Nájdené právne články pre výraz: súlad všeobecne záväzných nariadení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

149 dokumentov
30 dokumentov
198 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marek Kubíček
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou preskúmavania normatívnych právnych aktov dozorových a regulačných orgánov štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy de lege lata a de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Normatívne právne akty orgánov štátnej správy možno zaradiť medzi normatívne správne akty. „Normatívne správne akty sú právnymi aktmi, ktoré vytvárajú nové práva a povinnosti k spravovaným subjektom.“1 Medzi normatívne správne akty orgánov štátnej správy možno zaradiť: a) nariadenia vlády Slovenskej republiky, b) všeobecnezáväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, c) všeobecnezáväzné právne predpisy iných orgánov štátnej správy
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Správne súdnictvo vzniklo neskôr ako súdnictvo civilné či súdnictvo trestné. Pojem správneho súdnictva sa najvšeobecnejšie chápe ako preskúmavanie zákonnosti správneho aktu vykonávané súdom ako prvkom súdnej moci, teda vykonávané mocou nezávislou od moci zákonodarnej aj výkonnej. Správne súdnictvo smeruje voči výkonnej moci a jeho existencia je daná historickým vývojom. Existujú aj určité „odľahčené“ definície správneho súdnictva a súvisia s časom ich formulovania. K nim patrí aj vymedzenie, že správne súdnictvo je osobitnou formou súdnych záruk týkajúcich sa niektorých sociálnych práv občanov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.    Pojem správneho súdnictva Správne súdnictvo vzniklo neskôr ako súdnictvo civilné či súdnictvo trestné. Pojem správneho súdnictva sa najvšeobecnejšie chápe ako preskúmavanie zákonnosti správneho aktu vykonávané súdom ako prvkom súdnej moci, teda vykonávané mocou nezávislou od moci zákonodarnej aj výkonnej. Správne súdnictvo smeruje voči výkonnej moci a jeho existencia je daná historickým vývojom. Existujú aj určité „odľahčené“ definície správneho súdnictva a súvi
Autor: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Európskou realitou 21 storočia nie je „centralita zákona“ ani žiadny iný právny monocentrizmus v podobe nespochybňovanej dominancie jediného prameňa práva, ale polycentrizmus vnútroštátnych prameňov práva kombinovaných s právom medzinárodným a európskym právom.

Úryvok z textu:
I. Európskou realitou 21 storočia nie je „centralita zákona“ ani žiadny iný právny monocentrizmus v podobe nespochybňovanej dominancie jediného prameňa práva, ale polycentrizmus vnútroštátnych prameňov      práva kombinovaných s právom medzinárodným a európskym právom.[1] Z platnej Ústavy Slovenskej republiky vyplýva určitá normatívna konštelácia, ktorá ovplyvňuje systém a vnútornú štruktúru prameňov práva a možno v nej taktiež ro
Autor: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika prameňov práva, ich pojem, systém a vnútorná štruktúra tvorí jednu z najvýznamnejších otázok teórie práva. Článok je venovaný niektorým aktuálnym problémom prameňov slovenského práva . Prvá časť je orientovaná na analýzu normatívneho právneho aktu ako základného prameňa slovenského práva. Z celej rozsiahlej problematiky teórie normatívneho právneho aktu pozornosť je sústredená na všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predovšetkým na problémy späté s výnosmi a opatreniami ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pramene práva, ich pojem, systém a vnútorná štruktúra tvoria jednu z najkomplexnejších a najvýznamnejších problematík teórie práva. Pojem prameňov práva je vedeckým pojmom teórie práva. V právnej vede sa otázka prameňov práva chápe ako otázka quid iuris, tzn. čo spôsobuje, že všeobecne a záväzne platia určité povinnosti a im zodpovedajúce oprávnenia. V tomto zmysle ide o pramene heteronomného práva, ktoré sa v literatúre spravidla nazývajú formálnymi prameňmi práva.1 Formálnymi prameňmi
Autor: JUDr. Michal Jesenko PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá normotvornou právomocou obcí. Podľa Ústavy Slovenskej republiky (čl.68) obce v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti v zásade nepotrebujú osobitné zákonné splnomocnenie na prijatie všeobecne záväzných nariadení. Praktické možnosti obcí regulovať akékoľvek otázky miestneho významu sú však nedostatočné. Optimálne riešenie tohto problému vyžaduje rešpektovanie ústavného práva obcí na samosprávu pri súčasnom rešpektovaní základných práv a slobôd ich obyvateľov.

Úryvok z textu:
Normotvorná činnosť obcí je jednou z jej podstatných foriem činnosti, v ktorej sa prejavuje špecifický charakter výkonu územnej samosprávy. Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je upravená v či. 68 a či. 71 ods. 2 Ústavy slovenskej republiky (ďalej ien „ústava“). Východiskom ústavnej úpravy je rozlišovanie medzi právomocou vydávať všeobecne záväzné nariadenia v oblasti samostatnej pôsobnosti (výkon územnej samosprávy) a v oblasti prenesenej pôsobnosti (výkon delegovanej štát
Autor: JUDr. Marián Fečík
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 z 5.6.2013 bol schválený legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného. V rámci pripravovanej rekodifikácie sa počíta aj s prijatím nového Správneho súdneho poriadku, ktorý by mal v čo najkomplexnejšej miere upraviť právomoc a príslušnosť správnych súdov ako i konanie pred nimi. Súčasťou tohto zákona by mala byť aj precizovaná právna úprava týkajúca sa oprávnení prokurátora v správnom súdnom konaní.

Úryvok z textu:
1.     Úvod Základnou úlohou Správneho súdneho poriadku bude upraviť pôsobnosť a právomoc správneho súdnictva ako základného článku kontrolného mechanizmu nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. I keď správne súdnictvo nesporne predstavuje hlavný prvok ochrany práv fyzických a právnických osôb vo vzťahu k rozhodovaniu orgánov verejnej správy, pri bližšom pohľade možno zistiť, že zabezpečovanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy
Autor: Mgr. Monika Smoleňová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústavodarca zveril ústavnému súdu úlohu ochrany ústavy, s ktorou je nerozlučne spojená úloha zabezpečenia ochrany vnútornej kompatibility (súladnosti) celého právneho poriadku Slovenskej republiky. Kontrola ústavnosti právnych predpisov súdnym orgánom, je prvkom vyvažujúcim mocenské pomery jednotlivých mocí v štáte. Zásah súdnej moci do právneho poriadku je potrebné považovať za zásah výnimočný, významný a vážny ako zo strany ústavného súdu, tak aj zo strany právotvorného orgánu. Prílišná miera súdnej aktivity zo strany ústavného súdu ako aj nerešpektovanie, obchádzanie derogačných nálezov úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Slovenská republika patrí k štátom s koncentrovaným a špecializovaným modelom kontroly ústavnosti. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej Ústavný súd SR, ústavný súd) je súdnym orgánom s pôsobnosťou chrániť a kontrolovať ústavnosť a je nezávislý od všetkých ostatných orgánov verejnej moci. „Súdna moc pri výkone kontroly ústavnosti nestojí nad zákonodarnou a výkonnou mocou, ale chráni vôľu suveréna vyjadrenú v ústave, ktorý stojí nad všetkými mocami.”[1]Jednou z podstatných roz
Autor: Mgr. Zuzana Čierniková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje použitiu derogačných pravidiel pri výklade právnej úpravy spadajúcej do oblasti správneho práva. Autorka sa zameriava na rozbor konfliktu derogačných pravidiel (lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generáli a lex superior derogat legi inferiori) pri výklade právnej úpravy nezlučiteľnosti mandátu starostu obce.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Výber témy príspevku vychádzala z témy samotnej konferencie, pričom v príspevku by som sa chcela venovať čiastkovej problematike - postaveniu derogačných pravidiel v oblasti správneho práva. Príspevok poukazuje na prípad konkurencie troch derogačných pravidiel v oblasti verejnej správy, konkrétne pri výklade právnej úpravy nezlučiteľnosti mandátu starostu obce (starostu mestskej časti alebo primátora mesta). 2 DEROGÁCIA Pred vymedzením, čo sa rozumie derogačným pravidlom a
Autor: JUDr. Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy všeobecne záväzných nariadení obcí, pričom sa zameriava na predstavenie novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 01.04.2018. Príspevok vo svojej druhej časti predstavuje prístup právnej praxe v podmienkach obecnej samosprávy (a konkrétne mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto) k riešeniu a zakotveniu určitých společenských vzťahov. Zároveň predstavuje prístup súdnej moci k spomínanému zakotveniu tak ako je vyjadrený v rozhodnutiach všeobecných súdov, ktoré preskúmavali súladnosť predmetných všeobecne záväzných nariadení s právnymi predpismi v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vzhľadom na širšie vymedzenie názvu príspevku považujem za potrebné hneď v úvode upozorniť čitateľa, že príspevok sa zameriava na normotvornú právomoc obcí. Normotvorná právomoc obce je jedným z právnych nástrojov, ktorými obec disponuje pri realizácii svojej pôsobnosti. V zmysle Ústavy SR a príslušných zákonných ustanovení obec normotvornú právomoc môže uplatňovať v samosprávnej pôsobnosti ale aj pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy. V samosprávnej pôsobnosti predstav
MENU