Nájdené právne články pre výraz: totožnosť skutku v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Viktor Valla
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Článok pojednáva o problematike totožnosti skutku a trestného charakteru konania v spojení s právnym princípom ne bis in idem. Článok je zameraný na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v predmetnej otázke.

Úryvok z textu:
„Každý má povinnosť dodržiavať právo.“[1] Z tejto skutočnosti vyplýva, že v prípade nedodržiavania tejto obligatórnejpožiadavky právneho poriadku vzniká zodpovednostný vzťah medzi fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá dopustila konania v rozpore s právnym poriadkom a štátom. Uvádzame, že nami použitý pojem konanie nie je možné vykladať čisto na báze gramatického hľadiska, ale je nevyhnutné sústrediť sa na jeho význam v predmetnej vete a kontexte. Kombináciou logického výkladu ako
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výklad pojmu skutok ako zavinené konanie, jeho odlíšenie od pojmu trestný čin a vplyv zmeny právnej kvalifikácie na posudzovanie totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
V tom­to ro­ku up­ly­nu­lo 50 ro­kov od vy­da­nia pub­li­ká­cie An­to­ní­na Ruž­ka (Ru­žek, A.: Ob­ža­lo­va­cí zá­sa­da v čes­kos­lo­ven­ském tres­tním říze­ní, Nak­la­da­tel­ství ČAV, Pra­ha 1964), kto­rá ok­rem iné­ho po­lo­ži­la zá­kla­dy a roz­pra­co­va­la de­fi­ní­ciu poj­mu „sku­tok“ ako aj poj­mu „to­tož­nosť skut­ku“ v tres­tnom prá­ve. Je pot­reb­né uviesť, že v ča­se jej vy­da­nia bo­lo po­su­dzo­va­nie to­ho čo je sku­tok, ke­dy je to­tož­nosť skut­ku za­cho­va­ná a čo má byť kri­t
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok za zaoberá problematikou skutku ako aj totožnosti skutku v trestnom práve, prináša aj niektoré praktické príklady ako aj vybranú judikatúru k vymedzeniu skutku a totožnosti skutku

Úryvok z textu:
V tom­to ro­ku up­ly­nu­lo 50 ro­kov od vy­da­nia pub­li­ká­cie An­to­ní­na Ruž­ka (Ru­žek, A.: Ob­ža­lo­va­cí zá­sa­da v čes­kos­lo­ven­ském tres­tním říze­ní, Nak­la­da­tel­ství ČAV, Pra­ha 1964), kto­rá ok­rem iné­ho po­lo­ži­la zá­kla­dy a roz­pra­co­va­la de­fi­ní­ciu poj­mu „sku­tok“ ako aj poj­mu „to­tož­nosť skut­ku“ v tres­tnom prá­ve. Je pot­reb­né uviesť, že v ča­se jej vy­da­nia bo­lo po­su­dzo­va­nie to­ho čo je sku­tok, ke­dy je to­tož­nosť skut­ku za­cho­va­ná a čo má byť kri­t
MENU