Nájdené právne články pre výraz: trestné stíhanie právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: JUDr. Ing. Timotej Baďo
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor sa zaoberá otázkou, či je možné stíhať právnickú osobu aj bez zistenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa dopustila pričítateľného konania. Príspevok sa zaoberá aj niektorými ďalšími otázkami, ktoré súvisia s problematikou pričítateľnosti a trestným stíhaním právnickej osoby.

Úryvok z textu:
K prob­le­ma­ti­ke stí­ha­nia práv­nic­kej oso­by ako je­di­né­ho pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu V zmys­le us­ta­no­ve­nia § 4 ods. 4 zá­ko­na č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (ďa­lej aj „ZTZPO“): Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by nie je pod­mie­ne­ná vy­vo­de­ním tres­tnej zod­po­ved­nos­ti vo­či fy­zic­kej oso­be a nie je pod­mie­ne­ná ani zis­te­ním, kto­rá kon­krét­na fy­zic­ká oso­ba ko­na­la
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o parciálnom probléme, ktorý podľa autora vyvstáva z úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. V predkladanom príspevku autor analyzuje úpravu § 28 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa venuje obhajcovi právnickej osoby v trestnom konaní vedenom proti nej. Príspevok priamo nadväzuje na problematiku základov trestnej zodpovednosti právnickej osoby podľa § 4 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na obhajobu je jedným zo základných práv, ktoré sa obvinenému priznávajú v trestnom konaní. Schválenie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako "ZoTZPO") v novembri minulého roka znamenalo výrazný zásah do základov trestnoprávnej náuky. V súvislosti so zavedením trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako "TZPO") došlo k zmene množstva základných zásad trestného práva a zo zavedenia TZPO nám vyplýva povinnosť sa s touto zmeno
MENU