Nájdené právne články pre výraz: spôsobilosť na právne úkony

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 77

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

287 dokumentov
147 dokumentov
7561 dokumentov
18 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza a vyhodnotenie ústavnoprávnych východísk zachovávania základných atribútov ochrany ľudskej dôstojnosti pri prejednávaní a rozhodovaní súdov v konaniach o spôsobilosti na právne úkony. Konfrontáciou s aktuálnou judikatúrou autori vyhodnotia kvalitatívnu stránku tak procesných inštitútov, ako aj obmedzenia súvisiace s nemožnosťou ich modifikácie v nadväznosti na nezmenenú hmotnoprávnu úpravu.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD <br /> </strong></p> <p> Ľudská dôstojnosť je pojem, ktorý je možné vnímať s rôznych uhlov pohľadu, napr. v rovine filozofickej, teologickej, biomedicínskej, politologickej a tiež samozrejme v rovine právnej. Máme za to, že rešpektovanie princípu ľudskej dôstojnosti má svoj zásadný význam pre vývoj spoločenských, a teda aj právnych vzťahov a to aj, alebo možno práve, aj na prahu tretieho tisícročia. Cieľom príspevku je identifikácia zovšeobecnených východísk, smerujúcic
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Deti sú dnes často hlavnými protagonistami v úspešných reklamách, alebo na sociálnych profiloch slúžiacich na reklamné účely. Problematika ochrany osobnostných práv dieťaťa je v právnom poriadku zastrešená normami občianskeho hmotného aj procesného práva. Rozsah zákonného zastúpenia dieťaťa závisí od najlepšieho záujmu dieťaťa. Téma príspevku spája matériu hmotného aj procesného práva, ktorých aplikácia závisí od posúdenia konkrétnej potreby ochrany jednotlivých osobnostných práv dieťaťa. Príspevok sa venuje zastupovaniu rodičmi pri úkono ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p>  </p> <div class="page" title="Page 42"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">1 </span><span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'Arial'; font-weight: 700">ÚVOD </span></p> </div> </div> <table style="border-collapse: collapse"> <tbody> <tr> <td style="border-style: solid; background-color: rgb(100.000000%, 100.000000%, 100.000000%); border-top-width: 0.000000p
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Pôsobenie práva v 21. storočí, Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve
Abstrakt: V právnej teórii a v praxi už dlhodobo diskutuje o tom, či je uznesenie valného zhromaždenia právnym úkonom. Vyslovujú sa názory pre a proti. Ani v zahraničí neexistuje jednotný názor na danú problematiku. Povaha uznesenia valného zhromaždenia je právnou otázkou, ktorá má nepochybne význam pre teóriu i prax. Postupom času sa vytvorili dve protikladné stanoviská. Prvá skupina autorov zdôrazňuje, že uznesenie valného zhromaždenia je právnym úkonom. Upozorňujú na skutočnosť, že v uznesení prejavuje obchodná spoločnosť svoju vôľu vytvorenú hlasovaním spoločníkov, bez ktorých by spoločnosť nemohla ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 38pt; line-height: 20.65pt; background: transparent; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);"> <span lang="SK">V právnej teórii a v praxi už dlhodobo diskutuje o tom, či je uznesenie valného zhromaždenia právnym úkonom. Vyslovujú sa názory pre a proti. Ani v zahraničí neexistuje jednotný názor na danú problematiku. Povaha uznesenia valného zhromaždenia je právnou otá
Autor: Mgr. Zuzana Klincová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V civilnom sporovom konaní ako aj v civilnom mimosporovom konaní môže byť sporovou stranou/účastníkom konania aj maloletá osoba, teda osoba mladšia ako 18. rokov. Otázka, ktorá v uvedenom prípade vyvstáva je, v akom rozsahu je maloletá osoba procesne spôsobilá samostatne konať pred súdom a ktoré procesné úkony by mal za maloletého realizovať zákonný zástupca, prípadne súdom ustanovený procesný opatrovník. Cieľom príspevku je poukázať na rozličné nazeranie českej a slovenskej právnej úpravy a súdnej praxe na danú problematiku.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1. Úvod <br /> </strong></p> <p> Ochrana práv maloletých osôb je imanentnou súčasťou civilného procesu. Potreba špecifického prístupu k tejto skupine osôb vychádza najmä z toho, že maloletý nie je schopný vzhľadom na svoju fyzickú a duševnú nezrelosť dostatočne ochraňovať svoje práva. Uvedené reflektujú aj ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré nepriznávajú maloletému plnú spôsobilosť na právne úkony, čo sa následne premieta aj v rovine práva procesného. Otázka, ktorá v tomt
Autor: doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právny inštitút zastúpenia ako legitimácia či oprávnenie subjektu konať za iného, má zásadné právne následky či už pre subjekt zástupcu, tak aj pre subjekt zastúpeného. Kvalitatívne nastavenie právnej úpravy je bezprostredne späté s autonómiou vôle subjektov tohto právneho vzťahu a zásadným spôsobom ovplyvňuje výkon ich subjektívnych práv a povinností. Article focused on researching questions of representation, mainly in conflcts of interests between minor and legal representative.

Úryvok z textu:
<p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: 700;">1 </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: 700;">ÚVOD</span></p> <div class="page" title="Page 89"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> <span style="font-size: 9.000000pt; font-family: 'ArialMT'">Striktne doktrinálne, by pri takto nastavenej téme príspevku mala primárne nasledovať analýza základných štrukturálnych prvkov zastúpenia ako právneho vzťahu.
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Nová mimosporová procesná úprava (CMP) s pozbavením spôsobilosti na právne úkony už nepočíta – od 1. júla 2016 tak možno spôsobilosť na právne úkony iba obmedziť. Dôvodová správa k CMP uvádza, že predkladateľ zákona vylúčil v súčasnosti protiprávne pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či vypustenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len záležitosťou prehnaného aktivizmu ochrancov ľudských práv alebo skutočným pozitívom pre osoby trpiace duševnými poruchami, pre ktoré nie sú schopné robiť právne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> Nová mimosporová procesná úprava (CMP) s pozbavením spôsobilosti na právne úkony už nepočíta – od 1. júla 2016 tak možno spôsobilosť na právne úkony iba obmedziť. Dôvodová správa k CMP uvádza, že predkladateľ zákona vylúčil v súčasnosti protiprávne pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či vypustenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len záležitosťou prehnaného aktivizmu ochrancov ľudských p
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spôsobilosťou jednotlivých osôb na protiprávne úkony ako jednej zo zložiek právnej subjektivity. Nakoľko slovenský právny poriadok tento pojem osobitným spôsobom nedefinuje, je tento právny inštitút odvodzovaný od zákonného vymedzenia spôsobilosti na práva a povinnosti ako aj spôsobilosti na právne úkony s prihliadnutím na právnou teóriou ustálený pojem protiprávneho úkonu. Osobitná pozornosť je venovaná deliktuálnej spôsobilosti fyzických a právnických osôb predovšetkým s prihliadnutím na aplikáciu tohto právneho inštitútu ako jedného z predpokladov uplatňovania zodpovedn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Spôsobilosť na protiprávne úkony, ktorá sa nazýva tiež deliktuálna spôsobilosť, je popri spôsobilosti byť účastníkom právnych vzťahov a spôsobilosti na právne úkony jednou zo zložiek právnej subjektivity v súkromnom práve. Spôsobilosť na protiprávne úkony, ktorú môžeme najjednoduchšie definovať ako spôsobilosť svojimi protiprávnymi úkonmi založiť svoju právnu zodpovednosť , býva niekedy stotožňovaná so spôsobilosťou na právne úkony, napriek tomu vykazuje
Autor: JUDr. Dominika Vokálová
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Rodičia maloletého dieťaťa sú nositeľmi rodičovských práv a povinností. Obsahom rodičovských práv a povinností je okrem iného zastupovanie maloletého dieťaťa. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na judikatúru súdov, pokiaľ ide o rozvíjanie neurčitého pojmu podstatná a bežná vec pri zastupovaní maloletého dieťaťa. Nevyhne sa popisu aplikačných problémov v praxi. Záverom prezentuje nutnosť sledovania záujmu maloletého dieťaťa pri výkone zastupovania maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Teória a prax občianskeho práva rozlišuje zastúpenie priame a nepriame. Nepriame zastúpenie možno v literatúre nájsť pod termínom „náhradníctvo“. Oba druhy zastúpenia majú spoločný znak, a to že subjekt v postavení zástupca činí prejav vôle (právny úkon). Naopak rozdiel medzi priamym a nepriamym zástupcom spočíva v tom, že priamy zástupca robí prejav vôle v mene zastúpeného a na jeho účet, zatiaľ čo nepriamy zástupca robí právny úkon, aj keď na účet zastú
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák
Udalosť: Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike
Abstrakt: V príspevku sa zaoberám tým, aký vplyv mal vstup Slovenskej republiky do Európskej únie na volebné právo do organov územnej samosprávy. V prvej časti poukazujem na vývoj právnej úpravy volebného práva do orgánov územnej samosprávy pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, následne ako sa menila právna úprava v súvislostí so vstupom, a aký je aktuálny stav právnej úpravy v porovnaní s legislatívou EÚ. V závere príspevku sa zaoberám perspektívami ďalšieho vývoja právnej úpravy volieb do orgánov územnej samosprávy.

Úryvok z textu:
<p align="left" class="Heading220" style="margin: 0cm 0cm 6.55pt; background: transparent; font-size: 11pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 11pt; break-after: avoid;"> <strong><a name="bookmark46"><span lang="SK">Úvod</span></a></strong><a name="bookmark46"></a><span lang="SK"><o:p></o:p></span></p> <p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 39pt; line-height: 14.9pt; background: tran
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Výhrada verejného poriadku je jedným zo základných inštitútov medzinárodného práva súkromného každého štátu, ktorého úlohou je ochrana domáceho verejného poriadku (určitých základných zásad a princípov, na ktorých je štátne zriadenie a právny poriadok daného štátu budovaný) pred nepriaznivými vplyvmi cudzieho práva, a to jednak pri aplikácii cudzieho právneho predpisu ako aj v rámci uznania a výkonu rozhodnutia orgánov iných štátov. Výhrada verejného poriadku je analyzovaná najmä z hľadiska jej aplikácie vo vzťahu k členstvu Slovenska v Európskej únii.

Úryvok z textu:
<p> Vstup Slovenska do Európskych spoločenstiev (ako právneho predchodcu dnešnej Európskej únie) znamenal pre vnútroštátny právny poriadok pomerne zásadnú zmenu. Súčasťou slovenského právneho poriadku sa stali aj právne normy európskeho práva, ktoré majú v zmysle základných zásad európskeho práva (princíp priameho účinku a princíp prednosti európskeho práva pred právom členských štátov) nadradené postavenie. Členstvo Slovenska v Európskej únii sa samozrejme dotklo aj medzinárodného práva súkro
MENU