Nájdené právne články pre výraz: správne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 221

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8332 dokumentov
1403 dokumentov
18512 dokumentov
937 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok sa venuje vymedzeniu pojmov zásada a princíp, bližšie analyzuje precedenčnú zásadu/materiálnej rovnosti/, legitímne očakávanie, ktoré je užšou kategóriou ako kategória právnej istoty s poukázaním na „problematickú" zákonnú formuláciu slova „dbať" - ako obligatórnu povinnosť správnych orgánov rešpektovať túto zásadu v rozhodovacej činnosti správnych orgánov.

Úryvok z textu:
Správne konanie je jedným z najrozšírenejších procesov, v ktorých sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Na rozdiel od súdneho konania, správne konanie je najčastejšie aplikované vo veciach, v ktorých sa adresátom správy priznávajú určité práva, resp. realizujú sa ich právom chránené záujmy- nie sú žiadnou ojedinelosťou ani správne procesy, ktoré smerujú k uloženiu povinnosti. Správne konanie upravené zákonom č. 71/1967 Zb. o
Autor: JUDr. Zuzana Hamuľáková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Elektronizácia verejnej správy ovplyvnila aj správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Autorka v článku analyzuje dopad predovšetkým zákona o e- governmente na správne konanie s osobitným zreteľom na inštitút doručovania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trend elektronizácie verejnej správy prináša mnohé zmeny v správnych konaniach, nakoľko v rámci eGovernmentu sú orgány verejnej moci povinné komunikovať s fyzickými osobami a právnickými osobami prioritne elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Doručovanie do elektronických schránok ako nový spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplik
Autor: Bc. Dragana Jozić
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Týmto príspevkom sa autor pokúsil zhrnúť a poskytnúť čitateľovi koherentnú analýzu súčasných poznatkov o obsahu, význame, podstate zásad aplikovaných v správnom konaní v užšom a širšom zmysle, ich vplyve na priebeh správneho konania a prejave v rámci jednotlivých inštitútov platnej právnej úpravy. Autor sa súčasne snažil o ich porovnanie s ich ústavnými pármi, príp. aj porovnateľnými zásadami vyplývajúcimi z trestného práva a občianskeho práva za účelom poukázania na ich univerzálne použitie a potrebu ich osvojenia a sledovania chodu jednej myšlienky vo viacerých právnych predpisoch oddelene a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Poznať zákony neznamená držať sa ich slov ale chápať ich silu a moc. (Celsus – D.1,3,17) V nedávnej minulosti všeobecné právne zásady nemali rozsiahlu právnu úpravu a čiastočne vyplývali z prirodzenoprávnych princípov, ktoré neboli explicitne chránené zákonom. Významný pokrok v tej oblasti predstavuje rozširovanie ochrany ĽP a jej zakotvenie v ústave. Prijatím rôznych medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv r
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Definícia účastníka konania prešla viacerými vývojovými štádiami. V súčasnosti relatívne exaktný právny pojem nemal vždy charakter legálneho pojmu, resp. legálnej definície. Bolo obdobie, kedy sa pojem „účastník konania“ stotožňoval s pojmom „strana správneho konania“.

Úryvok z textu:
Úvod S postavením účastníka správneho konania je podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov[1] – (ďalej aj ako „správny poriadok“) spojených niekoľko významných práv, ale aj povinností. Naopak, opomenutie účastníka konania v správnom konaní môže mať niekoľko reverzných následkov, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť napr. k uplatneniu mimoriadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku, ale aj podľa osobitných zákono
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu procesných inštitútov využívaných v konaní o pozemkových úpravách vo vzťahu k právam, povinnostiam a možnostiach účastníka pozemkových úprav. Jeho hlavným cieľom je analyzovať odôvodnenosť a primeranosť ich odchýlok od procesných inštitútov všeobecného správneho konania. Dôvodom na skúmanie je záujem na efektívnosti, t. j. rýchlosti a hospodárnosti procesu pozemkových úprav.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Zákon č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc­tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách (ďalej aj „zákon o pozemkových úpravách”) v § 1 ods. 1 upravuje obsah pozem­kových úprav ako racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majet­ku s ním spojeného, vykonávané vo verejnom záujme, v súlade s požiadavkami, podmienka
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autorka článku poukazuje na inštitút ústneho pojednávania ajeho osobitosti v komparácii všeobecného správneho konania a správneho deliktuálneho konania. V nadväznosti na rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky autorka analyzuje názory súdu na inštitút ústneho pojednávania v režime všeobecnej právnej úpravy vyplývajúcej zo správneho poriadku. Článok pojednáva o ochrane osobných údajov správnym orgánom na ústnom pojednávaní s poukázaním na novú právnu úpravu.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÁ PRÁVNA ÚPRAVA Podľa všeobecnej právnejúpravy vyplývajúcejzo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v zmysle § 21[2] správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky.  
Autor: doc. Mgr. Ján Škrobák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na niektoré prípady, keď zákonodarca v minulých rokoch „testuje“ hranice teoretických konceptov vedy správneho práva. Osobitne sa venuje vymedzeniu pojmu administratívne konanie obsiahnutému v Správnom súdnom poriadku.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Som veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť na konferencii Verejná správa na rázcestí venovanej pocte doterajšieho pôsobenia pani profesorky Kataríny Tóthovej na pôde našej fakulty. Bez klišé musím povedať, že je to podľa môjho presvedčenia veľmi vzácne a aj pre strednú a mladšiu generáciu slovenských administrativistov veľmi užitočné podujatie. Pomáha nám totiž uvedomiť si, že naše vlastné úsilie, ambície, akt
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: administratívne konaniesprávne konanieadministratívne právo
Abstrakt: Autorka zdôrazňuje význam právnych pojmov a právnych inštitútov z hľadiska ich jasnosti pojmových znakov. Zdôrazňuje, že je to dôležité nielen pre pochopenie systémových súvislostí práva, ale najmä pre tvorbu kvalitnej legislatívy. Pranieruje nenáležité zakotvenie pojmu "administratívne konanie" a zdôvodňuje, prečo je to v zákone o Správnom súdnom poriadku zmätočné.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Významným prostriedkom riadenia v právnom štáte je právo. V právnom štáte obzvlášť kvalita riadenia štátu bezosporu závisí od kvality platného práva a jeho efektivity, zrozumiteľnosti a systémovej súvislosti. Dosiahnuť potrebnú systémovú súvislosť práva je možné iba tak, že si jednotlivé ustanovenia platného práva vzájomne neprotirečia, ale vzájomne nadväzujú a frekventujú v určitých regulačných modeloch v tých
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na právne následky mimoriadnych opravných prostriedkov využívaných v správnom konaní a ich konflikt s prebiehajúcim exekučným konaním vedených súdnym exekútorom.Poukazuje na rozdielnu pôsobnosti obranných prostriedkov v exekučnom konaní z hľadiska právomoci exekučného súdu v prípade namietaného postupu správneho orgánu pri vydávaní rozhodnutia.Príspevok sa zameriava hlavne na účinky povolenej obnovy konania a jej dôsledkov na vlastnícke práva dobromyseľne nadobudnuté v exekučnom konaní z pohľadu právnej istoty .Stručne prezentuje niektoré možné právne nástroje nápravy z ti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z dôvodu potreby naliehavosti upozorniť na problémy vychádzajúcich z praxe pri vymáhaní pohľadávok správnych orgánov v exekučnom konaní, sa budeme v našom príspevku ďalej z mimoriadnych opravných prostriedkov venovať len OBNOVE KONANIA podľa §62 Správneho poriadku. Tento mimoriadny opravný prostriedok je zdrojom konfliktu začatého exekučného konania, pravdepodobne preto, že: 1- je v jeho dispozičnej moci povinného (účastníka správneho konania) 2- je najjednoduchšie využiteľ
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dokazovanie je nevyhnutnou súčasťou niektorých správnych konaní. Jeho význam je podčiarknutý koncepciou zisťovania materiálnej pravdy, ktorá je v správnom poriadku vyjadrená povinnosťou správneho orgánu zistiť „presne a úplne skutočný stav veci“(§ 32 ods. 1 správneho poriadku). Samotný pojem materiálnej pravdy, resp. obsah tohto pojmu je v právnej teórii pomerne polemický,[1] jeho význam však narastá v súvislosti s konaniami, na ktoré sa primerane aplikujú princípy vlastné konania
MENU