Nájdené právne články pre výraz: spoločnosť s ručením obmedzeným

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

918 dokumentov
305 dokumentov
2623 dokumentov
167 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou prejavu vôle spoločnosťou s ručením obmedzeným. Osobitne sa venuje otázkam súvisiacim s možnosťami spoločného konania viacerých osôb v mene spoločnosti alebo ich obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä pri posudzovaní účinnosti resp. platnosti takýchto úkonov vo vzťahu k tretím osobám.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo práve tento druh spoločnosti je vo všeobecnosti považovaný za pomerne jednoduchú právnu formu obchodnej spoločnosti a to najmä z hľadiska jej riadenia a organizačnej štruktúry, keďže v s.r.o. je obligatórnym orgánom len valné zhromaždenie a kon
Autor: JUDr. Dáša Miháľová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný príspevok vymedzuje inštitút vydržania vo vzťahu k obchodnému podielu v kontexte otázok, ktoré boli postupne nastolené aktuálnou rozhodovacou praxou súdov. S poukazom na ust. § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) má obchodný podiel ako jeden zo základných pojmov právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným charakter inej majetkovej hodnoty. Hlavným cieľom autorov predkladaného príspevku bolo priblížiť vybrané teoretické aspekty otázky vydržania obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedz ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z hľadiska jednotlivých právnych odvetví je mimoriadne zaujímavé vnímať ich postupný vývoj a progres, ktorý nastáva aj pod vplyvom aplikačnej praxe. Skutočnosti, ktoré by boli z hľadiska konkrétneho ustanovenia zákona často krát nepredstaviteľné, vystávajú a súvisia práve s osobitosťou inštitútov, ktoré vytvárajú odvetvia súkromného práva. Ako príklad možno jednoznačne poukázať na inštitút obchodného podielu ako jeden zo základných axiómov obchodného práva a jeho vzťah k inštit
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z času na čas sa zvykne na verejnosti objavovať mylná predstava o zodpovednosti spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) za porušenie svojich záväzkov. Výsledkom tohto omylu je tvrdenie, že s.r.o., resp. jej spoločníci zodpovedajú (ručia) za záväzky spoločnosti do výšky jej minimálneho základného imania, t.j. do výšky 5.000 Eur. Ako to je ale naozaj?

Úryvok z textu:
Z času na čas sa zvykne na verejnosti objavovať mylná predstava o zodpovednosti spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) za porušenie svojich záväzkov. Výsledkom tohto omylu je tvrdenie, že s.r.o., resp. jej spoločníci zodpovedajú (ručia) za záväzky spoločnosti do výšky jej minimálneho základného imania, t.j. do výšky 5.000 Eur. Ako to je ale naozaj? Na prvom mieste je potrebné v stručnosti objasniť zásadný rozdiel medzi zodpovednosťou a ručením. Zodpovednosť je poníman
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Predmetom tohto článku je interpretácia relevantných zákonných ustanovení za účelom posúdenia, či výkon štátnej služby je zlučiteľný s personálnou a majetkovou účasťou v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Úryvok z textu:
Úvod Na účely tohto článku sa účasťou v spoločnosti s ručením obmedzeným rozumie účasť v niektorom z orgánov tejto spoločnosti (konateľ, valné zhromaždenie, dozorná rada) a majetková účasť formou majiteľstva obchodného podielu. Článok sa bude týkať tých štátnych zamestnancov, ktorá spadajú pod právny režim zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). S výkonom verejných funkcií
Autor: Mgr. Peter Senko
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Povinnosťami a určením konania konateľa spoločnosti je v intenciách Obchodného zákonníka nepriamo vyslovená zásada lojality konateľa voči spoločnosti ako aj vo vzťahu ku jej spoločníkom.

Úryvok z textu:
Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.(1) „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred záujmami akcionára, ktorý ho do predstavenstva váhou svojich hlasov presadil, a nenechá sa preto pri výkone svojej funkcie týmto akcionárom ovplyvňovať. Uvedené platí podobne aj pre výkon pôsobnosti konateľa v s
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Udelenie pokynov konateľovi valným zhromaždením spoločnosti, povinnosť konateľa konať aj bez uznesenia valného zhromaždenia a povinnosť konateľa poznať záujmy a zásady spoločnosti.

Úryvok z textu:
Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je v zmysle zákonného znenia povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.[1] „Súčasťou odbornej starostlivosti je okrem iného aj to, že člen predstavenstva dáva pri rozhodovaní v predstavenstve prednosť záujmom spoločnosti pred záujmami akcionára, ktorý ho do predstavenstva váhou svojich hlasov presadil, a nenechá sa preto pri výkone svojej funkcie týmto akcionárom ovplyvňovať. Uvedené platí podobne aj pre výkon pôsobnosti konateľa v s
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Mandátna zmluva a zmluva o výkone funkcie konateľa ako spôsoby vytvorenia vzťahu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným k samotnej spoločnosti. Určenie práv a povinností konateľa, forma a náležitosti týchto zmlúv.

Úryvok z textu:
Článok sa zaoberá stručným priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným a s tým súvisiacimi otázkami sociálneho a zdravotného poistenia. Vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a členom orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 66 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo z
Autor: JUDr. Anton Ukropec
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor v uvedenom článku poukazuje na hlavné rozdiely v slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným. Komparatívne úvahy sú zamerané najmä na vznik spoločnosti, obchodný podiel, práva a povinnosti spoločníkov, ako aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Odôvodnenosť komparatívnych úloh je podporená prijatím nového zákona o obchodních korporacích, ktorý doterajšiu právnu úpravu na viacerých miestach podstatne mení.

Úryvok z textu:
ÚVOD V roku 2012 bol v Českej republike v rámci rekodifikácie súkromného práva prijatý nový zákon, ktorým sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu, do zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ďalej len „ZoOK"), ktorého účinnosť nastala od roku 2014. Uvedeným predpisom došlo k určitým zmenám aj v oblasti obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom niektoré skutočnosti sa v tejto úprave zmenili viac, iné me
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou právnej úpravy obchodných spoločností, pričom vychádza z toho, že v praxi niektoré funkcie kapitalizačných povinností v úprave s. r. o. zlyhávajú. V dôsledku toho sa objavujú problémy pri reálnom uplatňovaní práv veriteľov spoločností s ručením obmedzeným. V súčasnosti je v legislatívnom procese novela Obchodného zákonníka, ktoru sa majú zmeniť podmienky splácania peňažných vkladov na základné imanie obchodných spoločností, čo by mohlo posilniť ochranu veriteľov. V príspevku vyslovujeme pochybnosti o efektivite tejto právnej úpravy, ktorá zrejme sleduje iný ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Spoločnosť s ručením obmedzeným je najobľúbenejšou a najčastejšie využívanou právnou formou obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike[1]. Možnosť založenia tejto spoločnosti aj jedinou fyzickou osobou, relatívne nízka vkladová povinnosť spoločníkov a obmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti sú zrejme základnými motívmi pre voľbu tejto formy spoločnosti založenej za účelom podnikania. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným umožňuje zakladateľom preniesť riziko
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone svojej pôsobnosti, pričom sa zameriavame na predpoklady resp. podmienky uplatnenia zodpovednosti za škodu voči konateľovi s.r.o., liberáciu konateľov a podrobnejšie rieši jednu zo základných povinností konateľov, ktorou je povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v podmienkach obchodovania na území Slovenskej republiky. Je tomu tak najmä z toho dôvodu, že vo všeobecnosti sa tento typ spoločnosti považuje za bezpečnú formu podnikania. Dôvodom takéhoto chápania tejto formy obchodnej spoločnosti vyplýva jednak z pomerne jednoduchej organizačnej štruktúry
MENU