Nájdené právne články pre výraz: sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 521

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17051 dokumentov
39214 dokumentov
66773 dokumentov
1464 dokumentov
493 dokumentov
53 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľudmila Gajdošíková CSc.
Zdroj: Ústavný súd Slovenskej republiky
Abstrakt: Predmetom tohto príspevku sú skúsenosti z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, a to z rozhodovania o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb, ktoré namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánov verejnej moci. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodovania je predovšetkým preskúmavanie rozhodnutí všeobecných súdov vydaných v správnom súdnictve. Osobitnú skupinu tvorí preskúmavanie rozhodnutí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Podľa čl. 46 ods. 2 ústavy kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozh
Autor: JUDr. Juraj Vačok PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Kľúčové slová: kontrola správnych rozhodnutíústavná sťažnosť
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje kontrolnej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Osobitne sa venuje počtu podaní, počtu rozhodnutí a dĺžke konaní. Používa pritom metódu štatistického zisťovania. S ohľadom na predmet výskumu sa venuje najmä konaniam vedeným podľa článku 127 právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien. Osobitne sa zameriava na konania, ktoré sa týkajú práva na súdnu a inú právnu ochranu. Na základe štatistických ukazovateľov aut ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd) má podľa môjho názoru významné kompetencie na úseku kontroly aj v oblasti verejnej správy. Domnievam sa, že je tomu tak najmä z dôvodu existencie inštitútu ústavnej sťažnosti podľa článku 127 právneho predpisu číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien (ďalej len Ústava). Vo svojom príspevku som sa zameral na rozsah kontro
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v diskusii o podávaní tzv. bianco sťažností v trestnom konaní

Úryvok z textu:
Pár poz­ná­mok k bian­co sťaž­nos­tiam npor. JUDr. Mi­ros­lav Sr­ho­lec – vy­šet­ro­va­teľ PZ Autor by rád v du­chu bon­mo­tu o troch práv­ni­koch a šty­roch práv­nych ná­zo­roch nad­via­zal na diš­pu­tu To­man[1] – Šam­ko[2]. Cie­ľom člán­ku je len pos­kyt­nu­tie ďal­ších ar­gu­men­tov k prob­le­ma­ti­ke tak, aby si či­ta­teľ uro­bil vlast­ný ná­zor na zá­kla­de pred­lo­že­ných ar­gu­men­tov. V ur­či­tom zmys­le by sa da­lo uviesť, že pre OČTK je už té­ma viac me­nej ukon­če­ná a t
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá novým zákonom o sťažnostiach, pričom poukazuje na jeho pozitíva, ale najmä negatíva, ktorými sú viaceré nejednoznačné ustanovenia spôsobujúce nejednoznačnosť ich aplikácie a tým vedú k oslabeniu pozície sťažovateľa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 27 ods. 1 zaručuje petičné právo, pričom každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Ide o základné ústavnoprávne východisko pre inštitút sťažnosti, pričom, ako vyplýva z odbornej literatúry, za všeobecnejší výraz sa považuje výraz petičné právo, kde sťažnosť, návrh a žiadosť sa považujú za formu uplatneni
Autor: Zuzana Kovaľová
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) prebieha už niekoľko rokov a jednou z jej nedávnych súčastí bola aj novela Pravidiel Súdu, ktoré podrobne upravujú konanie pred ESĽP. Novinkou by, okrem iného, mal byť aj pilotný projekt elektronickej komunikácie so sťažovateľmi potom, ako bola s ich sťažnosťami oficiálne oboznámená vláda.

Úryvok z textu:
Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) prebieha už niekoľko rokov a jednou z jej nedávnych súčastí bola aj novela Pravidiel Súdu, ktoré podrobne upravujú konanie pred ESĽP. Novinkou by, okrem iného, mal byť aj pilotný projekt elektronickej komunikácie so sťažovateľmi potom, ako bola s ich sťažnosťami oficiálne oboznámená vláda. Avšak faktom zostáva, že vyše 90% sťažností sa nikdy nedostane do fázy komunikácie s vládou, keďže budú odmietnuté
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok nesúhlasne reaguje na argumenty uvedené v článku Ing. Mareka Tomana s názvom Bianco sťažnosť proti uzneseniu v trestnom konaní

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je rea­go­vať na člá­nok Ing. Ma­re­ka To­ma­na (ďa­lej len autor člán­ku) s náz­vom Bian­co sťaž­nosť pro­ti uz­ne­se­niu v tres­tnom ko­na­ní[1]. Autor v uve­de­nom člán­ku dos­pel k zá­ve­ru, že ap­li­kač­ná prax, kto­rá ak­cep­tu­je po­dá­va­nie tzv. bian­co sťaž­nos­tí je nes­práv­na a ide o ob­chá­dzanie zá­ko­na. Autor člán­ku vy­chá­dza z to­ho, že le­ho­tu na po­da­nie sťaž­nos­ti ur­ču­je Trest­ný po­ria­dok v us­ta­no­ve­ní § 187 ods. 1 Tr. por. s tým, že
Autor: Mgr. Žofia Bódiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2016, zavádza niekoľko nových právnych inštitútov, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky doteraz nemali obdobu. Tento procesný kódex výrazne vplýva na oblasť verejnej správy, ktorej súčasťou je aj verejné obstarávanie. Kasačné sťažnosti v oblasti verejného obstarávania na jednej strane môžu ovplyvniť a predlžiť dĺžku konania pred súdom, ale na strane druhej môžu prispieť k vyriešeniu významných právnych otázok.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Jednoznačne môžeme skonštatovať, že sa momentálne nachádzame v čase výrazných legislatívnych zmien. V Slovenskej republike bol dňa 18. novembra 2015 schválený nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudne účinnosť dňa 18. apríla 2016. Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len Správny súdny poriadok) nadobúda účinnosť 1. júla 2016, zavádza niekoľko nových právnyc
Autor: mjr. Ing. Marek Toman
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Čánok kriticky reaguje na aplikačnú prax, ktorá akceptuje podávanie prázdnych sťažností s tým, že odôvodnené budú až po zákonom stanovenej lehote.

Úryvok z textu:
Bian­co sťaž­nosť pro­ti uz­ne­se­niu v tres­tnom ko­na­ní pre úče­ly toh­to prís­pev­ku pred­sta­vu­je neo­dô­vod­ne­ná „práz­dna“ sťaž­nosť po­da­ná sí­ce v le­ho­te sta­no­ve­nej zá­ko­nom, av­šak sťa­žo­va­teľ v nej uve­die len, že sťaž­nosť od­ôvod­ní do­da­toč­ne v ním ur­če­nej le­ho­te, kto­rá už spra­vid­la pre­sa­hu­je zá­ko­nom sta­no­ve­nú le­ho­tu. Ap­li­kač­ná prax bian­co sťaž­nos­ti nes­práv­ne ak­cep­tu­je, čo ve­die sťa­žo­va­te­ľov k ab­sur­dným po­da­niam, nap­rík­lad v zn
Autor: JUDr. Radoslav Benko PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, ktoré požíva ochranu, možno obmedziť a ak áno v akom rozsahu, resp. za splnenia akých podmienok), z hľadiska mechanizmu uplatňovanom pri zabezpečovan ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
11.1     Úvod Regionálne systémy ochrany základných práv možno skúmať a vzájomne porovnávať s ohľadom na rôzne skutočnosti, napr. s ohľadom na rozsah regionálneho katalógu základných práv (ktorým základným právam sa v danom regióne poskytuje ochrana, resp. akým ich kategóriám), z pohľadu obsahu a rozsahu ochrany práv uznaných príslušným regionálnym katalógom základných práv (ako je príslušné právo, ktoré požíva ochranu definované a či predmetné základné právo, kt
MENU