Nájdené právne články pre výraz: trovy právneho zastúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7580 dokumentov
15485 dokumentov
50453 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).

Úryvok z textu:
Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska). V prípade novej právnej úpravy trov sporového konania sme ich identifikovali celkom štyri: Úprava oslobodenia od súdneho poplatku O zmenách samotného zákona o súdnych po
Autor: Mgr. Vladimír Sedliak
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozhodovanie o trovách konania je neoddeliteľnou súčasťou civilného súdneho konania. Ústavný súd sa v rámci svojej rozhodovacej praxi zaoberá problematikou náhrady trov konania iba výnimočne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti náhrady trov konania so zameraním sa na trovy právneho zastúpenia.

Úryvok z textu:
  1. PRÁVNO-TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ NÁHRADY TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA Trovy konania do ktorých zaraďujeme aj trovy právneho zastúpenia tvoria nezanedbateľnú položku v konaniach pred súdmi. V závislosti od dĺžky a hodnoty sporu sa trovy konania môžu vyšplhať až k žalovanej istine sporu, prípadne ju aj presiahnuť. V prípade zaviazania strany súdom k náhrade aj trov protistrany predstavuje táto povinnosť značnú zaťaž pre stranu v spor
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Úryvok z textu:
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktiv
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V právnej spisbe už bola pomerne intenzívne diskutovaná otázka náhrady trov odvolacieho konania, ktoré neboli vyčíslené najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia odvolacieho rozhodnutia. Predtým ako sa zameriame na samotnú otázku účelnosti trov odvolacieho konania si v krátkosti priblížime podstatu problému s vyčísľovaním odvolacích trov.

Úryvok z textu:
V právnej spisbe už bola pomerne intenzívne diskutovaná otázka náhrady trov odvolacieho konania, ktoré neboli vyčíslené najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia odvolacieho rozhodnutia. Predtým ako sa zameriame na samotnú otázku účelnosti trov odvolacieho konania si v krátkosti priblížime podstatu problému s vyčísľovaním odvolacích trov. Komplikácie rozhodovacej praxe odvolacích súdov sa týkajú náhrady trov civilného konania, kde advokát zastupoval procesne úspešného
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).

Úryvok z textu:
Vychádzajúc z  názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok,  sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska). V prípade novej právnej úpravy trov sporového konania sme ich identifikovali celkom štyri: Úprava oslobodenia od súdneho poplatku O zmenách samotného z
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Hovorí sa, že čas sú peniaze – zrejme aj táto veta sa stala východiskom pre zákonnú úpravu inštitútu náhrady za stratu času advokáta. Ako som sa mohol oboznámiť s uplatňovaním tohto inštitútu na základe nedávneho rozhodnutia okresného súdu, na ktoré ma upozornil kolega z advokátskej branže, v prípade advokátov to (na prvý pohľad) asi tak celkom neplatí.

Úryvok z textu:
Hovorí sa, že čas sú peniaze – zrejme aj táto veta sa stala východiskom pre zákonnú úpravu inštitútu náhrady za stratu času advokáta. Ako som sa mohol oboznámiť s uplatňovaním tohto inštitútu na základe nedávneho rozhodnutia okresného súdu, na ktoré ma upozornil kolega z advokátskej branže, v prípade advokátov to (na prvý pohľad) asi tak celkom neplatí. Bez zbytočných úvodných litánií in medias res z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyberám vcelku kreatívny výklad: „Podľa § 17
Autor: JUDr. Zuzana Čížová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Pokiaľ je účelom zákona č. 327/2005 Z. z. zabezpečiť úlohu štátu poskytovať kvalifikovanú právnu pomoc advokátom osobám, ktoré si v dôsledku ťažkej finančnej situácie nemôžu právnu pomoc zabezpečiť sami, javí sa ako nespravodlivé, aby sa na plnení tejto úlohy štátu podieľali jednotliví advokáti v tak vysokej miere a bez ohľadu na predmet sporu, ako upravuje súčasný § 14a a nasl. vyhlášky, ktorý nezohľadňuje faktickú odbornú a časovú náročnosť vedenia sporu, a miera paušalizácie odmeny tak presahuje akceptovateľnú mieru nespravodlivosti s prihliadnutím na možné varianty nevyh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Slovenská republika sa v čl. 1 ods. 1 svojej ústavy deklaruje ako právny štát. Na tému nášho príspevku sa pozeráme optikou siedmeho oddielu Ústavy Slovenskej republika (ďalej aj ako „ústava“), ktorý je venovaný právu na súdnu a inú právnu ochranu, podľa ktorého, okrem iného, každý má právo na prístup k súdu (čl. 46 ústavy) a každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Viete, ktorý dátum sa najčastejšie objavuje na súdnych rozhodnutiach z roku 2016? 30. jún 2016... Hoci účinnosť nových procesných kódexov bola ešte tak trošku „predĺžená“ tzv. súdnymi prázdninami (samozrejme neplatí absolútne) máme tu už viaceré odozvy z praxe.

Úryvok z textu:
Viete, ktorý dátum sa najčastejšie objavuje na súdnych rozhodnutiach z roku 2016? 30. jún 2016... Hoci účinnosť nových procesných kódexov bola ešte tak trošku „predĺžená“ tzv. súdnymi prázdninami (samozrejme neplatí absolútne) máme tu už viaceré odozvy z praxe. Z toho čo sme si vypočuli od kolegov advokátov, dosť zarezonovali nové pravidlá ohľadne trov konania, či presnejšie ohľadne rozhodovania o nich. Skompilujme teda čo sme zachytili a kde -tu pridáme náš pohľad. V
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom verejnej moci nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom orgánov verejnej moci. Predmetom záujmu autora sa stáva historický prierez vývoja právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu, načrtnutie základných východísk v súčasnosti účinnej právnej úpravy, ako aj jej komparácia s právnou úpravou účinnou v Českej republike. Autor sa v predkladanom článku nevenuje iba teoretickým otázkam súvisiacim s naznačenou problematikou, ale poukazuje aj na praktické dopady právnej úpravy, ktoré majú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
5. Zákon č. 514/2003 Z. z. de lege lata a vo svetle komparácie Považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na rozsahovú obmedzenosť tohto článku cieľom tejto časti nie je detailne rozobrať platnú právnu úpravu a poskytnúť vyčerpávajúcu komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy v oblasti zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom, ale načrtnúť a porovnať iba niektoré, podľa nášho názoru, podstatné špecifiká a inštitúty, ktoré
MENU