Nájdené právne články pre výraz: spotrebiteľské spory

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

654 dokumentov
172 dokumentov
14053 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tamara Čipková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä z pohľadu predpokladov, ktoré smernica vyžaduje pre zabezpečenie funkčného systémualternatívneho riešenia sporov. Autorka v príspevku pomenúva výhody a nevýhody, ktoré so sebou prináša alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, v porovnaní s riešením sporov súdnou cestou. Následne uvádza niektoré spôsoby alternatívneho riešenia sporov, podrobnejšie tie, ktoré sú uplatňované v Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V rámci Európskej únie (ďalej tiež „Únia“) sa dlhodobo formuje komplexný systém ochrany spotrebiteľa založený na sprísňovaní noriem, ktoré musia spĺňať dodávatelia a orgány rozhodujúce spotrebiteľské spory arozširovaní podmienok, na ktoré musia rozhodovacie orgány prihliadať ex offo. Všetky opatrenia Únie smerujú k zabezpečeniu minimálne rovnakého postavenia spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľovi, vzhľadom na predpoklad, že spotrebiteľ je slabšou zmluvnou stranou, najmä s ohľadom na
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Práve chýbajúca regulácia v oblasti spotrebiteľskej arbitráže predstavuje jedno z najslabších miest v systéme ochrany práv spotrebiteľov. Často sa tak stávalo, že vinou nespravodlivých rozhodnutí súkromných súdov a následných exekúcií ľudia prichádzali o svoje majetky aj pre drobné dlžoby.

Úryvok z textu:
Práve chýbajúca regulácia v oblasti spotrebiteľskej arbitráže predstavuje jedno z najslabších miest v systéme ochrany práv spotrebiteľov. Často sa tak stávalo, že vinou nespravodlivých rozhodnutí súkromných súdov a následných exekúcií ľudia prichádzali o svoje majetky aj pre drobné dlžoby. „Dnes máme na stole systémové riešenie, ktoré podstatným spôsobom zvýši úroveň ochrany práv spotrebiteľov,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Návrh zákona bol dnes daný do pripomienkovéh
Autor: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Legislatívne zmeny s účinnosťou od 1. januára 2019 významne zmenili opciu rozhodovania sporov týkajúcich sa poskytovania platobných služieb a bankových obchodov medzi poskytovateľom platobných služieb (bankou), spotrebiteľmi a inými klientmi. Legislatívne zmeny zaviedli v tejto súvislosti nový subjekt príslušný na rozhodovanie týchto sporov. Zároveň legislatívne zmeny koncepčne upravili možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní začatom pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol zrušený jeho zriaďovateľom. V konkrétnom prípade ide o Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (SRS SBA) ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na prelome rokov 2017 a 2018 sa objavila iniciatíva Slovenskej bankovej asociácie vedúca k snahe o zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SRS SBA“). Podnetom na túto zmenu bolo viacero dôvodov – nová legislatíva (novela zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní zredukovala počet rozhodcovských súdov z takmer 200 na 8) ako aj negatívny prístup slovenských súdov k rozhodnutiam rozhodcovských súdov (tieto boli v minulosti zneužívané ne
Autor: Michaela Fabiánová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Internet je v dnešnej dobe natoľko rozšírený, že si mnohí existenciu bez neho nedokážu predstaviť. Informačné a komunikačné technológie sú nenahraditeľnými pomocníkmi. Čím je však ich význam väčší a čím viac sme od nich závislí, tým väčšie problémy vznikajú pri ich neopatrnom používaní alebo zneužívaní. Právny poriadok sa len veľmi ťažko vyspora- dúva s takým fenoménom, akým je internet a technológiami, ktoré pracujú na jeho báze. Je to zapríčinené, predovšetkým, rýchlym tempom vývoja technológií, v porovnaní s pomalým tempom tvorby zákonov, globálnym rozmerom internetu a v konečnom dôsledku a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Internet je v dnešnej dobe natoľko rozšírený, že si mnohí existenciu bez neho nedokážu predstaviť. Informačné a komunikačné technológie sú nenahraditeľnými pomocníkmi. Čím je však ich význam väčší a čím viac sme od nich závislí, tým väčšie problémy vznikajú pri ich neopatrnom používaní alebo zneužívaní. Právny poriadok sa len veľmi ťažko vyspora- dúva s takým fenoménom, akým je internet a technológiami, ktoré pracujú na jeho báze. Je to zapríčinené, predovšetkým, rýchlym te
Autor: doc. JUDr. Regina Hučková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav. Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotrebiteľské spory, teda spory, v ktorých vystupoval na jednej strane spotrebiteľ. Spotrebiteľská agenda sa stala hybnou sil ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozhodcovské konanie nadobudlo od l.januára 2015 úplne novú podobu. To, čo bolo tak dlho diskutované, sa zhmotnilo do novej právnej úpravy. Spôsob, ktorý zvolili autori novej právnej úpravy, je odlišný od toho, čo poznáme z okolitých právnych úprav.[1] Tak, ako v niektorých právnych poriadkoch našich susedov, i v našich podmienkach bola rozsiahla novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní podnietená nežiadúcimi javmi pri riešení niektorých skupín sporov. Týmito boli najmä spotre
Autor: Mgr. Lenka Vačoková
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave
Abstrakt: The aim of this paper is to focus on alternative dispute resolution (ADR) for consumer disputes in the Slovak republic from the position of the consumer according to annual activity reports of ADR authorities and Act No. 391/2015 Coll. on alternative dispute resolution for consumer as amended. Through this act Directive 2013/11/EU of the EP and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) has been implemented. Member states have been c ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Spotrebiteľské spory je možné riešiť aj mimosúdne, alternatívne, a to prostredníc­tvom spotrebiteľského rozhodcovského konania, mediácie, ako aj samostatného alter­natívneho riešenia spotrebiteľských sporov. V roku 2015 bol prijatý zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ARS), účinnosť nadobudol v roku 2016. Uvedený právny predpis je výsledkom implementácie smernice Európskeho parlamentu
Autor: JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová PhD.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Spory s ochranou slabšej strany zavádza Civilný sporový poriadok (CSP) za účelom vyváženia procesnej nerovnosti sporových strán v sporoch s ochranou slabšej strany z dôvodu, že „prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce“[1]. Cieľom je kompenzácia hmotnoprávnej aj procesnoprávnej nerovnosti sporových strán uplatnením osobitných procesných postupov, ktoré sa odlišujú od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nedošlo k naplneniu účelu sporového konania, ktorým je „spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo ohrozených subjektívn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Spory s ochranou slabšej strany zavádza Civilný sporový poriadok (CSP) za účelom vyváženia procesnej nerovnosti sporových strán v sporoch s ochranou slabšej strany z dôvodu, že „prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce“[1]. Cieľom je kompenzácia hmotnoprávnej aj procesnoprávnej nerovnosti sporových strán uplatnením osobitných procesných postupov, ktoré sa odlišujú od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nedošlo k naplneniu
Autor: JUDr. Pavel Lacko LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozhodcovské konanie zaznamenáva v Slovenskej republike v poslednej dobe značný vývoj. Tomuto vývoju prospieva v nemalej miere aj ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou. Cieľom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu činnosť ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu, predovšetkým vo vzťahu k dodržiavaniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozhodcovské konanie patrí k tzv. alternatívnym spôsobom riešenia sporov. Predstavuje alternatívu k riešeniu sporov prostredníctvom konania na súde. Rozhodcovské konanie má mnohé výhody - ako najčastejšie sa uvádzajú rýchlosť konania, s ktorou je spojená aj menšia finančná náročnosť, neformálnosť, neverejnosť a jednoduchá vymožiteľnosť.1 Dohoda, na základe ktorej zmluvné strany súhlasia, že ich spory sa budú riešiť prostredníctvom rozhodcovského konania, zároveň znamená, že tie
Autor: JUDr. Regina Palková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Akademické debaty a záujem legislatívy naberá v poslednom období v súvislosti s rozhodcovským konaním na zvýšenej intenzite. Súčasná právna úprava rozhod- covského konania v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení bola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR „atakovaná“ viacerými navr- hovanými zmenami, ktoré boli inkorporované do novely schválenej dňa 9. marca 2010 Národnou radou SR.2 V súčanosti je už zrejmé, že v najbližšej dobe zákon o rozhodcovskom konaní nenadobudne navrhovanú podobu.3 Aj keď je možno v súčasnosti už zbyt ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1. časť – Rozhodcovské konanie Akademické debaty a záujem legislatívy naberá v poslednom období v súvislosti s rozhodcovským konaním na zvýšenej intenzite. Súčasná právna úprava rozhod- covského konania v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení bola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR „atakovaná“ viacerými navr- hovanými zmenami, ktoré boli inkorporované do novely schválenej dňa 9. marca 2010 Národnou r
Autor: JUDr. Alexander Škrinár DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom období často vznášala kritika spojená s vydávaním rozhodcovských rozsudkov v sporoch, v ktorých jednou zo strán bol spo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V príspevku chceme poukázať na vývoj právnej úpravy rozhodcovského konania a na aktuálne otázky súvisiace s novelizáciou zákona o rozhodcovskom konaní uskutočnenej zákonom č. 336/2014 Z. z. a najmä na vydanie zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2015 Z. z. Touto úpravou došlo k oddeleniu rozhodovania sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní a ich vyčleneniu na samostatný druh rozhodcovského konania. Treba uviesť, že na rozhodcovské konanie sa v ostatnom obdo
MENU