Nájdené právne články pre výraz: trestné sadzby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1468 dokumentov
507 dokumentov
8946 dokumentov
4 dokumenty
49 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spornou problematikou úprav trestných sadzieb pri súbehu ustanovení § 38 a § 41 Tresného zákona a to na podklade judikatúry (R 32/2009), ktorá sa snažila zjednotiť rôzne právne výklady a vytvoriť jednotný rámec zásad pre ukladanie trestov. Autor tohto príspevku vyjadruje pochybnosti o správnosti právnych záverov vyjadrených judikatúrou.

Sprievodný text: Už od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti no­vé­ho Tres­tné­ho zá­ko­na vzni­ka­li mno­hé ap­li­kač­né prob­lé­my sú­vi­sia­ce s uk­la­da­ním tres­tov. Tie­to vý­raz­né ap­li­kač­né prob­lé­my sa obaj­vi­li prak­tic­ky okam­ži­te a vy­plý­va­li z to­ho, že z us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na nie je cel­kom zrej­mé ako pos­tu­po­vať pri úp­ra­vách tres­tných sa­dzieb v prí­pa­doch ak sa má tres­tná sadz­ba up­ra­vo­vať aj pod­ľa tzv. as­pe­rač­nej zá­sa­dy ako aj pos­tu­pom pod­ľa § 38 Tr. zák., prí­pad­ne ak pri­chá­dza do úva­hy aj úp­ra­va tres­tnej sadz­by vzhľa­dom k uzat­vo­re­nej do­ho­de o vi­ne a tres­te (§ 39 ods. 4 Tr. zák.), res­pek­tí­ve vzhľa­dom k to­mu, že pá­cha­teľ je mla­dis­tvý.

Úryvok z textu:
Mot­to: „Nej­sem z těch, kdož čtou ju­di­ká­ty vkle­če. Ju­di­ka­tu­ra ne­ní nic víc než sub­jek­tiv­ní ná­zor ví­ce méně ob­jek­tiv­ních jed­not­liv­cu“. JUDr. Ja­ros­lav Mellan (1887 – 1961, ad­vo­kát). Už od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti no­vé­ho Tres­tné­ho zá­ko­na vzni­ka­li mno­hé ap­li­kač­né prob­lé­my sú­vi­sia­ce s uk­la­da­ním tres­tov. Tie­to vý­raz­né ap­li­kač­né prob­lé­my sa obaj­vi­li prak­tic­ky okam­ži­te a vy­plý­va­li z to­ho, že z us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá riešením aktuálneho aplikačného problému, ktorý sa týka otázky, či možno uzatvoriť dohodu o vine a treste aj v prípadoch ukladania trestu podľa zásady trikrát a dosť

Sprievodný text: Ak­tuál­nym ap­li­kač­ným prob­lé­mom pri uk­la­da­ní tres­tov je po­le­mi­ka, či mož­no uzat­vo­riť do­ho­du o vi­ne a tres­te v prí­pa­doch, v kto­rých je nut­né uk­la­dať pá­cha­te­ľo­vi trest v zmys­le § 47 ods. 2 Tr. zák., t. j. v prí­pa­doch, keď pri­chá­dza do úva­hy ulo­že­nie tres­tu pod­ľa tzv. zá­sa­dy trik­rát a dosť. V praxi je nes­por­né, že do­ho­du o vi­ne a tres­te mô­že pro­ku­rá­tor uzat­vo­riť s ob­vi­ne­ným pri akom­koľ­vek tres­tnom či­ne a pri akom­koľ­vek spô­so­be uk­la­da­nia tres­tov, te­da ap­li­ká­cia toh­to in­šti­tú­tu nie je vy­lú­če­ná ani v prí­pa­doch, v kto­rých sú spl­ne­né pod­mien­ky na ulo­že­nie tres­tu v zmys­le zá­sa­dy trik­rát a dosť. Pro­ku­rá­tor te­da mô­že, v rám­ci ap­li­ká­cie zá­sa­dy trik­rát a dosť, uzat­vo­riť s ob­vi­ne­ným do­ho­du o vi­ne a tres­te ob­sa­hom kto­rej mô­že byť ulo­že­nie tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie, ak sú spl­ne­né pod­mien­ky uve­de­né v us­ta­no­ve­ní § 47 ods. 1 Tr. zák. (uzat­vo­re­nie ta­kej­to do­ho­dy o vi­ne a tres­te bu­de zrej­me len v teo­re­tic­kej ro­vi­ne, na­koľ­ko si len veľ­mi ťaž­ko mož­no pred­sta­viť ob­vi­ne­né­ho, kto­rý by s ta­kou­to do­ho­dou súh­la­sil), ďa­lej mô­že pro­ku­rá­tor uzat­vo­riť do­ho­du o vi­ne a tres­te ob­sa­hom kto­rej bu­de ulo­že­nie tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v tr­va­ní 25 ro­kov (to v prí­pa­doch, v kto­rých ne­bu­dú spl­ne­né pod­mien­ky uve­de­né v us­ta­no­ve­ní § 47 ods. 1 Tr. zák.) a na­po­kon je mož­né aj uzat­vo­re­nie do­ho­dy o vi­ne a tres­te v niž­šej vý­me­re ako 25 ro­kov a to v prí­pa­doch ak ulo­že­niu ta­ké­ho­to tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy bu­dú brá­niť okol­nos­ti hod­né oso­bit­né­ho zre­te­ľa (v ta­kých­to prí­pa­doch bu­de mož­né trest zní­žiť až na úro­veň 20 ro­kov). Všet­ky tie­to spô­so­by uzat­vo­re­nia do­ho­dy o vi­ne a tres­te ma­jú spo­loč­né to, že pro­ku­rá­tor pri nich ne­pos­tu­pu­je pod­ľa § 39 ods. 4 Tr. zák., na­koľ­ko ani v jed­nom z tých­to prí­pa­dov nej­de o mi­mo­riad­ne zní­že­nie tres­tu, ale ide o uk­la­da­nie tres­tu v rám­ci us­ta­no­ve­nia § 47 ods. 2 Tr. zák., te­da v rám­ci pred­pok­la­da­ných zvý­še­ných tres­tných sadz­bieb uve­de­ných tým­to us­ta­no­ve­ním.

Úryvok z textu:
Ak­tuál­nym ap­li­kač­ným prob­lé­mom pri uk­la­da­ní tres­tov je po­le­mi­ka, či mož­no uzat­vo­riť do­ho­du o vi­ne a tres­te v prí­pa­doch, v kto­rých je nut­né uk­la­dať pá­cha­te­ľo­vi trest v zmys­le § 47 ods. 2 Tr. zák., t. j. v prí­pa­doch, keď pri­chá­dza do úva­hy ulo­že­nie tres­tu pod­ľa tzv. zá­sa­dy trik­rát a dosť. V praxi je nes­por­né, že do­ho­du o vi­ne a tres­te mô­že pro­ku­rá­tor uzat­vo­riť s ob­vi­ne­ným pri akom­koľ­vek tres­tnom či­ne a pri akom­koľ­vek spô­so­b
Autor: JUDr. Namir Alyasry
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: V článku autori predkladajú kritiku právnej kvalifikácie týrania blízkej a zverenej osoby v kvalifikovanej skutkovej podstate závažnejším spôsobom konania s odkazom na páchanie trestného činu po dlhší čas

Úryvok z textu:
V člán­ku auto­ri pred­kla­da­jú kri­ti­ku práv­nej kva­li­fi­ká­cie tý­ra­nia blíz­kej a zve­re­nej oso­by v kva­li­fi­ko­va­nej skut­ko­vej pod­sta­te zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia s od­ka­zom na pá­chanie tres­tné­ho či­nu po dl­hší čas. Tak, ako iné od­vet­via prá­va, aj v tres­tnom prá­ve mož­no ba­dať is­té „tren­dy“ stí­ha­nia a práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­kov zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. V ne­dáv­nej mi­nu­los­ti (cca 5 ro­kov spät­ne) bo­lo z poh­
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá komparáciou hraníc minimálnej škody a súvisiacich pojmov, ktoré sú okolnosťami odôvodňujúcimi použitie vyššej trestnej sadzby, na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku. Tieto aspekty sú skúmané v súvislosti s trestnými sadzbami.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozsah kriminalizácie pri majetkových a ekonomických trestných činoch ako aj množstvo ďalších ťažiskových otázok fungovania trestnoprávneho systému patrí do sféry suverénneho rozhodovania každého štátu, s výnimkou určitých základných štandardov kriminalizácie v zásade tých najzávažnejších protiprávnych konaní, čo vyplýva z prameňov medzinárodného práva alebo práva Európskej únie . Každý štát si tak v zásade vo svojej legislatíve určí, akú minimálnu úroveň závažnosti musí dosiahnuť
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzinárodnom meradle, bude aj boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.

Úryvok z textu:
Albert Camus napísal, že 17. storočie bolo storočím matematiky, 18. storočie storočím fyzikálnych vied, 19. storočie storočím biológie a 20. storočie storočím strachu.[1] Čím sa stane 21. storočie ? Sme na jeho začiatku, a preto, aby nebolo storočím strachu, ako to predchádzajúce, kedy došlo k prudkému nárastu organizovanej kriminality a rozmachu terorizmu, možno konštatovať, že jednou z úloh orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj legislatívy, tak vo vnútroštátnom ako i medzin
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na niektoré aplikačné problémy vznikajúce pri posudzovaní poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a z toho vyplývajúce nesprávne ukladania trestov, ktoré nie vždy spĺňajú zákonné predpoklady spravodlivého trestu. Autora sa zamýšľa nad tým, či zákonodarca dostatočne dokázal predvídať niektoré situácie a či súčasný trend pri ukladaní trestov za použitia sprísňujúcich ustanovení cez pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, je ten, ktorý si želal zákonodarca.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pri rekodifikácií trestných kódexov sa do Trestného zákona[2] zaviedol explicitný výpočet tzv. poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (§ 36, § 37 TZ), ktoré boli v predchádzajúcej právnej úprave uvedené v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. účinnom do 31.12.2005[3] vymenované len demonštratívne.[4] Predchádzajúci TZ/1961 takisto neobsahoval žiadne explicitné ustanovenia, ako sa má súd pri existencii poľahčujúcich a priťažujúcich okolností s nimi vysporiadať. V zásade na ne mal len pri
Autor: JUDr. Viktória Pagáčová
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka v príspevku poukazuje na aplikačné problémy súvisiace s rozhodovaním o návrhu na povolenie obnovy konania, ak v predchádzajúcom konaní bola použitá asperačná zásada. Rozdielna aplikačná prax § 394 ods. 1 Trestného poriadku v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 spôsobuje problémy a porušuje základný princíp právneho štátu, princíp právnej istoty. Po prijatí nálezu sa objavili ďalšie možnosti rozdielneho výkladu ustanovení Trestného zákona, najmä, ak v súvislosti s aplikáciou ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona[1] vznikajú mnohé aplikačné problémy súvisiace s ukladaním trestov a vyplývajú najmä z toho, že z jeho ustanovení nie je celkom zrejmé, ako postupovať pri úpravách trestných sadzieb, najmä v súvislosti s aplikáciou asperačnej zásady. Napriek mnohým novelizáciám Trestného zákona, vydaniu množstva polemizujúcich odborných článkov,[2] prijatiu niekoľkých stanovísk a nálezov Na
Autor: JUDr. Michal Hvozda
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Skrátené vyšetrovanie je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. V rámci neho sa vyhľadávajú, zabezpečujú a vykonávajú dôkazy v prípravnom konaní. Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch [ trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a úmyselný trestný čin, za ktorý zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (ďalej len ,,TZ“) v osobitnej časti us ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Skrátené vyšetrovanie je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. V rámci neho sa vyhľadávajú, zabezpečujú a vykonávajú dôkazy v prípravnom konaní. Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch [ trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a úmyselný trestný čin, za k
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje najzávažnejšiemu trestnoprávnemu zásahu do ľudských práv, trestu odňatia slobody, in concreto výpočtu výmery danej sankcie. Postup pri výpočte a aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravuje judikatúra, ktorú predstavuje rozhodnutie publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 04/2009 pod číslom 32. Na judikovaný postup neprevláda jednotný názor, tak u odbornej verejnosti a rovnako ani v praxi.Dokoncasi získal veľa odporcov. Predmetom príspevku je a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Namiesto úvodu Napriek tomu, že súčasný platný kódex trestného práva hmotného zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (d’alej aj len „trestný zákon“ alebo „TZ“), obsahuje v druhom diele druhej hlavy všeobecnej časti úpravu základných zásad ukladania sankcií, explicitné vyjadrenie zásady primeranosti medzi nimi absentuje. V jednotlivých ustanoveniach týkajúcich sa ukladania sankcií nachádzame vyjadrenie primeranosti v kontexte právnej regulácie postupu pri ukladaní sankcií len v súvislosti s
MENU