Nájdené právne články pre výraz: trestná zodpovednosť právnickej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marek Dorič
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prezentovaný príspevok približuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, ako efektívny prostriedok v snahe obmedzenia ekonomickej trestnej činnosti. Predmetom skúmania sú inštitúty verejnoprávnej regulácie s presahom do slovenského súkromného (obchodného) práva, konkrétne zavedenie modelu tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Úvod Úvodom treba poznamenať, že právnická osoba a jej trestná zodpovednosť je právnym inštitútom, ktorý má v mnohých krajinách sveta už svoje miesto, avšak v podmienkach Slovenskej republiky je dlhodobo pretrvávajúcim problémom a často diskutovanou témou. V skutočnosti ide o inštitút, ktorý zavádza do právneho poriadku možnosť postihovať protiprávne konanie páchané právnickými osobami. Aj keď je tento typ zodpovednosti   typický pre      &nbs
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré európske kontinentálne krajiny), kedy sa voči právnickým osobám vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a n
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. ZHODNOTENIE NEPRAVEJ TRES
Autor: JUDr. Martin Bezák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje kritickej analýze diskurzu právnej vedy a politických inštitúcií Českej a Slovenskej republiky o povahe inštitucionalizovaných kolektívnych entít a ich trestnej zodpovednosti. Autor sa podujal uchopiť predmetnú problematiku najmä s dôrazom na návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v decembri 2013 predložený do pripomienkového konania Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na úvod môjho príspevku považujem za potrebné objasniť, prečo som sa v ňom rozhodol pre označenie právne inštitucionalizovanej organizácie používať pojem „kolektívna entita“ namiesto zaužívaného legálneho pojmu „právnická osoba“. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že uvedené dva pojmy nemožno obsahovo stotožňovať. Zatiaľ čo pojem právnická osoba označuje len tú organizáciu osôb a majetku, ktorú právo za právnickú osobu, teda subjekt práv a povinností odlišný od fyzickej osoby, uz
Autor: Mgr. Alexandra Donevová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá návrhom nového zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý bol v decembri 2013 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zameriava sa na zodpovednosť zamestnávateľa za konanie zamestnanca, liberačné dôvody a opatrenia, ktorými sa spoločnosť môže chrániť proti nezákonnému konaniu zamestnancov a zodpovednosti zaň.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Koncom decembra 2013 dalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Súčasná platná slovenská právna úprava takzvanej nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb bola Pracovnou skupinou OECD pre podplácanie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (WGB) vyhodnotená ako nedostatočná a neúčinná. Minist
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb pramení z angloamerického právneho systému. Pri preberaní jednotlivých trestnoprávnych prvkov z tohto systému do kontinentálneho právneho systému prišiel rad aj na trestnú zodpovednosť právnických osôb. Táto skutočnosť sa odzrkadlila vo viacerých európskych štátoch v rámci Európskej únie i mimo nej. Obsah článku je zameraný na otázku trestnej zodpovednosti právnických osôb v krajinách susediacich so Slovenskou republikou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zrodenie trestnej zodpovednosti právnických osôb v štátoch s kontinentálnym právnym systémom iste nebolo jednoduché. Predchádzalo tomu množstvo diskusií a viacero návrhov legislatívneho zámeru s predkladaním viacerých alternatív zákonného znenia, pokiaľ sa dosiahla platnosť a účinnosť právnej úpravy zakotvujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb v tom ktorom európskom štáte. Vo svojom článku som sa obmedzila iba na štáty, ktoré susedia so Slovenskou republikou. Týka sa to teda Ma
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb by mala byť efektívnym nástrojom v boji s ekonomickou kriminalitou. Príspevok pojednáva o vybranej problematike súvisiacej s pripravovanou pravou trestnou zodpovednosťou právnických osôb v Slovenskej republike. Autor v príspevku poukazuje na základné aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s ekonomickou kriminalitou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje neuralgický bod právnej vedy v kontinentálnom systéme práva. Slovenská republika do dnes nemá trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb v podobe, ktorá by uspokojovala nároky OECD spočívajúce v požiadavke zavedenia efektívneho mechanizmu sankcionovania právnických osôb. Právna úprava Slovenskej republiky zakotvujúca nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb priamo v trestnom kódexe bola Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zhodnotenie nepravej tres
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor sa zaoberá otázkou, či je možné stíhať právnickú osobu aj bez zistenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa dopustila pričítateľného konania. Príspevok sa zaoberá aj niektorými ďalšími otázkami, ktoré súvisia s problematikou pričítateľnosti a trestným stíhaním právnickej osoby.

Úryvok z textu:
K prob­le­ma­ti­ke stí­ha­nia práv­nic­kej oso­by ako je­di­né­ho pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu V zmys­le us­ta­no­ve­nia § 4 ods. 4 zá­ko­na č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (ďa­lej aj „ZTZPO“): Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by nie je pod­mie­ne­ná vy­vo­de­ním tres­tnej zod­po­ved­nos­ti vo­či fy­zic­kej oso­be a nie je pod­mie­ne­ná ani zis­te­ním, kto­rá kon­krét­na fy­zic­ká oso­ba ko­na­la
MENU