Nájdené právne články pre výraz: tlmočnícka činnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39 dokumentov
3 dokumenty
112 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD., LL.M., MBA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor sústreďuje na analýzu v odbornej literatúre v zásade málo spracovanej témy, ktorou je história prekladu a tlmočenia v trestnom konaní. Pri spracovávaní tejto témy volí širší pohľad a približuje v tomto kontexte aj súvisiace historické fakty. Venuje sa nielen jednotlivým trestným poriadkom, počnúc zák. čl. XXXIII/1986, ale aj ďalším právnym normám, počnúc zmienkou o dvorskom dekréte č. 109/1835 sb. z. o súdnych tlmočníkoch. Dochádza k záveru o bohatej právnej úprave tejto problematiky v jej historickom kontexte a o vyhovujúcej aktuálnej legislatíve.

Úryvok z textu:
Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyznačuje aj postupným nárastom trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z počtu stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 podľa štatistických prehľadov Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú číslo 1107, v roku 2012 - 1219 a v roku 2013 - 1242, čo naznačuje ročný stúpajúci trend týchto ukazovateľov. Pre úplnosť do
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD., LL.M., MBA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pohľad do novšej histórie právnej úpravy tlmočníkov vedie k zisteniam, že k relevantnej právnej úprave na našom území patrili dvorský dekrét zo dňa 22. decembra 1835 č. 109 sb. z.s. o súdnych tlmočníkoch a neskoršie nariadenie č. 58.600/1916 I.M. o súdnych tlmočníkoch, ktoré platili až do 16. júna 1949, kedy nadobudol účinnosť prvý zákon komplexnejšie v našich novodobých dejinách upravujúci túto problematiku, t. j. zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.

Úryvok z textu:
Aktuálne trestné konanie v Slovenskej republike sa okrem iného vyznačuje aj postupným nárastom trestných vecí, v ktorých sa vyskytuje ich medzinárodný aspekt. Toto tvrdenie vychádza napr. z počtu stíhaných cudzincov v Slovenskej republike za roky 2011-2013 podľa štatistických prehľadov Generálnej prokuratúry SR. Tieto kvantitatívne ukazovatele v roku 2011 predstavujú číslo 1107, v roku 2012 – 1219 a v roku 2013 – 1242, čo naznačuje ročný stúpajúci trend týchto ukazovateľov. Pre úplnosť dodáva
Autor: JUDr. Martin Štrkolec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá procesnými dôsledkami pribratia ,,ad hoc" tlmočníka do trestného konania pri nesplnení zákonných podmienok pre jeho pribratie. Autor sa predmetnej matérii venuje na podklade konkrétnych procesných situácií, ktoré môže aplikačná prax priniesť. Autor sa v príspevku snaží zodpovedať otázky, ktoré nie sú v Slovenskej republike doposiaľ uspokojivo riešené, a to tak na úrovni legislatívnej činnosti, ako ani prostredníctvom rozhodovacej činnosti vyšších súdov.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V úvode tohto príspevku sa v prvom rade ako vhodné javí konštatovanie, že podľa štatistických údajov je v Slovenskej republike zaznamenaný narastajúci trend trestných konaní, v ktorom vystupujú v procesnom postavení obvineného osoby, ktoré neovládajú slovenský jazyk, teda cudzinci. Zo štatistických ročeniek Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2016 až 2018 vyplýva, že kým v roku 2016 bolo v Slovenskej republike stíhaných 1277 cudzincov, v roku 2018 bolo v Sloven
Autor: Ján Dankovčík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Otázka, či má znalec, tlmočník a prekladateľ vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ďalej aj „ZakZTP“) povinnosť viesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, padla na našich seminároch viackrát. Zastávame názor, že NIE. Argumenty prečo nie sme rozobrali nižšie.

Úryvok z textu:
Úloha tlmočníkov a prekladateľov vykonávajúcich činnosť podľa ZakZTP je vyjadrená predovšetkým v nasledujúcich ustanoveniach Ústavy a ZakZTP. Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.“. Podľa čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie podľa odseku 2,
Autor: mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predmetom predkladanej štúdie je otázka interkultúrnej komunikácie v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov/detenčných centrách vo vybraných členských štátoch EÚ – Slovensku, Česku a Rakúsku. Výsledkom zmapovania právnej úpravy interkultúrnej komunikácie v úradnom styku s príslušnými orgánmi je konštatovanie, že ide o zjednocujúci aspekt, keďže na základe sekundárnej legislatívy EÚ má každý členský štát využiť služby tlmočníka. Otázkou však ostáva úprava každodennej komunikácie medzi príslušníkmi policajného zboru a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú zaistení v útvaroch polic ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Migrácia na Slovensku Slovensko ako krajina, ktorá sa nachádza v srdci Európy a svojou rozlohou nie je väčšia ako niektoré európske mestá, je v súčasnosti považovaná za tranzitnú krajinu, aj keď ako členský štát Európskej únie je v porovnaní s minulosťou určite atraktívnym miestom pre život najmä pre migrantov z tretích krajín. Politické nepokoje, dlhodobé konflikty, výrazný nárast tzv. “núdzovej migrácie” hospodárska kríza a nestabilný trh práce negatívne ovplyvňujú zložitú situáciu v
Autor: mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Predkladaná štúdia ponúka analýzu vybraných rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa priamo dotýkajú otázky poskytovania jazykovej pomoci pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú zaistení na území členského štátu EÚ a v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach majú právo komunikovať s príslušnými orgánmi v jazyku, ktorému rozumejú. Autorka, na základe vybraných rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, poskytuje bližší pohľad na problematiku interkultúrnej komunikácie a poskytovanie jazykovej pomoci, primárne v podmienkach azylového konania a v prostredí útvarov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Východiská Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej aj „EDĽP“), ktorý bol prijatý v roku 1950, patrí medzi kľúčové dokumenty, ktoré poskytujú záruky ochrany a ďalšieho rozvoja ľudských práv a základných slobôd. Integrálnou súčasťou predmetného dohovoru je v rámci článku 5 (právo na slobodu a bezpečnosť) a článku 6 (právo na spravodlivé súdne konanie) aj právo na tzv. jazykovú pomoc (angl. language assistance). Pod právom na jazykovú pomoc sa rozumie právo každého komunikovať v jazyku
MENU