Nájdené právne články pre výraz: špecializovaný trestný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2230 dokumentov
767 dokumentov
933 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr Erika Krutková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok podrobne mapuje problémové miesta vecnej príslušnosti Špecializovaného testného súdu a kritizuje jej nejednoznačnú právnu úpravu

Úryvok z textu:
Úvo­dom je pot­reb­né zdô­raz­niť, že niž­šie uve­de­ný text nep­red­sta­vu­je práv­ne ve­ty naj­nov­šie­ho pre­lo­mo­vé­ho ju­di­ká­tu naj­vyš­šie­ho sú­du ale jed­ná sa len o sna­hu auto­ra zhr­núť pod­sta­tu prís­pev­ku pre tých, čo ne­ma­jú čas čí­tať text dl­hší ako „3 stra­ny“... I. Vy­chá­dza­júc zo zá­sa­dy, že tres­tné ko­na­nie sa ve­die pre sku­tok a nie pre je­ho práv­nu kva­li­fi­ká­ciu, pre ur­če­nie prís­luš­nos­ti Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du na pre­jed­na­nie
Autor: JUDr. Hana Magurová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou zmrazovania platov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako ústavných činiteľov a jeho rozporu s ústavne garantovaným princípom právneho štátu, neoddeliteľnou súčasťou ktorého je aj princíp garancie sudcovskej nezávislosti.

Úryvok z textu:
NEZÁVISLOSŤ SUDCOV AKO ZARUKA FUNGOVANIA PRÁVNEHO ŠTÁTU Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) je Slovenská republika zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom. Napriek skutočnosti, že Ústava SR pojem právny štát nedefinuje, z jej koncepcie, ako aj z výkladu podaného Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) vyplýva, že princíp právneho štátu v sebe subsumuje najmä princíp zvrchovanosti ústavy a zákona; garancie základných práv a sl
Autor: Mgr. Lucia Nedzbalová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym postavením sudcov Ústavného súdu, ktorí patria k najdôležitejším ústavným činiteľom v Slovenskej republike. Práve ztohto dôvodu funkcia ústavného sudcu vzbudzuje záujem širokej verejnosti, nielen z hľadiska jeho odbornosti, ale aj z hľadiska správania sa v jeho súkromnom živote. Príspevok poukazuje na právnu úpravu práv a povinností v súvislosti s výkonom sudcovskej funkcie (statusové normy], ako aj na postavenie ústavných sudcov pri uplatňovaní právomoci ústavného súdu a vedení konania (procesné normy]. Poskytuje tým komplexný pohľad na výkon funkcie sudcu ústavné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy nezávislým orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný súd ako garant ochrany ústavnosti by mal výrazne prispieť k harmonizácii právneho poriadku, ochrane práv a slobôd občanov, formovaniu ich právneho vedomia, demokratizácii slovenskej štátnosti, rozvoju právnej kultúry, prehĺbeniu zodpovednosti predstaviteľov štátnej moci a orgánov územnej samosprávy a napokon každého občana.[1] [2] Veľmi dôležitým prvkom pre napĺňanie týchto úlo
Autor: Mgr. Dušan Lanák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V posledných rokoch bolo viacerými rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spochybnené postavenie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako oprávneného subjektu viesť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie v zmysle ustanovení Trestného poriadku. V tejto otázke bolo prijaté aj stanovisko Trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré predmetný právny názor odmietlo. V súčasnosti bola prijatá novela zákona o Policajnom zbore a ďalších zákonov, ktorá má predmetný problém definitívne vyriešiť. Príspevok sa zameriava spätne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Autorský kolektív sa v rámci príspevku zaoberá témou zákonnosti dôkazov získaných Sekciou kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ako „Policajná inšpekcia“) v rámci trestného konania. Predmetnej otázke sme sa venovali prostredníctvom analýzy troch rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len ako „NS SR“), zjednocujúceho stanoviska Trestnoprávneho kolégia NS SR, rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej le
Autor: Mgr. Monika Smoleňová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústavodarca zveril ústavnému súdu úlohu ochrany ústavy, s ktorou je nerozlučne spojená úloha zabezpečenia ochrany vnútornej kompatibility (súladnosti) celého právneho poriadku Slovenskej republiky. Kontrola ústavnosti právnych predpisov súdnym orgánom, je prvkom vyvažujúcim mocenské pomery jednotlivých mocí v štáte. Zásah súdnej moci do právneho poriadku je potrebné považovať za zásah výnimočný, významný a vážny ako zo strany ústavného súdu, tak aj zo strany právotvorného orgánu. Prílišná miera súdnej aktivity zo strany ústavného súdu ako aj nerešpektovanie, obchádzanie derogačných nálezov úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Slovenská republika patrí k štátom s koncentrovaným a špecializovaným modelom kontroly ústavnosti. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej Ústavný súd SR, ústavný súd) je súdnym orgánom s pôsobnosťou chrániť a kontrolovať ústavnosť a je nezávislý od všetkých ostatných orgánov verejnej moci. „Súdna moc pri výkone kontroly ústavnosti nestojí nad zákonodarnou a výkonnou mocou, ale chráni vôľu suveréna vyjadrenú v ústave, ktorý stojí nad všetkými mocami.”[1]Jednou z podstatných roz
Autor: JUDr. Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej osoby v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení a aj in ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej os
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá vzťahu judikatúry a trestnej politiky. V súčasnosti súdna moc nedisponuje legislatívnou iniciatívou. Rozhodnutia súdov však môžu byť impulzom pre zákonodarcu, aby prijal novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
  Úvod Trestný zákon vymedzuje okruh protispoločenského správania, ktorého následok má takú negatívnu intenzitu, že ho štát povýšil na trestný čin, ako spoločensky najškodlivejšiu kategóriu takéhoto správania sa. Trestné právo hmotné sa nevyhnutne realizuje prostredníctvom trestného práva procesného. V rámci demokratickej spoločnosti, jediným spôsobom, ako zistiť, či niekto spáchal trestný čin a zabezpečiť jeho potrestanie, je prostredníctvom trestného konania. S týmto poslaním korešp
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hlavnými znakmi korupčnej činnosti a inštitúciami, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky bojujú proti korupcii ako jedným zo závažných spoločenských javov, ktorý neustále púta pozornosť širokej verejnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Korupcia má znaky skrytej činnosti, a preto aj jej zisťovanie, odhaľovanie a dokumentovanie si vyžaduje špeciálny prístup, ktorý vyplýva zo spôsobov páchania a utajovania. Korupciu preto možno označiť aj ako latentnú trestnú činnosť, čo znamená skrytá. Znakom latentnej trestnej činnosti1 je skutočnosť, že orgány zabezpečujúce úlohy na úseku jej kontroly o nich nevedia. K latentnej trestnej činnosti sa vyjadril Nednídal , ktorý uviedol, že za rozhodujúce kritérium na začlenenie spác
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže môžeme jeho charakterom (charakterom činnosti) zaradiť nielen do správy väzenstva, ale aj do správy justície. Autorka sa v príspevku sústredí prioritne na funkciu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní nezávislého a nestranného súdnictva s prihliadnutím na jeho špecifické postavenie a na jeho činnosť, či funkciu vo vzťahu k správe justície.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súdna moc v Slovenskej republike je vykonávaná prostredníctvom súdov Slovenskej republiky. „Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.“[1] Takýmto spôsobom je možné dosiahnutie nezávislosti a nestrannosti súdov tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ich činnosti. Ako vhodné sa javí definovanie troch základných výrazov, a to nezávislosť, nestrannosť a vykonávanie činnosti oddelene. Nezávislosťou možno rozumieť oddelenie súdne moci, ako aj
Autor: por. PhDr. JUDr. Ondrej Blažek
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Článok sa na terorizmus pozerá z pohľadu problematiky ochrany obyvateľstva, pričom na základe metódy analógie práve predstavuje základné opatrenia ochrany obyvateľstva a navrhuje odporúčania civilnej ochrany obyvateľstva pred teroristickými útokmi, ktoré vychádzajú z odporúčaní Marka Thelena. Článok má taktiež snahu načrtnúť postavenie civilnej ochrany obyvateľstva a jej angažovanie sa v ochrane pred terorizmom a to nie len pri plnení vedeckej, publikačnej a popularizačnej činnosti, ale priamo pri vykonávaní opatrení ochrany obyvateľstva.

Úryvok z textu:
Úvod Terorizmus je charakterizovaný ako vysoko-profilový incident a do jeho riešenia sa zapája celé spektrum štátnych orgánov a organizácií, dokonca v rámci prevencie a prípravy sa do boja proti terorizmu sa zapájajú aj neštátne a dobrovoľné organizácie. Jedným z prvkov riešenia situácie, ktoré sa do boja proti terorizmu zapájú, je systém civilnej ochrany obyvateľstva, najmä svojimi základnými úlohami, obsiahnutými v § 6, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civiln
MENU