Nájdené právne články pre výraz: spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
6 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá dvomi protichodnými názormi Najvyššieho súdu SR na možnosť spáchania majetkového trestného činu na viacerých osobách.

Sprievodný text: V mo­jom prís­pev­ku sú uve­de­né dva od­liš­né ná­zo­ry Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­ré sa tý­ka­jú mož­nos­ti spá­chania ma­jet­ko­vé­ho tres­tné­ho či­nu zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia pod­ľa § 138 písm. j Tr. zá­ko­na, te­da na via­ce­rých oso­bách. Pre lep­šiu preh­ľad­nosť ne­bu­dem uve­rej­ňo­vať oba ná­zo­ry v pl­nom zne­ní, ale po­kú­sim sa uro­biť krát­ky re­šerš tých­to proti­chod­ných ná­zo­rov NS SR.

Úryvok z textu:
Je mož­né spá­chať ma­jet­ko­vý trest­ný čin na via­ce­rých oso­bách? Proti­chod­né ná­zo­ry Naj­vyš­šie­ho sú­du SR V mo­jom prís­pev­ku sú uve­de­né dva od­liš­né ná­zo­ry Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­ré sa tý­ka­jú mož­nos­ti spá­chania ma­jet­ko­vé­ho tres­tné­ho či­nu zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia pod­ľa § 138 písm. j Tr. zá­ko­na, te­da na via­ce­rých oso­bách. Pre lep­šiu preh­ľad­nosť ne­bu­dem uve­rej­ňo­vať oba ná­zo­ry v pl­nom zne­ní, ale po­kú­sim sa uro­biť krát­ky re
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok reaguje na článok prokurátora JUDr. Ondreja Prikryla PhD., ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue č. 4/2014 ohľadne osobitného kvalifikačného pojmu na viacerých osobách vo vzťahu k trestným činom proti majetku

Úryvok z textu:
V ča­so­pi­se Jus­tič­ná re­vue č. 4/2014 bol pub­li­ko­va­ný člá­nok pro­ku­rá­to­ra Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry v No­vom Mes­te nad Vá­hom JUDr. On­dre­ja Prik­ry­la PhD. s náz­vom „K ap­li­ká­cii oso­bit­né­ho kva­li­fi­kač­né­ho zna­ku na via­ce­rých oso­bách vo vzťa­hu k tres­tným či­nom pro­ti ma­jet­ku“. V pred­met­nom člán­ku autor do­chá­dza k zá­ve­ru, že oso­bit­ný kva­li­fi­kač­ný znak – na via­ce­rých oso­bách v zmys­le § 138 písm. j) Tr. zák., je mož­né pou­žiť aj vo vzťa­hu
Autor: Mgr. Dominika Malá
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok porovnáva trestný čin vraždy ako je upravený podľa slovenského Trestného zákona s trestným činom vraždy upraveným podľa Trestných zákonov iných krajín. Komparácia je jedna z dôležitých metód výskumu, poznanie iných pohľadov na riešenie otázky vysporiadania sa so závažnou trestnou činnosťou môže byť nápomocné pri tvorbe či novelizácii vlastných právnych predpisov, preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s právnymi úpravami iných štátov. Komparácia môže byť nápomocná v hľadaní odpovede na otázku, či je slovenský Trestný zákon príliš prísny alebo či ide o systém štandardný a nevymykajúci s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O TRESTNOM ČINE VRAŽDY Vražda je trestným činom, ktorým jedna osoba - páchateľ iného - obeť úmyselne usmrtí. Takto definuje trestný čin vraždy aktuálne platný Trestný zákon Slovenskej republiky - zákon č. 300/2005 Z.z. (ďalej ako Trestný zákon). Je však zaujímavé zistiť, ako sa takýto čin posudzuje v iných krajinách Európy či sveta. Ako je definovaná skutková podstata, aký trest hrozí páchateľovi trestného činu za spôsobenie fatálneho následku inej osobe, to sú otázky
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Autori sa v predkladanej štúdii venujú trestnoprávnej línii šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, osobitne s ohľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19. V rámci širokých súvislostí nahliadajú nie len na trestnoprávnu charakteristiku trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v podmienkach Trestného zákona Slovenskej republiky vo všeobecnosti, ale primárne na jej problematické aspekty (napr. s ohľadom na samotné vymedzenie pojmu nebezpečná nákazlivá ľudská choroba na účely Trestného zákona). Osobitný význam z hľadiska právnoteoretického možno p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvodom   Rok 2020 bude už na veky označovaný ako rok, s ktorým je spätý vznik pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva infekčné ochorenie COVID-19. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa prvýkrát dozvedela o novom druhu vírusu v posledný deň roku 2019, a to v spojitosti s väčším výskytom akejsi „vírusovej pneumónie" v neslávne známom Wu- chane.1 Z hľadiska medicínskeho predstavuje COVID-19 „...akútny respiračný syndróm [ktorý] spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coron
MENU