Nájdené právne články pre výraz: súdna moc

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 251

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1673 dokumentov
4272 dokumentov
3681 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Eliška Mančíková
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Zákaz zvýhodňovania pri zverení dieťaťa do starostlivosti na základe pohlavia. Súčasné rozdiely v zverení dieťaťa do starostlivosti otca a matky.

Úryvok z textu:
Podľa Ústavy SR čl. 41, ods. 3 starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Takýmto zákonom je zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZR) – podľa §38, ods. 2 ZR ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak žijú trvalo
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Po úvodnom priblížení práva na slobodu prejavu sa autorka v príspevku bližšie zaoberá otázkou obmedzenia slobody prejavu z dôvodu zachovania autority a nestrannosti súdnej moci. Následne autorka rozoberá vzťah slobody prejavu a ochrany osobnosti, pričom osobitnú pozornosť venuje otázke ochrany osobnosti verejných činiteľov a sudcov. Príloha autorkinho príspevku obsahuje z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky vychádzajúci metodický list určený sudcom všeobecných súdov týkajúci sa posudzovania kolízie práva na slobodu prejavu a práva na ochranu osobnosti.

Úryvok z textu:
  1.    Úvod Sloboda prejavu predstavuje jeden zo základov demokratickej spoločnosti, je jedným zo základných, ale i najstarších politických práv človeka. Jej význam je pritom v zásade možné rozdeliť do niekoľkých základných okruhov - sloboda prejavu umožňuje hľadanie pravdy, je prostriedkom súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej mienky, je prostriedkom napĺňania politickej účasti a formovania politickej vôle
Autor: prof. JUDr. Ján Svák DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Základnou otázkou v prípade vzťahu slobody prejavu a súdnej moci je to, či sloboda prejavu je korektorom alebo akcelerátorom javu nárastu významu súdnej moci v štáte na jednej strane a nárastu nedôvery k súdnej moci zo strany spoločnosti v súčasnom slovenskom prostredí. Táto otázka je v príspevku rozoberaná z dvoch uhlov pohľadu. Prvým je vymedzenie hraníc výkonu slobody prejavu sudcami. Druhým sú možnosti kritiky (vonkajšej i vnútornej) kritiky sudcov ako jednotlivcov a súdnictva ako celku. Dôležitým prameňom poznania využívaným v tomto príspevku je najmä najnovší vývoj judikatúry Európskej s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Ústava Slovenskej republiky (ďalej "ústava") v oblasti úpravy základných ľudských a občianskych práv (rozumie sa tu prvá generácia ľudských práv) takmer kopíruje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej "Dohovor"). Tam, kde sa koncepčne odlišuje, ako v prípade práva na súkromie, kde prinútila svojich interpretátorov hľadať po celej II. hlave súvislosti, ktoré napokon môžu vyčarovať kúzla nechceného ako napríklad počas nedávnej odbornej i laickej diskusie o referendovýc
Autor: Mgr. Matúš Ridzoň
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v tomto príspevku snaží priblížiť právnu úpravu vykonávania súdnej moci v rámci ústnych častí súdnych konaní prostredníctvom videokonferencie de lege lata. Robí tak so zreteľom na konania podľa základných kódexov procesného práva. Keďže výkon súdnej moci je zabezpečovaný prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú závislú prácu, autor neopomína i vymedzenie pracovnoprávnych aspektov výkonu súdnej moci v rámci digitálnej doby. Je zrejmé, že výkon súdnej moci bol do výraznej miery poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, táto skutočnosť ovplyvnila nielen výkon práce sudcov, ale i realizáciu ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Digitalizácia je prítomná všade okolo nás. Rozmach digitalizácie podmienil rozvoj moderných technológií, ktorých účelom je tak zjednodušiť pracovný a súkromný život ako i zrýchliť pracovné procesy. Nevyhnutnosť rozsiahlejšieho využívania výdobytkov digitalizácie ovplyvnila i pandemická situácia spojená so šírením ochorenia COVID – 19. Je zrejmé, že rozsiahlejší presun do digitálneho sveta bol s prihliadnutím na pandemickú situáciu často krát vynútený a okrem svojich výhod prinieso
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže môžeme jeho charakterom (charakterom činnosti) zaradiť nielen do správy väzenstva, ale aj do správy justície. Autorka sa v príspevku sústredí prioritne na funkciu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní nezávislého a nestranného súdnictva s prihliadnutím na jeho špecifické postavenie a na jeho činnosť, či funkciu vo vzťahu k správe justície.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Súdna moc v Slovenskej republike je vykonávaná prostredníctvom súdov Slovenskej republiky. „Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.“[1] Takýmto spôsobom je možné dosiahnutie nezávislosti a nestrannosti súdov tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ich činnosti. Ako vhodné sa javí definovanie troch základných výrazov, a to nezávislosť, nestrannosť a vykonávanie činnosti oddelene. Nezávislosťou možno rozumieť oddelenie súdne moci, ako aj
Autor: doc. JUDr. Marek Domin PhD.
Zdroj: Projustice
Kľúčové slová: zloženie súdnej radysúdna mocvýkon súdnictva
Abstrakt: Novela Ústavy Slovenskej republiky nadobúdajúca účinnosť 1. septembra 2014 sa dotýka ústavnej definície manželstva a jeho ochrany a predovšetkým organizácie a právomociam Súdnej rady Slovenskej republiky a otázky predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude svoju funkciu vykonávať riadne.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky (ďalej aj „Národná rada“) sa dňa 4. júna 2014 uzniesla v poradí už na dvanástej novele(1) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). (2) Táto novela, z formálneho hľadiska realizovaná prostredníctvom ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. (3) (ďalej aj „posledná novela Ústavy“), nadobúdajúceho účinnosť 1. septembra 2014, sa dotkla dvoch významných oblastí ústavnej matérie. Okrem ústavnej definície manželstva a jeho ochrany to bola predovšetkým súdna moc. P
Autor: prof. JUDr. Marián Vrabko CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný efektívnosti, kvalite a nezávislosti ako rozhodujúcim kritériám hodnotenia súdnictva v Slovenskej republike a možnostiam ich transformovania do hodnotenia rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Skúsenosti ukazujú, že rozhodujúcou cestou, ako možno skvalitniť súdnictvo na Slovensku, je jeho elektronizácia. Podobný prístup si vyžaduje aj verejná správa samozrejme s iným dôrazom. Špecifikom vo verejnej správe je eliminovanie tlaku na pracovníkov verejnej správy, najmä s ohľadom na skutočnosť, že v praxi dochádza k ich rýchlej a nepredvídateľnej obmene.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo všeobecnosti platí, že súdna moc má vplyv na rozhodovanie vo verejnej správe a to bez ohľadu na to, či ide o ústavné súdnictvo, alebo o všeobecné súdy vrátane správnych súdov. V skutočnosti ide o to, aký vplyv má a bude mať súdnictvo na rozhodovanie vo verejnej správe a ako je na tento vplyv pripravená verejná správa. Máme na mysli akúsi vhodnú a prípustnú judicializáciu verejnej správy, ktorá napreduje. Vo všeobecnosti platí, že vplyv môže byť pozitívny aj negatívny. Je
Autor: JUDr. Namir Alyasry
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor reaguje na komentáre predstaviteľov exekutívy na rozsudok ŠTS vo veci Kočner a spol.

Sprievodný text: Roz-su-dok Špe-cia-li-zo-va-né-ho tres-tné-ho sú-du v tres-tnej ve-ci obž. Koč-ne-ra a spol. v čas-ti os-lo-bo-de-nia dvoch ob-ža-lo-va-ných náš ná-rod prek-va-pil. Mňa ako ad-vo-ká-ta, kto-rý už vy-še de-sať-ro-čie pô-so-bí naj-mä v ob-las-ti tres-tné-ho prá-va však nep-rek-va-pil. pred-pok-la-dám že ani vás, či-ta-te-ľov, zväč-ša práv-ni-kov ale-bo ab-sol-ven-tov APZ. Veď ko-niec kon-cov ak súd roz-ho-du-je roz-sud-kom, je šta-tis-tic-ky vždy 50% prav-de-po-dob-nosť os-lo-bo-de-nia ob-ža-lo-va-né-ho. Laic-kú ve-rej-nosť ale úpl-ne chá-pem, že bo-la prek-va-pe-ná, naj-mä ak bo-la me-sia-ce ma-sí-ro-va-ná me-diál-ny-mi vý-stup-mi o tom, ako dôk-lad-ne je vi-na uve-de-ných ob-ža-lo-va-ných preu-ká-za-ná. Mé-dia sa pred-há-ňa-li v tom, kto bu-de bliž-šie v od-ha-de vý-me-ry tres-tu. Ču-du-jem sa, že na tú-to kau-zu ne-rea-go-va-li stáv-ko-vé kan-ce-lá-rie a ne-moh-li sme si na vý-me-ru tres-tu vsa-diť. Rov-na-ko som ne-bol prek-va-pe-ný vy-jad-re-nia-mi „bež-ných“ po-li-ti-kov, kto-rí roz-su-dok zväč-ša ako nes-práv-ny ko-men-to-va-li. To, že po-li-ti-ci ba-žia po kr-vi a ne-ma-jú reš-pekt ani pred Ústa-vou SR a v nej za-kot-ve-ným troj-de-le-ním mo-ci, na to som si zvy-kol. Čo ma však po vy-ne-se-ní os-lo-bo-dzu-jú-ce-ho roz-sud-ku v čas-ti vraž-dy mi-mo-riad-ne prek-va-pi-lo bo-li vy-jad-re-nia naj-vyš-ších čle-nov exeku-tí-vy[1]. Pre-zi-den-tka Zu-za-na Ča-pu-to-vá, kto-rá je inak mi-mo-riad-ne po-li-tic-ky a práv-ne ko-rek-tná pre mé-dia uvied-la, že je z roz-sud-ku šo-ko-va-ná. Ci-tu-jem z vy-ššie uve-de-né-ho od-kaz:„Ver-dikt sú-du ma šo-ko-val a pot-re-bu-jem po-ro-zu-mieť je-ho od-ôvod-ne-niu. Reš-pek-tu-jem ho, ale oča-ká-vam, že hľa-da-nie spra-vod-li-vos-ti sa ne-kon-čí a bu-de pok-ra-čo-vať na Naj-vyš-šom sú-de. Mys-lím na ro-di-čov Já-na a Mar-ti-ny a pra-jem im ve-ľa síl v tej-to ťaž-kej chví-li. Oni, aj my všet-ci si za-slú-ži-me vi-dieť vy-vo-de-nie zod-po-ved-nos-ti vo-či tým, kto-rí si vraž-du ich de-tí ob-jed-na-li a spros-tred-ko-va-li,".

Úryvok z textu:
Autor nik­dy ne­pos­ky­to­val pria­mo ale­bo spros­tred­ko­va­ne práv­ne služ­by žiad­ne­mu z ob­ža­lo­va­ných v uve­de­nej kau­ze. Roz­su­dok Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v tres­tnej ve­ci obž. Koč­ne­ra a spol. v čas­ti os­lo­bo­de­nia dvoch ob­ža­lo­va­ných náš ná­rod prek­va­pil. Mňa ako ad­vo­ká­ta, kto­rý už vy­še de­sať­ro­čie pô­so­bí naj­mä v ob­las­ti tres­tné­ho prá­va však nep­rek­va­pil. pred­pok­la­dám že ani vás, či­ta­te­ľov, zväč­ša práv­ni­kov ale­bo ab­sol­
Autor: JUDr. Daniela Švecová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje komparácii úpravy súdnej moci v ústavách štátov Vyšehradskej skupiny. Vzhľadom na široký záber tejto problematiky poukazuje na vybrané ústavné inštitúty upravené v ústavách Českej, Poľskej a Maďarskej republiky. Následne hodnití, či by mohli slúžiť ako zdroj inšpirácie pre Slovenskú republiku.

Úryvok z textu:
  Vážená pani predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, ctení účastníci, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v prvom rade poďakovať Ústavnému súdu Slovenskej republiky a jeho predsedníčke, pani doktorke Macejkovej, za príležitosť vystúpiť na tejto výnimočnej konferencii. Ústava Slovenskej republiky predstavuje základný právny dokument, ktorý je vyjadrením záujmu legitímne a ústavne konštituovať zvrchovaný demokratický právny štát vo forme parlamentnej demokra
MENU