b) mnohosť subjektov na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu, c) existencia vonkajš
Autor: Dávid Barczi
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomenutie, nedbalosť, omyl a pod. pri výkone svojej funkcie v rámci obchodnej spoločnosti (teda podnikateľa) môžu byť kvali ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku. Obchodný zákonník (ďalej tiež „ObZ“) stanovuje účel dosiahnutia zisku za jednu z podmienok pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.1 Podnikanie za účelom dosiahnutia zisku v sebe nesie určité podnikateľské riziko. Existujú nástroje, ktoré možný vznik rizika minimalizujú, pritom nie neobmedzene, ale v súlade so zákonom, za súčasného zachovania a dodržiavania zákonných povinností. Prípadné neúmyselné chybné rozhodnutie, opomen
Autor: JUDr. et Ing. Ladislav Vlachovič
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: História právnej úpravy postavenia poškodeného od roku 1896 až po právnu úpravu súčasnosti.

Úryvok z textu:
1 TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1896 Zákon číslo XXXIII z r. 1896 bol trestným poriadkom, ktorého úplné znenie bolo „Trestní rád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi“. Tento zákon pojednával o právach poškodeného. Nebolo to žiadne jednoduché vyjadrenie práv poškodeného, ale na tú dobu išlo o veľmi zaujímavé riešenie, ako postaviť poškodeného v Trestnom poriadku tej doby do pozície, z ktorej by vedel obhájiť svoje práva. Jednoznačne je potrebné uviesť, že veľmi významným právom poškodeného
Autor: Mgr. Matej Mikuláš
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá analýzou sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti a priblížením úkonov spojených s týmto spôsobom založenia. Obsahom práce je aj definícia cenných papierov vydávaných akciovou spoločnosťou, charakteristika práv a povinností vyplývajúcich z upísania akcií spolu so zápisom vzniknutej spoločnosti do obchodného registra.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Akciová spoločnosť ako jedna z obchodných spoločností upravených v Obchodnom zákonníku, predstavuje neodmysliteľnú súčasť obchodného práva. Vzhľadom na značnú komplikovanosť spojenú či už s organizáciou akciovej spoločnosti alebo s jej založením si vyžaduje najrozsiahlejšiu právnu úpravu. Cieľom tejto práce je priblíženie procesu sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti, teda založenie spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií a úkonov spojených s týmto spôsobom z
MENU