Nájdené právne články pre výraz: správna žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2594 dokumentov
888 dokumentov
25142 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou súdneho prieskumu protokolu o výsledkoch kontroly, v rámci ktorej sa zistilo porušenie zákona, ktorým sa zrejme naplnila skutková podstata správneho deliktu. Hľadá odpovede na otázky, či vôbec a v rámci akého typu konania v správnom súdnictve by sa mali takéto protokoly preskúmavať a aký vplyv má ich prieskum na konanie vo veci uloženia sankcie za správny delikt.

Úryvok z textu:
  5 ÚVOD V úvode by som rád najprv vysvetlil význam témy, ktorú som v tomto príspevku spracoval, v kontexte riešenia našej grantovej úlohy.[2] Grantová úloha projektu VEGA 1/0686/18 – „Prieskum právoplatných individuálnych správnych právnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ sa zameriava okrem iného na posúdenie počtu rôznych prostriedkov nápravy, ktorými sa procesný subjekt môže domáhať preskúmania jedného rozh
Autor: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá súčasným stavom právnej úpravy správneho trestania v podmienkach SR, komparuje ju s českou právnou úpravou a analyzuje jej súlad s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Úprava správneho trestania je v súčasnosti čiastočne kodifikovaná vo forme zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj ako „ slovenský zákon o priestupkoch“), v ktorom je obsiahnuté priestupkové právo hmotné tak vo forme legálneho vymedzenia všeobecných inštitútov, ako sú pôsobnosť zákona, príslušnosť správneho orgánu, zodpovednosť za priestupok, okolnosti vylučujúce protiprávnosť atď. Druhá časť upravuje niektor
Autor: JUDr. Matúš Michalovič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autor venuje postaveniu zainteresovanej verejnosti podľa nového správneho súdneho poriadku, ktorý jej priznáva široké oprávnenia v prípade, ak ide o konania týkajúce sa životného prostredia. Článok analyzuje charakter zainteresovanej verejnosti, jej postavenie a oprávnenia v takomto konaní.

Úryvok z textu:
1 STRUČNÝ EXKURZ DO HISTÓRIE Životné prostredie už dávno prestalo byť v rozhodovacej a riadiacej oblasti len záležitosťou orgánov štátnej správy a samosprávy. V posledných rokoch môžeme sledovať zvyšovanie významu a možnosti verejnosti participovať na rozhodovaní v oblasti ochrany životného prostredia. Umožňuje to najmä zvýšená aktivita v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni, ktorá sa následne pretavuje do právnych predpisov jednotlivých štátov. Jedným z prvých medzinárodných dokumentov,
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (4/7) zameraných na administratívnu justíciu (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na skôr publikované štúdie z tejto série publikačných výstupov autora, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Osobitný priestor sa venuje dvom parciálnym inštitútom, a to tzv. povoleniu/súhlasu na prijatie správnej ža ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
POVOLENIE/SÚHLAS NA PRIJATIE SPRÁVNEJ ŽALOBY NA MERITÓRNE KONANIE Slovenský režim správneho súdnictva vychádza z princípu, že každé právoplatné rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom (v režime správneho súdnictva), ak zákon neurčuje inak. Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (SSP), správne súdy nepreskúmavajú a) právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou
Autor: JUDr. Marián Fečík
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 z 5.6.2013 bol schválený legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného. V rámci pripravovanej rekodifikácie sa počíta aj s prijatím nového Správneho súdneho poriadku, ktorý by mal v čo najkomplexnejšej miere upraviť právomoc a príslušnosť správnych súdov ako i konanie pred nimi. Súčasťou tohto zákona by mala byť aj precizovaná právna úprava týkajúca sa oprávnení prokurátora v správnom súdnom konaní.

Úryvok z textu:
1.     Úvod Základnou úlohou Správneho súdneho poriadku bude upraviť pôsobnosť a právomoc správneho súdnictva ako základného článku kontrolného mechanizmu nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. I keď správne súdnictvo nesporne predstavuje hlavný prvok ochrany práv fyzických a právnických osôb vo vzťahu k rozhodovaniu orgánov verejnej správy, pri bližšom pohľade možno zistiť, že zabezpečovanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy
Autor: JUDr. Ľubica Masárová PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa včlánku venuje vybraným otázkam súčasnej právnej úpravy postihovania daňových subjektov za správne daňové delikty, podľa ktorej sa o základe pre určenie výšky pokuty za spáchaný správny daňový delikt rozhoduje v inom daňovom konaní ako o samotnej výške pokuty. Autorka poukazuje na riziká a problémy aplikačnej praxe s tým spojené. Zároveň poukazuje na možnú spornosť zabezpečenia plnej jurisdikcie súdu v prípade rozhodovania o správnej žalobe vo veciach správneho trestania proti rozhodnutiam daňových orgánov o spáchaní správneho daňove ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Správne daňové delikty sú upravené vo viacerých zákonoch. Základná právna úprava je obsiahnutá vzákone č. 563/2009 Z.z. ospráve daní (daňový poriadok) aozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Daňový poriadok), jednotlivé skutkové podstaty sú však upravené aj v iných zákonoch upravujúcich jednotlivé dane, rovnako tak napríklad aj v zákone č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronicke
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je voľným pokračovaním (3/7) publikovaných štúdií na túto tému (od identického autora), a to najmä štúdie „Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Kým v skôr publikovaných štúdiách sa autor venoval všeobecným otázkam správneho súdnictva v Anglicku a procesným podmienkam uplatnenia nástrojov judicial review, predkladaná štúdia skúma najmä materiálne dôvody pre úspešné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÝ ÚVOD V tejto štúdii poskytneme čitateľovi základnú kategorizáciu dôvodov, ktorých preukázanie (v rámci správneho súdnictva) je spravidla nevyhnutné pre účely podania samotnej správnej žaloby, ako aj úspechu v predmetnom type súdneho konania (judicial review).[1] Základné východisko: Podľa anglickej právnej teórie, inštitút judicial review v súvislosti s konaním alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy je možné uplatniť len v prípade ak, a) dotknutá osoba nemá
Autor: Mgr. Lucia Šírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá predstavením inštitútu kasačnej sťažnosti ako nového opravného prostriedku, ktorý spolu so žalobou na obnovu konania Správny súdny poriadok zavádza v oblasti opravných prostriedkov proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach správneho súdnictva. Kasačná sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov nahrádza inštitút odvolania, ktorý sa v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky neosvedčil. V rámci príspevku bližšie poukážeme najmä na problematiku odkladného účinku kasačnej sťažnosti aj v komparácii s českou právn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ustanovenia o kasačnej sťažnosti obsiahnuté v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „SSP“) nadobúdajú účinnosť dňa 1. júla 2016 po viac ako ročnej legisvakačnej lehote. Nemusíme azda zdôrazňovať aký významný krok v rámci slovenského správneho súdnictva predmetný predpis predstavuje a aké veľké očakávania jestvujú v tejto súvislosti na strane odbornej verejnosti. Podľa autorov SSP bolo nevyhnutné zmeniť systém opravných prostriedkov v správnom s
Autor: Mgr. Marianna Džačková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Súdny prieskum správnych aktov je významný prostriedok kontroly verejnej správy. Predkladaný článok definuje právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy v kontexte legislatívnych zmien správneho súdnictva, ktoré ju značne ovplyvnili. Autorka porovnáva charakteristické znaky a dôsledky právoplatnosti, ako bola chápaná do r. 1991, keď bol súdny prieskum správnych aktov značne eliminovaný a dnes, kedy má správne súdnictvo nezastupiteľné miesto v systéme opravných prostriedkov správneho konania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súdny prieskum správnych aktov je neodmysliteľnou súčasťou právneho štátu. Vychádza zo základného princípu demokracie, v zmysle ktorého musí byť verejná správa kontrolovaná súdnou mocou. Fyzické a právnické osoby ako adresáti verejnomocenských oprávnení správnych orgánov musia mať možnosť domáhať sa súdneho prieskumu správnych aktov a činnosti správneho orgánu, pokiaľ došlo k porušeniu jeho verejných subjektívnych práv. Správne súdnictvo má svoj právny základ v čl. 46 ods. 2 ústavn
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o zákone č. 162/2015 Z. z., ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016, a ktorý nahrádza doterajšiu úpravu preskúmavania jednotlivých foriem činnosti vo verejnej správe správnymi súdmi vyjadrenú v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Autori sa zameriavajú predovšetkým na úpravu konania vo veciach správneho trestania, porovnávajú zmeny novej právnej úpravy s predchádzajúcou úpravou a upozorňujú na možné aplikačné otázky novej právnej úpravy v danej oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V oblasti správneho trestania v súčasnosti možno o čiastočnej kodifikácii hovoriť iba v prípade priestupkov, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a podporne sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), (ďalej len „správny poriadok“). Pokiaľ ide o tzv. iné správne delikty ako priestupky, z procesného hľadiska sa postupuje väčšinou podľa správneho poriadku s prípadný
MENU