Nájdené právne články pre výraz: trestné činy právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Konečný výsledok legislatívneho procesu týkajúci sa trestnej zodpovednosti právnických osôb však toto konštatovanie zatieňuje. V dôsledku silného lobingu nadnárodných spoločností došlo k výraznej redukcii majetkových a hospodárskych trestných činov, ktoré zastrešujeme pod ekonomickú kriminalitu. Záujmy právnických osôb boli vyvýšené nad záujmy spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika ekonomickej kriminality páchanej právnickými osobami nie je novodobým spoločenským fenoménom. Vzhľadom na realitu tohto tvrdenia bolo potrebné hľadať optimálne riešenie takéhoto neželaného stavu. V podmienkach Slovenskej republiky náš právny systém najskôr pristúpil k zavedeniu tzv. nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa však ukázal byť neefektívny a bezúčelový. Samozrejme, že kvôli tomuto faktu sme boli podrobovaní kritike európskych štruktúr, a
Autor: Bc. Norbert Halas
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Hlavným účelom zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb by mala byť následná snaha zefektívniť boj proti ekonomickej kriminalite. Autor v predmetnom článku objasňuje trestnú zodpovednosť právnických osôb, vybrané ustanovenia tohto zákona a takisto vyjadruje svoje názory z hľadiska de lege ferenda, ktoré by podľa neho mohli prispieť k boju proti ekonomickej kriminalite.

Úryvok z textu:
ÚVOD K PROBLEMATIKE TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje tému, o ktorej sa diskutuje už nejakú tú dobu. V odborných kruhoch nie len trestného práva sa v rámci kontinentálneho právneho systému čoraz častejšie diskutuje hlavne o pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá by následne mohla pomôcť v boji proti ekonomickej kriminalite, pričom výnimku v tejto problematike nepredstavuje ani Slovenská republika. Právna teória rozlišu
Autor: prof. PhDr. Gustáv Dianiška CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ekonomická kriminalita predstavuje dynamický, mimoriadne nebezpečný druh kriminality, oslabujúci systém trhového hospodárstva a okrádajúci občanov tohto štátu. Vedecká analýza tejto kriminality, osobitne jej fenomenológia, etiológia a poznanie osobnosti páchateľa, zaznamenala jej prvé úspešné kroky. Avšak problematika obetí ekonomickej kriminality nebola zatiaľ riešená dostatočne. Článok upozorňuje na aktuálnu potrebu skúmať obete ekonomickej kriminality a poukázať na špecifiku tohto fenoménu. Výsledkom tohto poznania môže byť precíznejšia trestnoprávna kontrola a efektívnejšia prevencia ekono ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Ekonomická kriminalita v SR v novom tisícročí chytila druhý dych a v roku 2004 sa posunula na 2. miesto v rebríčku kriminality. Pred ňou zostala len majetková kriminalita. Tento dynamický rast spôsobil zvýšenie pozornosti štátu a vedeckých inštitúcií k tomuto druhu kriminality. Autori článku v roku 2006 – 2011 analyzovali a rozpracovali otázky týkajúce sa vzťahu majetkovej a ekonomickej kriminality, ako aj fenomenológiu a etiológiu ekonomickej kriminality. Značnú pozornosť venova
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými údajmi z Českej republiky. V druhej č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb (ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú možnosť, aj keď podľa nášho názoru v
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Cieľom série článkov bude oboznámiť čitateľa s druhou stranou mince trestného práva a to jednak s reálnym stavom vybranej kriminality a tiež schopnosťou štátu stíhať páchateľov trestnej činnosti.

Úryvok z textu:
Úvod Strán­ka prav­ne­lis­ty.sk po­nú­ka či­ta­te­ľom pod­net­né člán­ky a ak­tuál­nu ju­di­ka­tú­ru v ob­las­ti tres­tné­ho prá­va. Cie­ľom nas­le­du­jú­cej sé­rie je oboz­ná­miť či­ta­te­ľa aj s dru­hou stra­nou min­ce tres­tné­ho prá­va a to jed­nak s reál­nym sta­vom (vy­bra­nej) kri­mi­na­li­ty a tiež schop­nos­ti štá­tu stí­hať pá­cha­te­ľov tres­tnej čin­nos­ti. Ako ur­či­tý proti­pól k do­sa­hu práv­nych zá­ve­rov. Pros­tried­kom na spl­ne­nie cie­ľov bu­de ana­lý­za šta­tis­tic­
Autor: Alexander Bröstl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a niektoré európske kontinentálne krajiny), kedy sa voči právnickým osobám vyvodzujú priame tresty, ktoré nie sú podmienené stíh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Dôvodová správa, čo nebýva pravidlom, ponúka celkom zaujímavé čítanie a základný vstup do problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb. Môžete sa tak dozvedieť, že v súčasnosti sa uplatňujú tri modely trestnej zodpovednosti právnických osôb - prvým je priama trestnoprávna zodpovednosť (anglosaská oblasť a n
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky v zmysle ustanovení trestného poriadku. Primárnu pozornosť venuje vzťahu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky ako významnému dôkaznému prostriedku vo svetle pripravovanej právnej úpravy o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kde autor vidí možné úskalia, ktoré vyvstávajú zo samotnej povahy právnických osôb. Sekundárne autor reflektuje súčasnú právnu úpravu odpočúvania v trestnom konaní a poskytuje ucelený pohľad na daný inštitút.

Úryvok z textu:
Úvod Informačno-technické prostriedky slúžia najmä na odhaľovanie najzávažnejších foriem kriminality - organizovaného zločinu. Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Trestnýporiadok ) obsahuje v ustanovení § 10 ods. 21 legálnu definíciu informačno-technických prostriedkov. Podľa Trestného poriadku sú informačno-technickými prostriedkami "elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné technické prostriedky
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok formuluje základ oslobodzujúcich dôvodov pre priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb vo svetle pripravovanej zákonnej úpravy na Slovensku, tak aby boli v praxi aj vykonateľné a právnické osoby neboli „objektívne trestne zodpovedné“ tak ako je to v zmysle súčasnej úpravy. Súčasne príspevok rieši potrebu uzakoniť tieto dôvody aj s presahom na zásadu práva na spravodlivý proces a rovnosti strán.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD- K SÚČASNEJ ÚPRAVE Sankcie zhabania peňažnej čiastky podľa §83a TZ a zhabania majetku podľa 83b TZ sa vo všeobecnosti uvádzajú ako tzv. „nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb“. Podstatou oboch sankcii je skutočnosť, že prelamuje jednu z doposiaľ základných zásad trestného práva hmotnéhozodpovednosti za individuálne zavinenie fyzickej osoby a sankcionujú konanie právnickej osoby cestou uloženia sankcie – ochranného opatrenia V zmysle ustanovenia §83a ods.1 písm.a) až c)
Autor: doc. JUDr. Ingrid Mencerová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku zamýšľajú nad možnosťami eliminácie ekonomickej kriminality prostredníctvom trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to v kontexte základných funkcií a účelu trestného práva, ako aj v kontexte trestnej politiky štátu.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Ekonomická kriminalita predstavuje vzhľadom na svoju závažnosť, rozsah spôsobených materiálnych škôd a nevyčísliteľné morálne škody, internacionalizáciu a prepojenie so svetom organizovaného zločinu závažný problém trestnej politiky. I napriek významu tohto fenoménu nebola ekonomická kriminalita doposiaľ jednoznačne definovaná a nemá ani v trestnoprávnej teórii ani v kriminológii pojmovo jednotné, a teda všeobecne rešpektované obsahové vymedzenie. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trest
MENU