Nájdené právne články pre výraz: súdny exekútor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 58

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4318 dokumentov
4224 dokumentov
172859 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci. Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu pos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi pre
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V zmysle § 2 zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu exekučnej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určenou a splnomocnenou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Úryvok z textu:
Predpoklady výkonu exekučnej činnosti V zmysle § 2 zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu exekučnej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určenou a splnomocnenou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Súčasne platí, že pri výkone exekútorského povolania je exekútor nestranný a nezávislý, avšak je viazaný Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 
Autor: JUDr. Michal Dáni
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súdny exekútor ako subjekt občianskeho práva je imanentnou súčasťou súdnej moci. Postavenie a zákonom delegovaná právomoc na súdneho exekútora umožňuje relatívne efektívne realizovanie práva na súdnu ochranu. Civilný proces, základné konanie by bez funkčného vykonávacieho konania nemalo zmysel. Prijatie Exekučného poriadku a vytvorenie súdneho exekútora na báze slobodného povolania malo zásadný vplyv na odbremenenie súdov, odstránenie nežiadúcich metód riešenia sporov a vymožiteľnosť práva. Napriek viac ako 20 ročnej existencii súdnych exekútorov pretrvávajú rôzne názory na ich postavenie. Veľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V období Československej republiky sa prijatím zákona č. 11/1918 Sb. z. o zriadení samostatného štátu československého nadviazalo na právnu úpravu Rakúsko-Uhorska, následkom čoho bol právny dualizmus. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa uplatňoval zákonný čl. LX z roku 1881 o exekučnom pokračovaní. Exekúciu nariaďoval súd a vykonával ustanovený exekútor, ktorý spĺňal osobitné podmienky pre výkon exekúcie. Predpokladom činnosti exekútora boli exekútorské skúšky podľa § 2 zá
Autor: Mgr. Michael Válek
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predložená novela zákona je prvým systémovým opatrením dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva. Podceňovanie tejto oblasti práva, osobitne v predchádzajúcom volebnom období, vyústilo do neudržateľnej situácie vo vzťahu k vymáhateľnosti práva a ochrane spotrebiteľa.

Úryvok z textu:
Predložená novela zákona je prvým systémovým opatrením dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva. Podceňovanie tejto oblasti práva, osobitne v predchádzajúcom volebnom období, vyústilo do neudržateľnej situácie vo vzťahu k vymáhateľnosti práva a ochrane spotrebiteľa. Ministerstvo spravodlivosti zároveň dokončuje prípravu ďalšej novely Exekučného poriadku, ktorá sa bude týkať samotného exekučného konania. Cieľom pripravovanej zmeny je zrýchliť a zefektívniť vymáhania práva. Súčasťou t
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: súdny exekútorvymenovanie notáranotársky koncipient
Abstrakt: V zmysle § 2 zákona 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu notárskej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určená vykonávať notársku činnosť a inú činnosť podľa tohto zákona.

Úryvok z textu:
1.1.   Predpoklady výkonu notárskej činnosti V zmysle § 2 zákona 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu notárskej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určená vykonávať notársku činnosť a inú činnosť podľa tohto zákona. Súčasne platí, že pri výkone notárskej činnosti je notár nestranný a nezávislý, avšak je viazaný Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri výkone
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je upozorniť na špecifické aspekty financovania výkonu verejnej moci v exekučnom konaní podľa zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Upriamiť pozornosť na jednotlivé zdroje financovania tohto výkonu a porovnať ich vývoj z hľadiska vývoja legislatívy a rozhodovacej praxe súdov. Poukážeme na minimálne finančné požiadavky zabezpečenia exekučnej činnosti tak, aby bol výkon ústavného práva na súdnej a inej právnej ochrany účastníkov exekučného konania nestranný, nezávislí a dlhodobo udržateľný. Navrhneme koncepčné riešenie na odstrán ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodom výberu témy príspevku je jeho spoločensko - politická aktuálnosť. Ekonomická situácia v spoločnosti jej prosperita resp. recesia sa odrážajú v kvantite exekučných konaní, resp. v príčinách ich vzniku. Tam kde je vysoká miera nezamestnanosti a ochrana spotrebiteľa na nízkej úrovni, keď zodpovedné orgány tolerujú neštandardné právne prostredie v úverových vzťahoch sa potom logicky vytvára spoločensko - politický tlak buď na zmenu resp. udržanie daného stavu. Zmenu stavu v
Autor: JUDr. Daniel Ivanko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je prieskum platného znenia Exekučného poriadku vo väzbe na možnosti exekučného súdu poskytnúť ex - offo ochranu povinnému. Exekučné konanie napĺňa obsah pojmu práva na spravodlivý proces a práva na súdnu ochranu. Je jedným z druhov civilného procesu a preto je na mieste podrobiť platnú právnu úpravu prieskumu, či má dostatočné nástroje na to, aby ochrana jedného z účastníkov konania - povinného bola aj rýchla a účinná.

Úryvok z textu:
Ochrana povinného Pre účely tohto príspevku bude pojem ochrana používaný vo význame možnosti autoritatívneho zásahu exekučného súdu do priebehu exekučného konania a exekúcie v prospech povinného bez potreby osobitného iniciovania takéhoto zásahu povinným. Uvedené vymedzenie zdôrazňuje autor z dôvodu nie celkom zrejmého používania pojmov obrana a ochrana aplikačnou praxou, keď napríklad Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení uviedol, že v exekučnom konaní podľa Exekučnéh
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Zdroj: Projustice
Abstrakt: V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z nasledujúcich dôvodov.

Úryvok z textu:
    V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z nasledujúcich dôvodov: po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, kt
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom prípade mu vzniká v spojitosti s § 5 odsek 2 vyhlášky 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „Vyhl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Exekučný poriadok ustanovuje prípady, kedy súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie nemá nárok na plnú výšku odmeny. Jeden z týchto prípadov je upravený v § 47 odsek 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie námietok, má exekútor nárok na náhradu trov konania vo výške ustanovenej osobitným predpisom v rovnakom rozsahu ako v prípade upustenia od vykonania exekúcie“ – v takom príp
Autor: Ján Dankovčík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z času na čas sa objavujú v spoločnosti rôzne názory na funkčnosť aktuálneho modelu vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti (aj) voči súdnym exekútorom. Cieľom tohto príspevku však nie je zaoberať sa vhodnosťou súčasného dohľadového mechanizmu nad exekútormi, resp. hľadať vhodnejší, ale oboznámiť sa s rozhodnutiami disciplinárnych senátov a prípadne poukázať na tie miesta, kde je z môjho uhla pohľadu priestor na zlepšenie.

Úryvok z textu:
Z času na čas sa objavujú v spoločnosti rôzne názory na funkčnosť aktuálneho modelu vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti (aj) voči súdnym exekútorom. Cieľom tohto príspevku však nie je zaoberať sa vhodnosťou súčasného dohľadového mechanizmu nad exekútormi, resp. hľadať vhodnejší, ale oboznámiť sa s rozhodnutiami disciplinárnych senátov a prípadne poukázať na tie miesta, kde je z môjho uhla pohľadu priestor na zlepšenie. Právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov Slovenská komor
MENU