Nájdené právne články pre výraz: trestné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 369

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4443 dokumentov
4572 dokumentov
13307 dokumentov
290 dokumentov
59 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Majchrák
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou postavenia poškodeného subjektu pri daňových trestných činoch.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok bol pred­ne­se­ný na pra­cov­nej po­ra­de na té­mu„Tres­tné či­ny da­ňo­vé“, kto­rá sa ko­na­la na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR dňa 18.5.2015. Prob­lé­mo­vých ob­las­tí, kto­ré sa tý­ka­jú tres­tné­ho ko­na­nia o da­ňo­vých tres­tných či­noch (ďa­lej len „DTČ“), tak ako ich vi­dí­me z po­zí­cie pos­ta­ve­nia poš­ko­de­né­ho, je via­ce­ro. Dô­vo­dom tých­to prob­lé­mov je pod­ľa náš­ho ná­zo­ru pre­dov­šet­kým ne­jed­noz­nač­ná práv­na úp­ra­va, ako aj ab­sen­tu­jú­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, tak ako aj minulý rok, mapuje prechodnú právnu úpravu, ktorá aj v trestnom konaní zastavila plynutie niektorých procesných lehôt

Úryvok z textu:
Dňa 19.01.2021 bol v Zbier­ke zá­ko­nov pub­li­ko­va­ný zá­kon č. 9/2021 Z.z., kto­rý me­nil aj zá­kon č. 62/2020 Z.z. s tým, že účin­nosť zá­ko­na bo­la sta­no­ve­ná dňom zve­rej­ne­nia v Zbier­ke zá­ko­nov, t. j. dňom 19.01.2021. Pred­met­ná no­ve­la zá­ko­na, tak ako to bo­lo aj na jar mi­nu­lé­ho ro­ku (ve­no­va­li sme sa to­mu aj na tom­to webe), „zmra­zu­je“ ply­nu­tie niek­to­rých pro­ces­ných le­hôt a to aj v tres­tnom ko­na­ní. Ne­zaš­ko­dí pre­to si opä­tov­ne pri­po­me­núť, ak
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnym postavením prísediacich v konaní pred súdom prvého stupňa a poukazuje na niektoré aplikačné problémy v súvislosti s rozhodovaním prísediacich.

Sprievodný text: Na úvod môj-ho prís-pev-ku po-va-žu-jem za pot-reb-né naj-mä pre laic-kú ve-rej-nosť (za tú po-va-žu-jem aj sa-mot-ných prí-se-dia-cich),uviesť nie-koľ-ko zá-klad-ných in-for-má-cií o pos-ta-ve-ní prí-se-dia-cich, ako čle-nov se-ná-tu ok-res-né-ho sú-du v tres-tnom ko-na-ní. Zá-ro-veň dú-fam, že ob-sah môj-ho prís-pev-ku správ-ne po-chopia aj prí-se-dia-ci, z kto-rých niek-to-rí ma-jú aj práv-nic-ké vzde-la-nie a te-da nej-de o „lai-kov“ v pra-vom slo-va zmys-le. Cie-ľom toh-to prís-pev-ku nie je zne-va-žo-va-nie pô-so-be-nia prí-se-dia-cich ako čle-nov se-ná-tu ok-res-ných sú-dov v tres-tnom ko-na-ní – mo-jím zá-me-rom je pou-ká-zať na zá-kon-nú úp-ra-vu prí-se-dia-cich, kon-fron-to-vať ju s reali-tou a v ne-pos-led-nom ra-de vy-vo-lať dis-ku-siu o opod-stat-ne-ní toh-to pr-vku tres-tné-ho ko-na-nia.

Úryvok z textu:
Prí­se­dia­ci – ozaj­stná po­ro­ta, ale­bo zby­toč­ná pre­káž­ka ply­nu­los­ti tres­tné­ho ko­na­nia pred ok­res­ným sú­dom? Na úvod môj­ho prís­pev­ku po­va­žu­jem za pot­reb­né naj­mä pre laic­kú ve­rej­nosť (za tú po­va­žu­jem aj sa­mot­ných prí­se­dia­cich),uviesť nie­koľ­ko zá­klad­ných in­for­má­cií o pos­ta­ve­ní prí­se­dia­cich, ako čle­nov se­ná­tu ok­res­né­ho sú­du v tres­tnom ko­na­ní. Zá­ro­veň dú­fam, že ob­sah môj­ho prís­pev­ku správ­ne po­chopia aj prí­se­dia­ci, z
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou náhrady trov obhajoby po oslobodzujúcom rozsudku a to konkrétne rozdielom medzi ustanoveným obhajcom a zvoleným obhajcom.

Úryvok z textu:
Náh­ra­da trov ob­ha­jo­by po os­lo­bo­dzu­jú­com roz­sud­ku – roz­diel me­dzi us­ta­no­ve­ným ob­haj­com a zvo­le­ným ob­haj­com Tro­vy tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré zná­ša štát de­fi­nu­je Trest­ný po­ria­dok (TP) v us­ta­no­ve­ní § 553 ods. 1 tak­to: Tro­vy ne­vyh­nut­né na vy­ko­na­nie tres­tné­ho ko­na­nia vrá­ta­ne trov vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia zná­ša štát; nez­ná­ša však vlas­tné tro­vy ob­vi­ne­né­ho, zú­čas­tne­nej oso­by a poš­ko­de­né­ho ani vý­dav­ky spo­je­né so zvo­le­n
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestný poriadok[1] sa mení v právnom priestore Slovenskej republiky až príliš často[2], efektivita trestného konania sa však stále ani len nepribližuje k uspokojivejúrovni (názor autora). Príspevok predostiera na diskusiu a ďalšie rozpracovanie odbornej právnickej verejnosti viaceré problémy súvisiace s efektivitou trestného konania, najmä v štádiu do podania obžaloby (t.j. predsúdne/prípravné konanie) a ich možné riešenia. O naznačených problémoch už dlhšie intenzívne uvažujú a diskutujú kolegovia zjustičnej praxe, najmä prokurátori, ktorým je problematika predsúdneho konania logicky najbliž ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.    TRESTNÉ KONANIE – PODSTATA A ZÁUJMY STRÁN KONANIA Aby názory, konštrukcie, závery, či návrhy uvedené v tomto príspevku boli pre čitateľov, podľa možností čo najzrozumiteľnejšie, považujeme za potrebné uviesť na úvod štyri dôležité východiská, ktoré boli základom pri analýze poznatkov, definovaní problémov a ich príčin a formulovaní niekde iba hrubých konceptov, inde konkrétnych návrhov riešení. Od prijateľnosti východiskových téz sa zrejme bude odvíjať prijat
Autor: Mgr. Gábor Gál
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa venuje niektorým základným zásadám trestného konania vo svetle súčasnej vlny zatýkania a väzobného trestného stíhania obvinených.

Úryvok z textu:
Pri uda­los­tiach pos­led­ných dní som opäť spo­zor­nel a pri­vied­li ma opäť k to­mu, aby som spí­sal svo­je my­šlien­ky. Či už iš­lo o zve­rej­ne­nie ce­lé­ho vý­slu­chu JUDr. Mo­ni­ky Jan­kov­skej, tak­mer hneď po pod­pí­sa­ní zá­pis­ni­ce, čo ne­má na Slo­ven­sku, ale ani vo sve­te ob­do­bu. Po­tom aké­si tra­gi­ko­mic­ké tla­če­nie sa de­sia­tok kuk­lá­čov pred vý­ťa­hom v síd­le Pen­ty, ďa­lej nas­le­do­val list pro­ku­rá­tor­ky JUDr. Ku­čer­ko­vej o prak­ti­kách a po­doz­re­niach ne­zá
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom trestného konania je náležite zistiť skutkový stav veci, odhaliť spáchané trestné činy a ich páchateľov a v zmysle zákona ich spravodlivo potrestať, pričom ale vždy treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov dochádza k zásahom do základných práv osôb. Základné práva a slobody osôb a ich ochrana sú garantované samotnou Ústavou Slovenskej republiky a množstvom právnych predpisov. Samotná Úst
Autor: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Samospráva v advokácii na našom území funguje približne v dnešnej podobe od roku 1875. Po období silne zužujúcej samosprávu (1948 – 1989) už 30 rokov funguje samospráva v advokácii v jej plnom význame. Príspevok sa venuje jednotlivým aspektom samosprávy a záujmovej samosprávy v advokácii a jej významu pre právny štát.

Úryvok z textu:
  ÚVOD V úvahách o princípe právneho štátu ako súčasti materiálneho jadra ústavy a o právnom štáte a jeho materiálnom jadre, je možné pristaviť sa pri samospráve. Záujmová samospráva je súčasťou nášho právneho poriadku. Nie je zakotvená v ústave, ale v jednotlivých zákonoch. Za ostatných 30 rokov predstavuje funkčnú súčasť nášho právneho prostredia. Záujmová samospráva predstavuje významný prvok pre demokratický a pr
Autor: JUDr. Filip Vincent
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na otázku efektívnosti trestného konania, ktorá je momentálne pomerne aktuálnou v diskusii na akademickej pôde ako aj v aplikačnej praxi. Po 15 rokoch od rekodifikácie trestného práva procesného nastal priestor na vykonanie zmien, ktoré by mohli zvýšiť efektívnosť trestného konania s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax. Autor sa v príspevku venuje vzťahu zvyšovania efektívnosti trestného konania a niektorých základných zásad trestného konania. Vdruhej časti príspevku autor venuje pozornosť niektorým parciálnym otázkam týkajúcich ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod V príspevku sa zaoberáme otázkou zvyšovania efektívnosti trestného konania, ktorá sa teraz stáva pomerne pretaktovanou naprieč verejnou vedeckou a aj odbornou diskusiou. Zvyšovanie efektívnosti trestného konania bolo považované za jeden z cieľov rekodifikácie trestného procesu v roku 2005, pričom v súčasnosti sa táto otázka znova otvára. Rekodifikácia trestného práva procesného v roku 2005 priniesla zvýšenie efektívnosti tres
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok reaguje na niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zamietnutia nárokov obhajcov na odmenu a náhradu hotových výdavkov v prípadoch ustanovenia obhajcov ex offo z dôvodu premlčania

Sprievodný text: Pred-met-ná práv-na úva-ha v struč-nos-ti rea-gu-je na niek-to-ré roz-hod-nu-tia sú-dov, kto-ré sa tý-ka-li za-miet-nu-tia ná-rokv ob-haj-cov na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cov ex of-fo z dô-vo-du preml-ča-nia. Nap-rík-lad Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne vy-chá-dzal z pre-mi-sy, že ná-rok ob-haj-cu na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v tres-tnom ko-na-ní (v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cu ex of-fo) sa preml-ču-je, na-koľ-ko má súk-rom-nop-ráv-ny zá-klad, pri kto-rom ide o štan-dart-ný súk-rom-nop-ráv-ny vzťah, kde štát vy-stu-pu-je v po-zí-cii súk-rom-nej oso-by - dl-žní-ka (!) a ob-haj-ca v po-zí-cii ve-ri-te-ľa. Vzhľa-dom k uve-de-né-mu, Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne pri roz-ho-do-va-ní ve-ci pou-žil ana-ló-giu, t.j. aj na us-ta-no-ve-nia § 553 Tr. por. ap-li-ko-val us-ta-no-ve-nia Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka o preml-ča-ní a to z dô-vo-du, že us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku ne-ma-jú žiad-ne oso-bit-né us-ta-no-ve-nie oh-ľad-ne prel-mča-nia. Pos-led-ným ar-gu-men-tom roz-hod-nu-tia Ok-res-né-ho sú-du v Tren-čí-ne bol pou-kaz „na zá-klad-ný prin-cíp práv-ne-ho po-riad-ku, kto-rým je prin-cíp práv-nej is-to-ty, a prá-ve z dô-vo-du reš-pek-to-va-nia toh-to prin-cí-pu je za-kot-ve-ná práv-na úp-ra-va ča-su v po-do-be preml-ča-nia v prís-luš-ných práv-nych nor-mách s tým, že ak by súd ak-cep-to-val ná-zor, že ma-jet-ko-vé prá-vo na náh-ra-du od-me-ny ob-haj-cu sa nep-reml-ču-je, doš-lo by k po-ru-še-niu prin-cí-pu práv-nej is-to-ty“. Ďalej Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne skon-šta-to-val, že „vý-klad nes-mie byť ar-bit-rár-ny a mu-sí byť ná-le-ži-te zdô-vod-ne-ný. Pre-to po zoh-ľad-ne-ní ar-gu-men-tov, či sa prá-vo na od-me-nu ad-vo-ká-ta preml-ču-je, súd pri-jal za spra-vod-li-vé vy-riek-nuť, že naj-mä z dô-vo-du prin-cí-pu práv-nej is-to-ty sa aj ten-to ma-jet-ko-vý ná-rok preml-ču-je pod-ľa us-ta-no-ve-ní Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka“.

Úryvok z textu:
Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk
MENU