Nájdené právne články pre výraz: trovy konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 179

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61924 dokumentov
25432 dokumentov
262111 dokumentov
6333 dokumentov
56 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Úryvok z textu:
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktiv
Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor v príspevku poukazuje na zmenu v spôsobe rozhodovania o náhrade trov konania, ako bola navrhnutá a predložená do medzirezortného pripomienkového konania v rámci pripravovaného Civilného sporového poriadku. Zdôrazňuje, že o výške náhrady trov konania, ktorej súčasťou je aj náhrada trov právneho zastúpenia, má rozhodovať súdny úradník a až po právoplatnosti veci samej. Zároveň, mimo iného, upozorňuje na nejasnú úpravu rozhodovania o výške náhrady trov konania v odvolacom a najmä v dovolacom konaní. Apeluje preto na advokátsku obec a príslušné s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Autor vo svojom príspevku analyzuje riešenie otázky rozhodovania o náhrade trov konania v pripravovanom Civilnom sporovom poriadku, ktorý má nahradiť Občiansky súdny poriadok. Advokátsku obec upozorňuje najmä na to, že pri náhrade trov konania by podľa legislatívneho návrhu malo dôjsť k zmenám, ktoré je nevyhnutné z pohľadu právneho zástupcu účastníka konania hodnotiť ako negatívne. 1. Úvod
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Na základe individuálnych podnetov viacerých advokátov je aktuálna kontaktná rubrika venovaná problematike konania o európskom platobnom rozkaze v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399 z 30. 12. 2006, ďalej len „nariadenie“). Ide o pomerne efektívny nástroj na cezhraničné vymáhanie neuspokojených peňažných pohľadávok v rámci EÚ, ktorého praktická aplikácia má kvantitatívne stúpajúcu tendenciu.

Úryvok z textu:
Na základe individuálnych podnetov viacerých advokátov je aktuálna kontaktná rubrika venovaná problematike konania o európskom platobnom rozkaze v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399 z 30. 12. 2006, ďalej len „nariadenie“). Ide o pomerne efektívny nástroj na cezhraničné vymáhanie neuspokojených peňažných pohľadávok v rámci EÚ, ktorého praktická aplikácia má kva
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NAHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE Najdôležitejšie je najskôr v úvode objasniť a rozobrať pojem a úpravu trov vzniknutých v rámci správneho konania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ich upravuje vo svojom § 31 ako trovy správneho konania (resp. trovy konania), no predmetná úprava je dosť všeobecná, stručná a neupravuje priamo pojmové vymedzenie trov správneho konania (r
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V dôsledku novej právnej úpravy je v súvislosti s problematikou trov konania nevyhnutné predovšetkým dôsledne rozlišovať medzi trovami sporového konania a trovami konania nesporového, prípadne konania v rámci správneho súdnictva (druhá a tretia kapitola tohto príspevku). Pre sporové konanie je charakteristických niekoľko zásadných legislatívnych zmien, ktoré si rozhodne zaslúžia zvýšenú mieru pozornosti.

Úryvok z textu:
I. Civilný sporový poriadok V dôsledku novej právnej úpravy je v súvislosti s problematikou trov konania nevyhnutné predovšetkým dôsledne rozlišovať medzi trovami sporového konania a trovami konania nesporového, prípadne konania v rámci správneho súdnictva (druhá a tretia kapitola tohto príspevku). Pre sporové konanie je charakteristických niekoľko zásadných legislatívnych zmien, ktoré si rozhodne zaslúžia zvýšenú mieru pozornosti. V porovnaní s aktu
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Je zrejmé, že v rámci aktuálneho námetu neprichádza kontaktná rubrika s témou, ktorú by bolo možné označiť za novú či priekopnícku. Dôkazom je nielen už pomerne početná judikatúra všeobecných súdov, ale aj viacero podnetov od advokátov, ktorí sa v rámci svojej praxe s týmto problémom stretli. Zastupovanie právnických osôb, ktoré personálne disponujú dostatočným odborným aparátom, pokiaľ ide o spôsobilosť na adekvátnej kvalitatívnej úrovni konať pred súdom v ich mene, nie je v zásade ničím neštandardným. Spravidla ide o poskytovanie advokátsk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Je zrejmé, že v rámci aktuálneho námetu neprichádza kontaktná rubrika s témou, ktorú by bolo možné označiť za novú či priekopnícku. Dôkazom je nielen už pomerne početná judikatúra všeobecných súdov, ale aj viacero podnetov od advokátov, ktorí sa v rámci svojej praxe s týmto problémom stretli. Zastupovanie právnických osôb, ktoré personálne disponujú dostatočným odborným aparátom, pokiaľ ide o spôsobilosť na adekvátnej kvalitatívnej úrovni konať pr
Autor: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá výkladom a aplikáciou § 257 CSP na situácie, v ktorých uplatnené trovy sporu prevyšujú samotnú pohľadávku. V prvom rade približuje inštitút § 150 ods. 2 OSP, ktorý existoval do prijatia nových procesných kódexov, a ktorý sa s ich prijatím vytratil. Predmetné ustanovenie riešilo práve prípady, ak trovy konania neprimerane prevyšovali pohľadávku. Absencia uvedeného ustanovenia expresis verbis v novej právnej úprave vyvolala niektoré otázniky, najmä, ako vôbec postupovať v takýchto prípadoch, a či je možné „zmäkčiť“ tvrdosť rozhodovania o trovách konania podľa zásady úspechu, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Rozhodnutie o náhrade trov konania je zavŕšením celého sporu. Hoci sa tomuto rozhodovaniu prikladá menší význam ako rozhodovaniu vo veci samej (čo je celkom legitímne) aj v prípade rozhodovania o náhrade trov konania môžu vzniknúť a vznikajú pomerne zaujímavé situácie. Často práve rozhodnutie o trovách konania, ktoré vybočuje zo zaužívanej predstavy je pred­metom odvolania bez toho, aby bol napadnutý aj výrok vo veci samej. V zásade platí (súdmi ustálené), že zmyslom a účelom inštitútu
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Otázkam súvisiacim s náhradou trov odvolacieho konania bol v rámci tejto rubriky pred rokom venovaný osobitný príspevok (Ako ďalej s náhradou trov odvolacieho konania?, BSA č. 4/2011). Obsahovo bol zameraný predovšetkým na pragmatické aspekty včasného vyčíslenia trov odvolacieho konania. Pri rozhodovaní súdu o riadnom opravnom prostriedku prichádza totiž bežne do úvahy verejné vyhlásenie rozsudku bez pojednávania, pričom odvolací súd o tomto úkone „informuje“ v zmysle § 156 ods. 3 OSP v nadväznosti na § 211 ods. 2 OSP iba prostredníctvom oznámenia miesta a ča ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Otázkam súvisiacim s náhradou trov odvolacieho konania bol v rámci tejto rubriky pred rokom venovaný osobitný príspevok (Ako ďalej s náhradou trov odvolacieho konania?, BSA č. 4/2011). Obsahovo bol zameraný predovšetkým na pragmatické aspekty včasného vyčíslenia trov odvolacieho konania. Pri rozhodovaní súdu o riadnom opravnom prostriedku prichádza totiž bežne do úvahy verejné vyhlásenie rozsudku bez pojednávania, pričom odvolací súd o tomto úkone „informuje“ v
Autor: Doc. JUDr. Alexandra Kotrecová PhD., LLM
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Zákonom č. 388/2011 Z. z. bola vykonaná novela zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“ alebo aj „OSP“). S účinnosťou od 1. januára 2012 naša všeobecná civilná procesná právna úprava (opätovne) pozná inštitút preddavku na trovy konania (§ 141a OSP). V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že konštrukcia zvolená zákonodarcom by mala byť podľa nás čo možno najskôr podrobená skúmaniu súladnosti s Ústavou SR pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Zdá sa, že k uvedenému ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zákonom č. 388/2011 Z. z. bola vykonaná novela zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“ alebo aj „OSP“). S účinnosťou od 1. januára 2012 naša všeobecná civilná procesná právna úprava (opätovne) pozná inštitút preddavku na trovy konania (§ 141a OSP). V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že konštrukcia zvolená zákonodarcom by mala byť podľa nás čo možno najskôr podrobená skú
Autor: doc. JUDr. Milan Sudzina PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V konkurznom práve platí všeobecná zásada, že z uspokojenia v konkurze sú vylúčené nielen trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli účasťou v konkurznom konaní, ale aj trovy účastníkov, ktoré im vznikli účasťou v konaniach súvisiacich s konkurzným konaním. Autor sa vo svojom príspevku zaoberá výnimkou z tejto zásady v prípade excindančnej žaloby. Trovy konania o vylúčení majetku zo súpisu sú podľa rozhodnutia súdu pohľadávkou proti dotknutej podstate.

Úryvok z textu:
V právnej úprave konkurzného práva plní inštitút vylúčenia veci zo súpisu majetku podstaty upravený v § 78 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ alebo „ZKR“) dôležitú úlohu. V konkurznom konaní sa v praxi často vyskytujú prípady, keď je do súpisu podstaty zahrnutá vec, ktorá patrí tretej osobe (nie úpadcovi) alebo je pochybnosť o zaradení veci do súpis
MENU