Nájdené právne články pre výraz: správne trestanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 82

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

855 dokumentov
82 dokumentov
2279 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Martin Cíferský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Používaním mobilných aplikácií začali v rámci taxislužieb poskytovať služby spoločnosti, ktoré nemajú koncesiu na jej prevádzkovanie. Obec v rámci svojich právomocí prejednáva správne delikty v rámci výkonu taxislužby. Predmetom môjho článku je analýza možností obce trestať prevádzkovanie taxislužby cez mobilnú aplikáciu bez príslušnej koncesie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňom 13. augusta 2015 začala fungovať v Bratislave nová „taxislužba“ Uber. Táto firma prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie sprostredkuje a inkasuje zákazníkov svojím partnerským vodičom. V súčasnosti však len málo veľkých medzinárodných firiem vzbudzuje vo svete tak veľkú kontroverziu ako práve technologická spoločnosť Uber. Na jednej strane sú zákazníci využívajúci služby tejto aplikácie na lacnejšiu prepravu, než poskytujú tradičné taxislužby a na strane druhej tradičné taxi
Autor: Mgr. Jana Šmelková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je priblížiť právnu úpravu a jej aplikáciu na úseku finančnej kontroly verejných vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky, a to s ohľadom na ich špecifický charakter

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V príspevku sa zameriavame na právne postavenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) a kontrolu verejných vysokých škôl v oblasti hospodárenia s verejnými zdrojmi získanými na základe dotácií z kapitoly ministerstva. Nakoľko je problematika vykonávania kontroly verejných vysokých škôl značne rozsiahla, rozhodli sme sa v tomto príspevku zamerať na výlučne finančnú kontrolu nakladania s prostriedkami alokovanými na základe štátom posky
Autor: Lukáš Tomáš
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika administratívneho trestania (nielen) je v podmienkach SR významná vo viacerých aspektoch. Prvou skutočnosťou je samotná existencia správneho trestania ako pomerne jedinečného celospoločenského fenoménu, ktorého význam sa zďaleka neobmedzuje na oblasť administratívnoprávnej (prípadne v širšom rozmere právnej) regulácie. S výnimkou trestného práva ako samostatného právneho odvetvia zameraného na ochranu významných spoločenských vzťahov pred trestnými činmi niet v právnej regulácii prepracovanejšieho subsystému právneho odvetvia, ktorého účel sa v určitých aspektoch pripodobňuje úč ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod: Východiská správneho trestania Problematika administratívneho trestania (nielen) je v podmienkach SR významná vo viacerých aspektoch. Prvou skutočnosťou je samotná existencia správneho trestania ako pomerne jedinečného celospoločenského fenoménu, ktorého význam sa zďaleka neobmedzuje na oblasť administratívnoprávnej (prípadne v širšom rozmere právnej) regulácie. S výnimkou trestného práva ako samostatného právneho odvetvia zameraného na ochranu významných spoločenských vzťahov pred
Autor: prof. JUDr. Marián Vrabko CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: správne trestanie právna istotasprávne súdnictvo
Abstrakt: Pri skúmaní a porovnávaní vzájomných aplikačných vzťahov právnych predpisov, ktoré sa budú využívať pri správnom trestaní pred správnymi orgánmi na jednej strane a právneho predpisu, ktorý sa bude využívať pred správnymi súdmi na druhej strane, mnohé navodzuje pochybnosti o vzájomnej previazanosti týchto predpisov. Následne aj pochybnosti o problematickej aplikácii zákona č. 162/105 Z. z. správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP), ktorý je účinný od 1. 7. 2016. Je zrejmé, že ide o kvalitatívne nový rozhodovací proces. Niekde sa objavia pochybnosti či až antagonizmi v jednotlivých inštitútoch, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pojem efektívnosť je pojem širokospektrálny a v plnom rozsahu to platí aj o efektívnosti v práve a preto aj jeho jednoznačné vymedzenie je vždy problematické. Najčastejšie sa o pojme efektívnosť hovorí ako o ekonomickej kategórii a spája s ďalšími ekonomickými kategóriami ktorými sú napr. príjmy, výdavky, náklady, zisk, činnosť a podobne. Pojem efektívnosť zvyčajne vyjadruje účinnosť zmysluplnej činnosti, najčastejšie ľudskej práce. Efektivita býva nezriedka aj kritériom ús
Autor: JUDr. Zuzana Šabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súťažné právo v slovenskom právnom poriadku patrí do odvetvia správneho práva. Pod vplyvom judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa však aj v našom právnom prostredí začali objavovať súdne rozhodnutia, ako aj teoretické názory, že v správnom trestaní je potrebné uplatniť rovnaké štandardy, ako je tomu v trestnom práve. Súdna prax však v tejto otázke nie je jednotná. Pokus o jej zjednotenie vykonal zákonodarca prijatím Správneho súdneho poriadku, ktorý stanovuje povinnosť správnych súdov pri prieskume rozhodnutí správnych orgánov skúmať, či správny orgán v správnom trestaní uplatnil zákla ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE TRESTANIE V SÚŤAŽNOM PRÁVE V roku 2004 prijatím Nariadenia 1/20033 účinného od 1. mája 2004 došlo k decentralizácii aplikácie európskeho súťažného práva. Súťažné orgány členských štátov, t.j. aj Protimonopolný úrad SR a národné súdy sú povinné aplikovať európske súťažné právo v prípadoch, keď je splnená podmienka dopadu na obchod medzi členskými štátmi. Systém nastavený Nariadením 1/2003 požaduje efektívnu a koherentnú aplikáciu európskeho súťažného práva
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike rozhodovacích procesov vo vzťahu k správnemu trestaniu. Autorka poukazuje na niektoré problematické inštitúty správneho trestania a analyzuje ich možné riešenia s poukazom na súdnu judikatúru.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na rozdiel od trestného práva, ktoré v súčasnosti pozná len jediný delikt, správne právo trestné vyniká tradične pluralitou deliktov. Teória správneho práva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých skupín. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na priestupky a iné správne delikty. Iné správne delikty netvoria vnútorne homogénny celok. Členia sa na správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty, zmiešané správne delikty (práv
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o zákone č. 162/2015 Z. z., ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016, a ktorý nahrádza doterajšiu úpravu preskúmavania jednotlivých foriem činnosti vo verejnej správe správnymi súdmi vyjadrenú v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Autori sa zameriavajú predovšetkým na úpravu konania vo veciach správneho trestania, porovnávajú zmeny novej právnej úpravy s predchádzajúcou úpravou a upozorňujú na možné aplikačné otázky novej právnej úpravy v danej oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V oblasti správneho trestania v súčasnosti možno o čiastočnej kodifikácii hovoriť iba v prípade priestupkov, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a podporne sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), (ďalej len „správny poriadok“). Pokiaľ ide o tzv. iné správne delikty ako priestupky, z procesného hľadiska sa postupuje väčšinou podľa správneho poriadku s prípadný
Autor: JUDr. Michal Maslen PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právna veda v súčasnosti vychádza z toho, že analógia slúži k preklenutiu medzier v práve. Podstata analógie spočíva všeobecne v tom, že norma je použitá na skutkovou podstatu, zákonom jasne neriešenú, a to za určitých ustanovených podmienok. Oblasť správneho trestania však musí za každých okolností ovládať zásada zákonnosti, ktorá vyžaduje jasnosť, zrozumiteľnosť a určitosť vyjadrenia predpokladov a znakov vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti. Príspevok analyzuje mieru a možnosť použitia analógie v slovenskej právnej úprave správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút analógie v aplikačnej praxi vystihuje porovnanie angloamerického a kontinentálneho právneho systému. Angloamerický právny systém zdôrazňuje úlohu sudcov. Poukazuje na to, že žiadna sústava príkazov a zákazov nemôže komplexne postihovať všetky situácie, a preto sú sudcovia vybavení oprávnením, aby riešili nové a závažné situácie. Naproti tomu v kontinentálnom právnom systéme súdy nemôžu tvoriť právo. Avšak na druhej strane nemôžu sa dopustiť odmietnutia spravodlivosti. Medz
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný jednej zo zásad správneho trestania – absorbčnej zásade. Táto zásada je v súčasnosti v rámci Slovenskej republiky aplikovaná prevažne na základe analógie s trestnoprávnou úpravou. Analyzujeme aktuálnu špeciálnu právnu úpravu absorbčnej zásady a tiež sa zaoberáme rastúcim tlakom odbornej verejnosti na potrebu pozitívnoprávnej úpravy zásad správneho trestania v procesnom kódexe správneho trestania.

Úryvok z textu:
1 ABSORBČNÁ ZÁSADA APLIKOVANÁ V SPRÁVNOM TRESTANÍ NA ZÁKLADE ANALÓGIE Absorbčná zásada predstavuje jednu z trestnoprávnych zásad resp. pevne zavedených záruk trestného práva, ktoré sa uplatňujú aj pri postihovaní správnych deliktov. V procese rozhodovania o správnych deliktoch sa u nás uplatňuje v prevažnej časti konaní len na základe analogického použitia trestnoprávnej úpravy. V Slovenskej republike totiž absentuje právny predpis, ktorý by upravoval zásady správneho trestania ako aj
Autor: JUDr. Stanislav Mihálik PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori zameriavajú na analýzu správneho trestania v podmienkach pracovného práva. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o spojenie dvoch príliš odlišných vecí, opak je pravdou. Autori približujú problematiku postupom od všeobecného k špecifickému, v prvom rade poukazujú na správne trestanie vo všeobecnosti a problémy v teórii a praxi s tým spojené, následne sa venujú podmienkam správneho trestania v odvetví pracovného práva vo všeobecnosti a nakoniec svoj záujem zamerali na špecifické otázky s tým spojené.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Správne trestanie je fenoménom, o ktorom bolo už síce veľa napísané, ale daná téma vyčerpaná vedecky jednoznačne nie je. Domnievame sa, že stále v sebe skrýva mnoho zaujímavostí, a práve v spojení s inými inštitútmi môže byť skúmanie tejto problematiky vedecky prínosné. Čo však, ak načrieme dokonca do iného právneho odvetvia? Práve v predkladanom príspevku sme sa pokúsili nazerať na tému správneho trestania v podmien
MENU