Nájdené právne články pre výraz: športové podujatie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
16 dokumentov
237 dokumentov
52 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Martin Krídla
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Diváci ako účastníci verejného športového podujatia by sa mali zdržať požívania alkoholických nápojov pri premiestňovaní sa na miesto konania verejného športového podujatia, ktorým je napríklad štadión alebo športová hala. Hoci zákonodarca bližšie nedefinoval, čo chápať pod „premiestňovaním sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia“, za také možno označiť napríklad prepravu v linkovom alebo špeciálne vypravenom spoji, ale aj presun na nástupište, medzi nástupišťami, čakanie na nástupišti, zastávke alebo inom verejne prístupnom priestore, ktorý nie je určený na požívanie a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pravá divácka športová atmosféra je neodmysliteľne spojená s dobrým pivom alebo iným druhom alkoholu. Či už cestou na športové podujatie[1], na štadióne alebo po zápase. Ale pozor – prijatím zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí sa rozšíril rámec pravidiel súvisiacich s požívaním alkoholických nápojov pred a po verejnom športovom podujatí, o ktorých zrozumiteľný výklad sa pokúsime v tomto článku.   Hlavná otázka: požívanie alkoholu cestou na a zo zápasu –
Autor: JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé implementačné kroky, opatrenia a ich výsledky v rôznych aspektoch, týkajúce sa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí jeho účinnosti.

Úryvok z textu:
V čase minulého ročníka konferencie „Šport a právo - fair play nielen na ihrisku" 2013, bol zákon o organizovaní verejných športových podujatí ešte len vo fáze prebiehajúceho legislatívneho procesu, konkrétne v štádiu po jeho schválení vo vláde SR, predložený do Národnej rady SR, pred jeho prerokovaním v prvom čítaní legislatívneho procesu na úrovni parlamentu. Vo svojom príspevku na konferencii v roku 2013, sme sa snažili priblížiť, čo prinesie tento nový zákon, aké účinky a ciele b
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Abstrakt: Všeobecná časť dôvodovej správy vysvetľuje dôvody navrhovanej právnej úpravy vo všeobecnej rovine a osobitná časť dôvodovej správy zdôvodňuje a vysvetľuje obsah už konkrétnych ustanovení právneho predpisu, aby zmyslu a cieľu jednotlivých ustanovení lepšie porozumeli tí, ktorí právnu normu prerokúvajú a schvaľujú.

Úryvok z textu:
Na úvod O niekoľko dní uplynie prvý rok účinnosti zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri každej právnej norme trvá určitý čas, kým sa s ňou adresáti do detailov oboznámia, kým sa dostane do života jej obsah, kým sa duch novej právnej normy premietne do právnych vzťahov, ktoré reguluje, kým sa optimalizujú zmenené procesy a vzťahy. Samotný text zákona je pre bežného občana textom napísaným zvláštnym
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola zároveň zrušená vyhláška č. 332/2009 Z. z. o kamerovom zabezpečovacom systéme.

Úryvok z textu:
Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Jeho vypracovanie vyplýva zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Národná rada SR schválila tento zákon 4. decembra 2013 s účinnosťou od 1. februára 2014, keď ním bola
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pojem "divácke násilie" je v súčasnosti spájané najmä s futbalom (s najvyššou slovenskou súťažou), je však potrebné akceptovať to, že ak sa problematika diváckeho násilia bude riešiť iba parciálne v rámci najvyššej futbalovej súťaže, nie je možné vylúčiť, že sa problém diváckeho násilia presunie do nižších futbalových súťaží alebo do iných športov (hokej, hádzaná, volejbal, basketbal a pod.).

Úryvok z textu:
Úvod k pojmu divácke násilie: Pojem "divácke násilie" je v súčasnosti spájané najmä s futbalom (s najvyššou slovenskou súťažou), je však potrebné akceptovať to, že ak sa problematika diváckeho násilia bude riešiť iba parciálne v rámci najvyššej futbalovej súťaže, nie je možné vylúčiť, že sa problém diváckeho násilia presunie do nižších futbalových súťaží alebo do iných športov (hokej, hádzaná, volejbal, basketbal a pod.). Rovnako nie je možné vylúčiť, že sa divácke násilie m
Autor: JUDr. Michal Hutta PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V prvej časti príspevku je pozornosť venovaná analýze právnej úpravy evidencie osôb, ktoré sa v minulosti dopustili protiprávneho konania proti bezpečnosti a pokojnému priebehu verejného športového podujatia. Druhá časť príspevku ponúka na základe tejto analýzy a poznatkov z praxe návrhy de lege ferenda. Tieto návrhy smerujú k vytvoreniu jediného registra, ktorý by obsahoval údaje o týchto cieľových osobách zo všetkých verejných športových podujatí a ktoré by boli prístupné všetkým organizátorom verejných športových podujatí.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V poslednom období narastajúci počet prejavov diváckeho násilia na verejných športových podujatiach, prinútil Slovenskú republiku vo zvýšenej miere zaoberať sa opatreniami proti tomuto nežiaducemu spoločenskému fenoménu. Medzi jedno z najúčinnejších opatrení v predchádzaní diváckeho násilia, sa v praxi niektorých európskych štátov osvedčilo neumožnenie vstupu na verejné športové podujatie tým osobám, ktoré sa už v minulosti dopustili protiprávneho konania proti bezpečnosti a pokojn
Autor: PhDr. Vladimír Cehlár PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Cieľom článku je priblížiť rozsah a možnosti využitia elektronických monitorovacích prostriedkov vprípadoch uloženia zákazu účasti na verejných športových podujatiach či už ako trestu alebo obmedzujúceho opatrenia alebo preventívne ako povinnosti alebo obmedzenia. Od zavedenia možnosti elektronického monitoringu vpodmienkach Slovenskej republiky (od 01.01.2016, kedy nadobudli účinnosť všetky články zákona č. 78/2015 Z.z. okontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami aozmene a doplnení niektorých zákonov) až doposiaľ, neboli vtrestnom konaní použité tieto technické prostriedk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pod slovom šport si každý z nás predstavuje niečo iné, vždy to závisí od viacerých faktorov, ktoré nás ovplyvňovali od detstva až po súčasnosť. So športom sú spravidla spájané aj najlepšie kamarátstva, spomienky na dosiahnuté výkony ale aj prehry. Ak si pod slovom šport predstavíme hokej, futbal, tak ide skôr o početnejšie, masovejšie stretnutia športovcov, ktorí prezentujú svojtím. Nezastupiteľné miesto „nehrajúceho športovca" má pri každom tíme vždy fanúšik, ktorý je „povoleným stimuluj
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
Na úvod Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky. Ústavné poslanie prokuratúry Slovenskej republiky Zákl
Autor: JUDr. Jozef Čorba
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Nie je nutné opätovne zdôrazňovať, že šport prechádza v posledných desaťročiach etapou komercionalizácie a i do športu sa dostávajú prvky obchodovania, resp. že aj šport či presnejšie športové výkony alebo športové podujatia sa stávajú obchodným artiklom. Komerčne najzaujímavejšou aktivitou v športe je vysielanie televíznych prenosov zo športových podujatí. Hodnota vysielacích práv z najpopulárnejších športových podujatí v peňažnom vyjadrení dosahuje horibilné sumy. V predkladanom príspevku sa zameriam na bližšie objasnenie právnych vzťahov vznikajúcich pri vysielaní televíznych prenosov, kto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Nie je nutné opätovne zdôrazňovať, že šport prechádza v posledných desaťročiach etapou komercionalizácie a i do športu sa dostávajú prvky obchodovania, resp. že aj šport či presnejšie športové výkony alebo športové podujatia sa stávajú obchodným artiklom. Komerčne najzaujímavejšou aktivitou v športe je vysielanie televíznych prenosov zo športových podujatí. Hodnota vysielacích práv z najpopulárnejších športových podujatí v peňažnom vyjadrení dosahuje horibilné sumy. V predkladano
MENU