Nájdené právne články pre výraz: spory medzi spotrebiteľmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

213 dokumentov
14 dokumentov
2943 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Michaela Fabiánová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Internet je v dnešnej dobe natoľko rozšírený, že si mnohí existenciu bez neho nedokážu predstaviť. Informačné a komunikačné technológie sú nenahraditeľnými pomocníkmi. Čím je však ich význam väčší a čím viac sme od nich závislí, tým väčšie problémy vznikajú pri ich neopatrnom používaní alebo zneužívaní. Právny poriadok sa len veľmi ťažko vyspora- dúva s takým fenoménom, akým je internet a technológiami, ktoré pracujú na jeho báze. Je to zapríčinené, predovšetkým, rýchlym tempom vývoja technológií, v porovnaní s pomalým tempom tvorby zákonov, globálnym rozmerom internetu a v konečnom dôsledku a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Internet je v dnešnej dobe natoľko rozšírený, že si mnohí existenciu bez neho nedokážu predstaviť. Informačné a komunikačné technológie sú nenahraditeľnými pomocníkmi. Čím je však ich význam väčší a čím viac sme od nich závislí, tým väčšie problémy vznikajú pri ich neopatrnom používaní alebo zneužívaní. Právny poriadok sa len veľmi ťažko vyspora- dúva s takým fenoménom, akým je internet a technológiami, ktoré pracujú na jeho báze. Je to zapríčinené, predovšetkým, rýchlym te
Autor: Mgr. Tamara Čipková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä z pohľadu predpokladov, ktoré smernica vyžaduje pre zabezpečenie funkčného systémualternatívneho riešenia sporov. Autorka v príspevku pomenúva výhody a nevýhody, ktoré so sebou prináša alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, v porovnaní s riešením sporov súdnou cestou. Následne uvádza niektoré spôsoby alternatívneho riešenia sporov, podrobnejšie tie, ktoré sú uplatňované v Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci Európskej únie (ďalej tiež „Únia“) sa dlhodobo formuje komplexný systém ochrany spotrebiteľa založený na sprísňovaní noriem, ktoré musia spĺňať dodávatelia a orgány rozhodujúce spotrebiteľské spory arozširovaní podmienok, na ktoré musia rozhodovacie orgány prihliadať ex offo. Všetky opatrenia Únie smerujú k zabezpečeniu minimálne rovnakého postavenia spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľovi, vzhľadom na predpoklad, že spotrebiteľ je slabšou zmluvnou stranou, najmä s ohľadom na
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na identifikáciu zákonných záruk vymožiteľnosti práv, ktoré súčasná platná a účinná legislatíva priznáva spotrebiteľovi, uzatvárajúcemu zmluvy prostredníctvom internetu. Príspevok je určený širokému spektru odbornej právnickej obce, pričom autor nielenže identifikuje zákonné záruky vymožiteľnosti práva, ale ponúka tiež ucelený a usporiadaný pohľad na nadnárodný koncept ochrany slabších strán sporu, vstupujúcich vo virtuálnom svete do širokého spektra súkromnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
Problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku upravuje vo všeobecnosti zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.[1] Predmetom tohto zákona je predovšetkým právna úprava obsahu občianskoprávnych vzťahov medzi spotrebiteľom a predávajúcim v rámci zmlúv uzatváraných na
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V zmysle čl. 6 Civilného sporového poriadku majú strany sporu v konaní rovné postavenie. Rovnosť postavenia sa prejavuje v možnosti v rovnakej miere uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany. Výnimkou sú spory, kde je potrebné vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu, tzv. spory s ochranou slabšej strany. Medzi spory s ochranou slabšej strany de iure nepatria spory autorov súvisiace s on-line použitím ich diel, hoci de facto by sme sem autora mohli zaradiť vzhľadom na problém unesenia dôkazného bremena zo strany autora v konaní.

Úryvok z textu:
1 ROVNOSŤ SPOROVÝCH STRÁN Zásada rovnosti občanov pred zákonom, ktorá je ustanovená v čl. 12 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava“) sa v civilnom sporovom konaní premieta do princípu rovnosti sporových strán upraveného v čl. 6 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). V procesnoprávnej rovine predstavuje princíp rovnosti sporových strán zá
Autor: Mgr. Lenka Vačoková
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave
Abstrakt: The aim of this paper is to focus on alternative dispute resolution (ADR) for consumer disputes in the Slovak republic from the position of the consumer according to annual activity reports of ADR authorities and Act No. 391/2015 Coll. on alternative dispute resolution for consumer as amended. Through this act Directive 2013/11/EU of the EP and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) has been implemented. Member states have been c ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Spotrebiteľské spory je možné riešiť aj mimosúdne, alternatívne, a to prostredníc­tvom spotrebiteľského rozhodcovského konania, mediácie, ako aj samostatného alter­natívneho riešenia spotrebiteľských sporov. V roku 2015 bol prijatý zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ARS), účinnosť nadobudol v roku 2016. Uvedený právny predpis je výsledkom implementácie smernice Európskeho parlamentu
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 významne zmenili opciu rozhodovania sporov týkajúcich sa poskytovania platobných služieb a bankových obchodov medzi poskytovateľom platobných služieb (bankou), spotrebiteľmi a inými klientmi. Legislatívne zmeny zaviedli v tejto súvislosti nový subjekt príslušný na rozhodovanie týchto sporov. Zároveň legislatívne zmeny koncepčne upravili možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní začatom pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol zrušený jeho zriaďovateľom. V konkrétnom prípade ide o Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (SRS SBA) ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na prelome rokov 2017 a 2018 sa objavila iniciatíva Slovenskej bankovej asociácie vedúca k snahe o zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“). Podnetom na túto zmenu bolo viacero dôvodov – nová legislatíva (novela zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní zredukovala počet rozhodcovských súdov z takmer 200 na 8) ako aj negatívny prístup slovenských súdov k rozhodnutiam rozhodcovských súdov (tieto boli v minulosti zneužívané ne
Autor: JUDr. Matej Smalík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v rámci svojho príspevku bude zaoberať nedávnou rozsiahlou novelou rozhodcovského konania v právnom prostredí Slovenskej republiky. Rozhodcovské konanie a rozhodcovské konanie spojené s riešením spotrebiteľských sporov bolo v rámci reformy občianskeho procesného práva značne modifikované. V príspevku sa autor vracia k najčastejším praktickým problémom spojeným s rozhodcovským konaním s akcentom na riešenie spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní podľa nenovelizovanej právnej úpravy účinnej do 31.12.2014 a hľadá odpovede na otázky, či nová právna úprava dostatočným spôsobom refl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozhodcovské konanie v intenciách Slovenskej republiky prešlo od jeho prijatia a ingerencie do nášho právneho poriadku určitým vývojom. Hlavným účelom a úmyslom zákonodarcu pri prijímaní predmetnej právnej úpravy bolo, aby bol posilnený alternatívny spôsob riešenia sporov strán, ktoré v rámci rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky vyjadria svoju vôľu, aby spory z určitého zmluvného vzťahu medzi týmito účastníkmi boli riešené v rámci rozhodcovského konania pred nimi zvole
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá základnými princípmi pripravovaných zmien právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Základným motívom pripravovanej právnej úpravy je existencia dvoch zákonov o rozhodcovskom konaní, pričom popri klasickom zákone o rozhodcovskom konaní by existoval aj osobitný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, v ktorom bude zabezpečená ochrana práv spotrebiteľa nielen v dôsledku sprísnenia podmienok zriadenia a fungovania stálych rozhodcovských súdov a v dôsledku sprísnenia podmienok vykonávania funkcie rozhodcu v spotrebiteľských veciach, ale aj v dôsledku ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SÚČASNÝ STAV PRÁVNEJ ÚPRAVY A POTREBA ZMENY V Slovenskej republike bolo v ostatných rokoch rozhodcovské konanie využívané vo veľkej miere nielen na riešenie sporov vzniknutých z obchodných vzťahov, ale aj občiansko-právnych vzťahov vrátane vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Právna úprava rozhodcovského konania, ako jedného z alternatívnych spôsobov riešenia sporov prebieha v ostatných rokoch určitými zmenami, pričom práve jedným z dôvodov zmeny právnej úpravy rozhodcovského kona
Autor: doc. JUDr. Regina Hučková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav. Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotrebiteľské spory, teda spory, v ktorých vystupoval na jednej strane spotrebiteľ. Spotrebiteľská agenda sa stala hybnou sil ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav.[1] Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotre
MENU