Nájdené právne články pre výraz: spáchanie deliktu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

119 dokumentov
9 dokumentov
200 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na červenú.

Úryvok z textu:
Pri tvorbe inštitútu objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla Ministerstvo vnútra SR vychádzalo zo skúseností Maďarska, Rakúska a Francúzska, kde funguje tento inštitút 5 rokov. V týchto krajinách významne prispel k zníženiu počtu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch ciest označovaných ako nehodové miesta (nehodové úseky a miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov) a na miestach, kde je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a pri prejazdoch na
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: Pri dištančných deliktoch dochádza k naplneniu niektorých znakov skutkovej podstaty deliktu na rôznych miestach (teritoriálny dištančný delikt), prípadne v rôznom čase (temporálny dištančný delikt), pričom spravidla ide o znaky objektívnej stránky (konanie/opomenutie, resp. časť konania alebo následok/účinok), ktoré môžu byť determinované aj miestami, kde sa v čase páchania deliktu nachádza/pohybuje páchateľ deliktu, resp. miestami, kde sa v tomto čase nachádza obeť deliktu alebo iný predmet útoku alebo aj miesta, kde sa prejavil následok deliktu.

Úryvok z textu:
V právnej praxi je pomerne častým praktickým problémom identifikovanie dištančných deliktov a v tej súvislosti aj správne posúdenie teritoriálnej pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky pri dištančných deliktoch. Pri dištančných deliktoch dochádza k naplneniu niektorých znakov skutkovej podstaty deliktu na rôznych miestach (teritoriálny dištančný delikt), prípadne v rôznom čase (temporálny dištančný delikt), pričom spravidla ide o znaky objektívnej stránky (konanie/opomenut
Autor: doc. JUDr. Mária Kiovská CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vo svojom príspevku sme sa pokúsili poukázať na problematiku administratívnoprávnej zodpovednosti, vychádzali sme pritom zo všeobecného pojmu právnej zodpovednosti prezentovanú v odbornej právnej literatúre.

Úryvok z textu:
I. K najzložitejším problémom v právnej vede patrí problematika zodpovednosti, a tak aj názory na pojem zodpovednosti sa veľmi rôznia. Niektorí autori vyslovujú pochybnosť, či existuje všeobecný pojem zodpovednosti.[1] Zodpovednosť má totiž mnoho úrovní, hovorí sa o zodpovednosti morálnej, politickej i právnej. I právna zodpovednosť, ktorá sa v modernej právnej kultúra opiera o isté filozofícko-etické hľadiská má rôzne formy. Analyzujúc vývoj úpravy zodpovednosti, sa teda čast
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku detailne zaoberá otázkou dištančných deliktov v kontexte teritoriálnej pôsobnosti Trestného zákona slovenskej republiky. problematiku skúma v rovine národného, ako aj európskeho práva. pri analýze však neostáva len na úrovni trestného práva, ale venuje sa jej aj cez prizmu ústavného práva, správneho práva a pod. Určitý priestor venuje tiež súvisiacim inštitútom - napr. zásade ne bis in idem a rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní vo veciach tohto druhu.

Úryvok z textu:
V právnej praxi je pomerne častým praktickým problémom identifikovanie dištančných deliktov a v tej súvislosti aj správne posúdenie teritoriálnej pôsobnosti právneho poriadku Slovenskej republiky pri    dištančných deliktoch.   Pri   dištančných    deliktoch dochádza k naplneniu niektorých znakov skutkovej podstaty deliktu na rôznych miestach (teritoriálny dištančný delikt), prípadne v rôznom čase (temporálny dištančný delikt), pr
Autor: JUDr. Tomáš Horeháj
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Práca pojednáva o vybraných metódach kriminalistickej taktiky a ich potenciálneho negatívneho vplyvu na obete trestných činov. Hlavným cieľom je zanalyzovať psychologický dopad kontaktu poškodeného s orgánmi činnými v trestnom konaní a inými aktérmi najmä počas prípravného trestného konania.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dnes už zrejme nikto nepochybuje o negatívnych dopadoch kriminality na obeť zločinu. Či už ide o osobu priamo poškodenú trestným činom alebo osobu pozostalú, v prípade ak bola trestným činom spôsobená smrť, trpí ňou a traumatizuje nielen priamo dotknutého trestným činom, ale i celú komunitu, ktorej sa to bezprostredne týka. Hoci boli obete zločinov a im venovaná pozornosť skôr na okraji záujmu trestnej politiky štátu, ale aj vedeckých inštitúcií a akademikov, dnes sa táto situácia vý
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje osobitný typ správnych disciplinárnych deliktov v právnom poriadku Slovenskej republiky – disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl. Predstavuje pokus posúdiť, či tieto delikty spadajú do rozsahu pôsobnosti trestného oddielu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto analýza berie do úvahy (v súlade s „engelovskými kritériami“) aj povahu obvinenia a povahu a prísnosť sankcií.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V právnom poriadku Slovenskej republiky sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi správnych disciplinárnych deliktov[2]. Nie vždy je dobre možné vyvodzovať k rôznym reprezentantom tejto kategórie správnych deliktov zovšeobecňujúce závery. Príspevok sa preto sústreďuje na správne disciplinárne delikty študentov vysokých škôl, ktoré zákon označuje ako disciplinárne priestupky (§ 72 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje niektorým hmotnoprávnym aspektom priestupkového práva, a to najmä otázke veku páchateľa a vzniku priestupkovej zodpovednosti dosiahnutím pätnásteho roku veku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Priestupky ako súčasť správneho práva trestného sú najvýznamnejšou podmnožinou správnych deliktov. Význam priestupkov pritom v ostatnej dobe nadobúda ešte výraznejšie znaky, čo súvisí najmä s faktom, že práve priestupky a priestupkové právo sú upravené v relatívne kodifikovanej podobe v priestupkovom zákone.[1] Práve na túto skutočnosť poukazuje súdna judikatúra vo veciach správneho trestania. Správne súdy vychádzajú zo zásady práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Dohovorom
Autor: Mgr. Viktor Valla
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike totožnosti skutku a trestného charakteru konania v spojení s právnym princípom ne bis in idem. Článok je zameraný na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v predmetnej otázke.

Úryvok z textu:
„Každý má povinnosť dodržiavať právo.“[1] Z tejto skutočnosti vyplýva, že v prípade nedodržiavania tejto obligatórnejpožiadavky právneho poriadku vzniká zodpovednostný vzťah medzi fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá dopustila konania v rozpore s právnym poriadkom a štátom. Uvádzame, že nami použitý pojem konanie nie je možné vykladať čisto na báze gramatického hľadiska, ale je nevyhnutné sústrediť sa na jeho význam v predmetnej vete a kontexte. Kombináciou logického výkladu ako
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Témou predkladaného príspevku je zodpovednosť prevádzkovateľa webového portálu za príspevky užívateľov (tretích osôb) v diskusiách, ktoré sa nachádzajú na webovom priestore prevádzkovateľa. Analýzou ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v korelácii s právnou úpravou obsiahnutou v prameňoch európskeho práva, domácej ale aj zahraničnej judikatúry je ambíciou práce nájsť spoločné menovatele, ktoré by mali viesť k objasneniu limitov a kvality predmetnej zodpovednosti. Osobitnú pozornosť autori venujú najnovšiemu rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – Delfi v Estón ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika zodpovednosti webových portálov za príspevky na diskusných fórach je v slovenskom právnom poriadku pomerne málo sledovanou. Aj napriek skutočnosti, že zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“ alebo „ZoEO“)[1] je súčasťou nášho právneho por
MENU