Nájdené právne články pre výraz: spravodajská informácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
13 dokumentov
35 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. et Mgr. Stela Kovaľová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti čelí kybernetickým hrozbám doposiaľ nepreskúmaného rozmeru. Ukrajina pocítila v posledných rokoch silu kybernetických útokov rôznej podoby. Príspevok uvádza rôznorodosť kybernetických útokov ako aj postavenie ich aktérov.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Masívny nástup počítačov a internetu, vznik celosvetovej informačnej a komunikačnej siete, digitálne spracovanie informácií a obchodovanie s nimi, ako aj prenos dát a informácií prostredníctvom sietí na veľké vzdialenosti vedú k prehlbujúcej sa závislosti vyspelých štátov sveta a ich ekonomík na informačno-komunikačných technológiách (ďalej len „ICTs“) a k zvyšovaniu ich vzájomnej prepojenosti a závislosti. Revolúcia založená na integrácii informačných, k
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Udalosť: ucps.sk
Abstrakt: V praxi mnohých členských štátov EÚ (viď správy Europol a Eurojust) je zrejmé, že iba minimum prípadov environmentálnych trestných činov sa dostane až do štádia konania pred súd. Napr. Talianske občianske združenie Legambiente odhaduje, že až 80 environmentálnych trestných činov je spáchaných každý deň v Taliansku, avšak mnohé z nich nie sú stíhané.[3] Existuje pre to viacero dôvodov, ktoré sú viac menej spoločné pre mnohé členské štáty EÚ.

Úryvok z textu:
<hr style="font-size: 12.8px;" /> <p style="font-size: 12.8px;">  </p> <h4 id="kap0" style="font-size: 12.8px;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ÚVOD</h4> <p style="font-size: 12.8px;"> Zabezpečenie zdravého a bezpečného životného prostredia si začína vyžadovať stále väčšie náklady a rovnako stúpajú aj náklady na odstraňovanie následkov rôznych protiprávnych konaní smerujúcich voči životnému prostrediu. Možno konštatovať, že aktuálna bezpečnostná situácia plne korešponduje s dôvodmi, ktoré vi
Autor: Mgr. Martin Daňko PhD.
Udalosť: Comenius
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá zodpovedaním otázky položenej v samotnom názve. Pred zodpovedaním otázky analyzuje samotný predaj tovaru a poskytovanie služieb na internete. Následne rozoberá problematiku elektronického obchodu a až v závere sa venuje Dark webu ako internetovému priestoru na páchanie protiprávnej činnosti. V závere článku sa zamýšľa nad možnosťami odhaľovania protiprávnej činnosti realizovanej na internete pri nelegálnom predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Úryvok z textu:
<p class="Bodytext30" style="margin: 0cm 0cm 7.1pt; background: transparent; font-size: 9.5pt; font-family: Verdana; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0); text-indent: 0cm; text-align: justify; line-height: 9.5pt;"> <span lang="SK">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="SK">Pr
Autor: JUDr. Mário Ernest
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: ochrana osobnostikarikatúra sloboda prejavu
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá karikatúrou ako formou uplatnenia slobody prejavu. Autor v príspevku analyzuje niektoré zo známych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa zaoberali karikatúrou. V závere sa pokúša sa o formulovanie odporúčaní, ktoré napomáhajú správnemu právnemu posúdeniu karikatúry.

Úryvok z textu:
<p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> <b>I. ÚVOD</b></p> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"> Printové i internetové média takmer každodenne okrem bežných spravodajských informácií rôzneho druhu a kvality prinášajú i kresby či koláže, ktoré vtipným a satirickým spôsobom popisujú spoločenské dianie, aktuá
Autor: JUDr. Daniel Bednár PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vznikom a vývojom inštitútu pridelenca obrany ako nástroja vojenskej diplomacie od najstarších čias až po súčasnosť v ktorej dochádza k zmene úloh tohto diplomata a presunu jeho základnej agendy z bilaterálnej na multilaterálnu úroveň. Zodpovedá tomu aj vznik nových foriem zastúpenia ako je aj tzv. travelling attaché - cestujúci pridelenec. Tento trend sa prejavuje aj vo vojenskej diplomacii Slovenskej republiky, ktorá má skúsenosti s obrannou diplomaciou ešte z čias 1. ČSR keď na jej území v rokoch 1919 - 1938 pôsobila Francúzska vojenská misia disponujúca rozsiahlymi prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> Už od antických čias a počas obdobia stredoveku môžeme nájsť zmienky o vojenských hodnostároch sprevádzajúcich vyslancov pri plnení ich úloh. Rozmach pôsobenia inštitútu „pridelencov obrany“ v dobovom ponímaní nastal až v 17. storočí počas tridsaťročnej vojny keď vojvoda (viac známy ako kardinál) de Richelieu vyslal k spojeneckým mocnostiam vojenských dôstojníkov aby „udržiavali kontakt“ (to liase - odtiaľ pochádza aj pojem liaison officer), čo v preklade znamenalo monitorovať úroveň vojen
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky, považujeme za potrebné poukázať na ústavné poslanie a pôsobnosť prokuratúry vykonávanú prokurátormi, ktoré vytvárajú ústavný a zákonný rámec pre aktívnu participáciu prokuratúry a prokurátorov na riešení predmetnej problematiky.

Úryvok z textu:
<h4 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; margin-top: 12px;"> Na úvod</h4> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Predmetom príspevku je analýza problematiky organizovania verejných športových podujatí, ktorej súčasťou je aj veľmi aktuálna téma diváckeho násilia, z pohľadu prokuratúry Slovenskej republik
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Väzba pre trestné činy terorizmu je novým inštitútom slovenského právneho poriadku, ktorý bol do zákonnej dikcie Trestného poriadku zakotvený zákonom č. 444/2015 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2016. Ako každý zabezpečovací inštitút, ktorý výraznou mierou zasahuje do základných práv a slobôd jednotlivcov, aj väzba pre trestné činy terorizmu musí spĺňať požiadavky kladené tak na legislatívnu, ako aj na aplikačnú stránku zákonnosti (ústavnosti). Autor sa v príspevku zaoberá tak legislatívnou, ako aj aplikačnou stránkou ústavnosti predmetného inštitútu, pričom túto rozoberá nie len z hľadiska hodnotový ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>ÚVOD</strong></p> <p> Trestná politika štátu predstavuje súčasť politického diania v spoločnosti, pričom jej<br /> obsahom je jednak tvorba trestnoprávnych noriem, avšak taktiež ich následná<br /> aplikácia orgánmi verejnej moci. Možno však súhlasiť s názorom J. Ivora, podľa<br /> ktorého bez zapojenia odborníkov z právnej praxe nemožno správne definovať, <br /> vytvárať a následne aplikovať príslušné trestnoprávne ustanovenia.382 Domnievame<br /> sa, že okrem odbornej
MENU