Nájdené právne články pre výraz: trestný čin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 968

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11608 dokumentov
6832 dokumentov
29107 dokumentov
442 dokumentov
993 dokumentov
415 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Materiál českého štátneho zastupiteľstva sumarizuje judikatúru ohľadne trestnej činnosti v doprave a venuje sa aj niektorým problémovým otázkam

Sprievodný text: § 3 Trest-ný čin i v dop-ravě před-sta-vu-je jed-ná-ní proti-práv-ní, za-viněné a tres-tné. Je to pro spo-leč-nost ne-bez-peč-ný čin,[1] je-hož zna-ky jsou uve-de-ny v zá-koně. K těmto znakům patří ne-jen ty-po-vé zna-ky ve zvláš-tní čás-ti (někdy blí-že vy-me-ze-né v obec-né čás-ti - v rám-ci vý-kla-do-vých us-ta-no-ve-ní), ale i obec-né zna-ky, ji-miž jsou zej-mé-na věk (§ 11 tr. zák.) a příčet-nost (§ 12 tr. zák.).

Úryvok z textu:
Us­ta­no­ve­ní obec­né čás­ti tres­tní­ho zá­ko­na důle­ži­tá pro po­su­zo­vá­ní tres­tných činů v dop­ravě § 3 Trest­ný čin i v dop­ravě před­sta­vu­je jed­ná­ní proti­práv­ní, za­viněné a tres­tné. Je to pro spo­leč­nost ne­bez­peč­ný čin,[1] je­hož zna­ky jsou uve­de­ny v zá­koně. K těmto znakům patří ne­jen ty­po­vé zna­ky ve zvláš­tní čás­ti (někdy blí­že vy­me­ze­né v obec­né čás­ti - v rám­ci vý­kla­do­vých us­ta­no­ve­ní), ale i obec­né zna­ky, ji­miž jsou zej­mé­na věk (§
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok, publikovaný aj v justičnej revue, sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.08.2011 a to so zameraním sa na vybrané praktické problémy, ktoré sa v praxi vyskytli

Sprievodný text: Skut-ko-vá pod-sta-ta tres-tné-ho či-nu ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti bo-la za-ve-de-ná do Tres-tné-ho zá-ko-na zá-ko-nom č. 403/2004 Z. z. s účin-nos-ťou od 01.08.2004 (iš-lo o trest-ný čin ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti pod-ľa § 170 Tr. zák. účin-né-ho do 31.12.2005), pri-čom sa tak sta-lo v dôs-led-ku pl-ne-nia zá-väz-kov Slo-ven-skej re-pub-li-ky, kto-ré jej vy-plý-va-li z dvoch me-dzi-ná-rod-ných do-ho-vo-rov [1]. Skut-ko-vú pod-sta-tu tres-tné-ho či-nu ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti kon-ti-nuál-ne prev-zal aj Trest-ný zá-kon účin-ný od 01.01.2006, kon-krét-ne ide o zlo-čin ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti pod-ľa § 344 Tr. zák.. Skut-ko-vá pod-sta-ta zlo-či-nu ma-re-nia spra-vod-li-vos-ti pod-ľa § 344 ods. 1 Tr. zák. ob-sa-hu-je šty-ri sa-mos-tat-né zá-klad-né skut-ko-vé pod-sta-ty, kto-ré sú jed-not-li-vo uve-de-né v oso-bit-ných pís-me-nách a) až d), pri-čom spo-loč-né ma-jú to, že sa ich pá-cha-teľ mô-že do-pus-tiť len v ko-na-ní pred sú-dom [2] ale-bo v tres-tnom ko-na-ní (v rám-ci tres-tné-ho ko-na-nia sa pred-met-né-ho zlo-či-nu mož-no pre-to do-pus-tiť aj v príp-rav-nom ko-na-ní, res-pke-tí-ve v ko-na-ní pred za-ča-tím tres-tné-ho stí-ha-nia, prí-pad-ne vo vy-ko-ná-va-com ko-na-ní).

Úryvok z textu:
Skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ma­re­nia spra­vod­li­vos­ti bo­la za­ve­de­ná do Tres­tné­ho zá­ko­na zá­ko­nom č. 403/2004 Z. z. s účin­nos­ťou od 01.08.2004 (iš­lo o trest­ný čin ma­re­nia spra­vod­li­vos­ti pod­ľa § 170 Tr. zák. účin­né­ho do 31.12.2005), pri­čom sa tak sta­lo v dôs­led­ku pl­ne­nia zá­väz­kov Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­ré jej vy­plý­va­li z dvoch me­dzi­ná­rod­ných do­ho­vo­rov [1]. Skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu ma­re­nia spra­vod­li­vos­ti kon­ti­n
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodeného podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s praxou a s tým, komu sa v trestnom konaní priznáva postavenie poškodeného.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V praxi sa často stáva, že v trestnom konaní majú policajt, prokurátor i súd občas problémidentifikovať, komu priznať právo poškodeného a komu nie. Je to jednak z toho dôvodu, že Trestný zákon[2] aTrestný poriadok[3] neobsahujú dostatočne kompatibilné definície pojmov „škoda“ a „poškodený“, ale aj z toho dôvodu, že tieto definície sú v praxi vnímané rôzne a preto je niekedyprávo poškodeného priznávané aj tým osobám, ktoré by ho in
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 12. októbra 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obetiach“). Novým právnym predpisom sa podstatným spôsobom zlepšuje postavenie obetí, ako aj ich prístup k spravodlivosti. Predmetný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších p
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestným činom ohovárania na podklade konkrétneho prípadu z aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
Vo sve­te prá­va exis­tu­jú prí­pa­dy, kde mu­sí ar­bi­ter na­mies­to prík­lo­nu k to­mu či oné­mu nor­ma­tív­ne­mu us­ta­no­ve­niu, pris­tú­piť k šir­šej práv­nej úva­he tý­ka­jú­cej sa ap­li­ká­cie práv­nych prin­cí­pov. Sú­dy sa s uve­de­nou šir­šou per­spek­tí­vou vý­kla­du či ap­li­ká­cie stre­tá­va­jú čas­tej­šie ako or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní (ďa­lej len OČTK) a to z dô­vo­du ri­gíd­nos­ti a „pres­nos­ti“ tres­tnop­ráv­nych no­riem, kto­rý­mi sa mu­sia vo svo­jej praxi OČTK r
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša judikatúru, ktorá sa formovala pri trestnom čine vydierania a je využiteľná pri výklade znakov skutkovej podstaty tohto testného činu.

Úryvok z textu:
Trest­ný čin vy­die­ra­nia pod­ľa § 189 Tr. zák. je po­mer­ne čas­to pou­ží­va­nou práv­nou kva­li­fi­ká­ciou v ap­li­kač­nej praxi. A tak­tiež veľ­mi čas­to je tá­to práv­na kva­li­fi­ká­cia pou­ží­va­ná chyb­ne. Zrej­me naj­čas­tej­ším po­chy­be­ním or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní v sú­čas­nos­ti je „net­ra­fe­nie“ vý­vo­jo­vé­ho štá­dia tres­tné­ho či­nu vy­die­ra­nia. Mo­de­lo­vá si­tuácia je spra­vid­la ta­ká, že pá­cha­te­lia nú­tia ná­si­lím (nap­rík­lad fy­zic­kým na­pá­da­ním
Autor: JUDr. Matej Izakovič
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák.

Úryvok z textu:
Aj na­priek sku­toč­nos­ti, že skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a Tres­tné­ho zá­ko­na, nie je zvlášť no­vou (za­ve­de­ná bo­la do Tres­tné­ho zá­ko­na s účin­nos­ťou od 01.09.2011), vý­raz­nej­šie sa za­ča­la „ob­ja­vo­vať na scé­ne“ až v pos­led­nom ob­do­bí. V tej­to sú­vis­los­ti sa aj vzhľa­dom na ab­sen­ciu re­le­van­tnej ju­di­ka­tú­ry za­ča­li vy­sky­to­vať ap­li­kač­né prob­lé­my nie len v po­li­caj­nej praxi a to naj­mä v sú­v
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša znenie uznesenia o vznesení obvinenia, ktorým došlo k obvineniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry spolu s právnou argumentáciou týkajúcou sa rozboru znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Sprievodný text: Niž-šie v texte je nas-ke-no-va-né uz-ne-se-nie o vzne-se-ní ob-vi-ne-nia, kto-rým doš-lo k ob-vi-ne-niu pro-ku-rá-to-ra JUDr. Va-si-la Špir-ka. To-to uz-ne-se-nie ma za-uja-lo ako bý-va-lé-ho pro-ku-rá-to-ra, na-koľ-ko je po-zo-ru-hod-né tým, že doš-lo k vzne-se-niu ob-vi-ne-nia za sku-tok, kto-rý zjav-ne ne-vy-ka-zu-je zna-ky stí-ha-né-ho tres-tné-ho či-nu ako aj tým, že k vzne-se-niu ob-vi-ne-nia doš-lo až “príl-iš ľah-ko”.

Úryvok z textu:
Úvod: Niž­šie v texte je nas­ke­no­va­né uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, kto­rým doš­lo k ob­vi­ne­niu pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka. To­to uz­ne­se­nie ma za­uja­lo ako bý­va­lé­ho pro­ku­rá­to­ra, na­koľ­ko je po­zo­ru­hod­né tým, že doš­lo k vzne­se­niu ob­vi­ne­nia za sku­tok, kto­rý zjav­ne ne­vy­ka­zu­je zna­ky stí­ha­né­ho tres­tné­ho či­nu ako aj tým, že k vzne­se­niu ob­vi­ne­nia doš­lo až “príl­iš ľah­ko”. Vzhľa­dom k to­mu, že prob­le­ma­ti­ka vý­kla­du z
Autor: Mgr. Ján Marônek
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok nadväzuje na príspevky týkajúce sa trestného činu nezaplatenia dane, pričom sa zaoberá problematikou daňových licencií z možného trestnoprávneho hľadiska.

Sprievodný text: Rád by som rea-go-val na pos-led-né slo-vá prís-pev-ku pá-na Šam-ka s ti-tu-lom „Poz-nám-ky k člán-ku o tres-tnom či-ne ne-zap-la-te-nia da-ne a pois-tné-ho“, naj-mä s pou-ka-zom na oča-ká-va-ný ná-rast tres-tných ozná-me-ní sú-vi-sia-cich s nep-la-te-ním da-ňo-vých li-cen-cií. Osob-ne ne-chá-pem, ako mo-hol vô-bec štát do zá-ko-na o da-ni z PRÍJMOV za-kot-viť in-šti-tút da-ňo-vej li-cen-cie a de-fi-no-vať ju vô-bec ako daň. Či už iš-lo zá-mer ale-bo ne-dôs-led-nosť, je zjav-né, že de-fi-no-va-nie da-ňo-vej li-cen-cie ako pop-lat-ku by bo-lo ove-ľa pres-nej-šie. Da-ňo-vá li-cen-cia za-ťa-žu-je aj tých pod-ni-ka-te-ľov, resp. ich spo-loč-nos-ti, kto-ré do-siah-li aj stra-tu. Do-kon-ca si do-vo-ľu-jem tvr-diť, že aj tých, kto-rí nie-len-že pod-ni-ka-jú, prí-pad-ne sa sna-žia pod-ni-kať, hoc do-siah-li stra-tu (pr-vá sku-pi-na), ale aj tých, kto-rí už ne-pod-ni-ka-jú a ani sa o pod-ni-ka-nie nes-na-žia(dru-há sku-pi-na). Veľ-mi dô-le-ži-té je po-sú-de-nie tých-to sku-pín osôb, na-koľ-ko da-ňo-vá li-cen-cia má pod-ľa zá-me-ru štá-tu „za-ťa-žiť“ prí-jem, resp. aj stra-tu z POD-NI-KA-NIA. Ne-ma-la by však lo-gic-ky za-siah-nuť tých, kto-rí sa o pod-ni-ka-nie ani len nes-na-žia. Prík-la-dom, mô-žu byť ne-ži-vé spo-loč-nos-ti, kto-ré len for-mál-ne „vi-sia“ v ob-chod-nom re-gis-tri, pri-čom ich ma-ji-te-lia up-red-nos-tňu-jú rad-šej po-hodl-né nu-lo-vé kaž-do-roč-né priz-na-nia k da-ni z príj-mov pred ná-roč-ným zru-še-ním spo-loč-nos-ti a jej nás-led-né-ho vý-ma-zu z ob-chod-né-ho re-gis-tra. Te-da to, že „dr-žia na se-be“ spo-loč-nosť nie je z dô-vo-du, že by chce-li pod-ni-kať, ale z dô-vo-du, že pro-ces jej zru-še-nia a vý-ma-zu je veľ-mi kom-pli-ko-va-ný. To-to po-sú-de-nie by moh-lo byť dô-le-ži-té aj v tres-tnop-ráv-nej ro-vi-ne.

Úryvok z textu:
Rád by som rea­go­val na pos­led­né slo­vá prís­pev­ku pá­na Šam­ka s ti­tu­lom „Poz­nám­ky k člán­ku o tres­tnom či­ne ne­zap­la­te­nia da­ne a pois­tné­ho“, naj­mä s pou­ka­zom na oča­ká­va­ný ná­rast tres­tných ozná­me­ní sú­vi­sia­cich s nep­la­te­ním da­ňo­vých li­cen­cií. Osob­ne ne­chá­pem, ako mo­hol vô­bec štát do zá­ko­na o da­ni z PRÍJMOV za­kot­viť in­šti­tút da­ňo­vej li­cen­cie a de­fi­no­vať ju vô­bec ako daň. Či už iš­lo zá­mer ale­bo ne­dôs­led­nosť, je zjav­né, že de­fi
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spornými otázkami výkladu znakov skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 Tr. zák.

Sprievodný text: V Jus-tič-nej re-vue č. 11/2009 bol uve-rej-ne-ný člá-nok, v kto-rom autor JUDr. Ra-do-van Bla-žek, PhD. vy-slo-vu-je ná-zor, že dl-žník, kto-rý ne-po-dá návrh na vy-hlá-se-nie kon-kur-zu (t. j. na za-ča-tie kon-kur-zné-ho ko-na-nia), ma-rí kon-kur-zné ko-na-nie, pre-to-že cie-ľom kon-kur-zné-ho ko-na-nia je, ok-rem iné-ho, aby sa rie-šil úpa-dok dl-žní-ka spe-ňa-že-ním ma-jet-ku dl-žní-ka a ko-lek-tív-nym us-po-ko-je-ním je-ho ve-ri-te-ľov, te-da ak dl-žník, kto-rý sa doz-ve-del o svo-jom úpad-ku, t. j. o sku-toč-nos-ti pod-ľa § 3 ods. 2 ale-bo 3 zá-ko-na o kon-kur-ze, ne-po-dá návrh na vy-hlá-se-nie kon-kur-zu, ide o ko-na-nie, kto-rým sa dl-žník sna-ží zma-riť kon-kur-zné ko-na-nie je-ho na-za-ča-tím [1].

Úryvok z textu:
V Jus­tič­nej re­vue č. 11/2009 bol uve­rej­ne­ný člá­nok, v kto­rom autor JUDr. Ra­do­van Bla­žek, PhD. vy­slo­vu­je ná­zor, že dl­žník, kto­rý ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu (t. j. na za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia), ma­rí kon­kur­zné ko­na­nie, pre­to­že cie­ľom kon­kur­zné­ho ko­na­nia je, ok­rem iné­ho, aby sa rie­šil úpa­dok dl­žní­ka spe­ňa­že­ním ma­jet­ku dl­žní­ka a ko­lek­tív­nym us­po­ko­je­ním je­ho ve­ri­te­ľov, te­da ak dl­žník, kto­rý sa doz­ve­del o svo­jom úp
MENU