Nájdené právne články pre výraz: trestné stíhanie proti právnickej osobe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou a komentárom zaisťovacích inštitútov v trestnom stíhaní vedenom proti právnickej osobe. Analýza poskytuje náhľad na účel zaisťovacích opatrení. Komparuje ich s inštitútom zaistenia nároku poškodeného.

Úryvok z textu:
  V prípravnom konaní rozhoduje o obmedzujúcom a zaisťovacom opatrení na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. V návrhu na vydanie obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení je nevyhnutné špecifikovať samotné zaistenie, resp. obmedzenie tak, aby bolo vykonateľné. Odôvodnenie návrhu prokurátora na vydanie takéhoto rozhodnutia musí byť opreté o konkrétne skutkové zistenia, ktoré nasvedčujú tomu, že existuje nejaká dôvodná obava. Táto d
Autor: prof. JUDr. Ivan Šimovček CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné konanie proti právnickým osobám v prípade nového osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na príprave ktorého sa autori článku osobne podieľajú, bude vychádzať dôsledne z ustanovení platného trestného poriadku, ktoré majú vo vzťahu k osobitostiam trestného stíhania právnických osôb subsidiárnu povahu. Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú z tej skutočnosti, že právnické osoby ako subjekty práva sa odlišujú od fyzických osôb. To však neznamená, že trestne obvinené právnické osoby nemajú svoje procesné práva, ktoré sa musia rovnať procesným právam ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Osobitosti trestného stíhania právnických osôb vychádzajú zo základov ich trestnej zodpovednosti. Pripravovaná slovenská úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostí ich trestného stíhania vychádza z prijatia samostatného zákona, ktorý by bol v postavení zákona špeciálneho k platným trestným kódexom. Aká je pripravovaná právna úprava a z čoho vychádza sa pokúsime priblížiť v danom texte. Komisia na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a osobitostiach ich
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestnou zodpovednosťou právnických osôb, konkrétne hodnotí aktuálnu právnu úpravu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Záverom ponúka výpočet niektorých návrhov de lege ferenda, ktoré by mali byť zohľadnené v eventuálnom návrhu na zmenu existujúcej právnej úpravy o ktorom sa diskutuje tak na akademickej ako aj politickej úrovni.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálnu slovenskú právnu úpravu nie je možné považovať za komplexnú a efektívnu. Od samotného počiatku existencie tejto úpravy sa uvažovalo o zmene. Paradoxom je, že Slovenská republika prijala úpravu po vzore Španielskeho kráľovstva, ktoré v rovnakom čase prijímala nový model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aj keď sa niektorí autori považujúci aktuálnu úpravu domnievajú, že táto je dostačujúca a prehľadná a umožní sankcionovanie právnických osôb, realita je diamet
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. ZHODNOTENIE NEPRAVEJ TRES
Autor: JUDr. Mgr. Jozef Medelský PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Úryvok z textu:
Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom tak na vnútornej ako aj medzinárodnej scéne. Dôkazom toho, vzhľadom na územie Slovenskej republiky, sú aj pripravované legislatívne zmeny v tejto oblasti. Aktuálne je v legislatívnej príprave nový model trestnej zodpovednosti právnických osôb. Dôvodom prechodu na nový model je neaplikácia pôvodnej a ešte stále aktuálnej právnej úpravy v podobe modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zhodnotenie nepravej tres
Autor: JUDr. Tomáš Borec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok hovorí o pripravovanej právnej úprave priamej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá bude predstavená do konca roka 2013, a umožní efektívne stíhať a sankcionovať právnické osoby, ktoré budú účastné pri páchaní trestných činov.

Úryvok z textu:
Problematika zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je jednou z najdiskutovanejších moderných tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. Vychádzajúc z poznatkov vedy trestného práva, ako aj existujúcich modelov trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb možno konštatovať, že sa uplatňujú rôzne prístupy k jej ponímaniu, či obsahovému vymedzeniu. Pre anglosaský systém práva, ale aj pre niektoré členské štáty Európskej únie (napr. Holandsk
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa venuje obmedzujúcim a zaisťovacím opatreniam podľa § 26 ZoTZPO, ktoré je možné uložiť právnickej osobe v rámci trestného stíhania vedeného proti nej. Autor v príspevku poukazuje na charakter opatrení ako opatrení ultima ratio a vyslovuje nutnosť použitia aplikácie analógie s ustanoveniami Trestného poriadku o väzbe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestná zodpovednosť právnických osôb, ako nový inštitút slovenského trestného práva, bola do slovenského právneho poriadku prijatá v podobe zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako „ZoTZPO“) v novembri minulého roka. Prijatím ZoTZPO Slovenská republika formálne splnila svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazala ešte pri rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Po viac ako 10 ročnej snahe došlo k prijatiu tohto prelomového inštitútu do
MENU