Nájdené právne články pre výraz: trovy súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

464 dokumentov
459 dokumentov
3684 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Valéria Enikõ Horváth
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci občianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Súčasťou príspevku sú aj úvahy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
úvod Trovy konania - toto označenie má tretia hlava tretej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok). Inštitút trov konania je pojmovým prvkom občianskeho procesu a zahŕňa v sebe všetky relevantné výdavky subjektov od začiatku občianskeho súdneho konania až po právoplatné skončenie veci. Podľa ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, právo na súdnu a i
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NAHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE Najdôležitejšie je najskôr v úvode objasniť a rozobrať pojem a úpravu trov vzniknutých v rámci správneho konania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ich upravuje vo svojom § 31 ako trovy správneho konania (resp. trovy konania), no predmetná úprava je dosť všeobecná, stručná a neupravuje priamo pojmové vymedzenie trov správneho konania (r
Autor: JUDr. František Sedlačko LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Kolektívna ochrana práv a skupinové uplatňovanie nárokov v súdnom konaní nemajú u nás z teoretického hľadiska ustálený obsah a z praktického hľadiska (zatiaľ) ani rozsiahlejšie využitie. Ide o špecifický druh žalôb, označovaných ako hromadné, skupinové, kolektívne, reprezentatívne a pod., pre ktoré je typická kvalifikovaná pluralita subjektov a ich právne relevantný kolektívny záujem, ktorému má byť poskytnutá súdna ochrana. Zrejme najznámejšími žalobami tohto typu sú americké class actions.

Úryvok z textu:
Kolektívna ochrana práv a skupinové uplatňovanie nárokov v súdnom konaní nemajú u nás z teoretického hľadiska ustá­lený obsah a z praktického hľadiska (zatiaľ) ani rozsiahlejšie využitie. Ide o špecifický druh žalôb, označovaných ako hro­madné, skupinové, kolektívne, reprezentatívne a pod., pre ktoré je typická kvalifikovaná pluralita subjektov a ich právne relevantný kolektívny záujem, ktorému má byť poskytnutá súdna ochrana. Zrejme najznámejšími žalobami tohto typu sú americké class actions
Autor: JUDr. Milan Sudzina
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V konkurznom práve zohráva inštitút vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dôležitú úlohu. V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty správcom zahrnutý aj majetok patriaci tretej osobe, ktorá si uplatňuje právo vylučujúce zapísanie tohto majetku do súpisu. Hlavným účelom inštitútu vylúčenia veci z konkurznej podstaty je ochrana vlastníckeho práva tretích osôb v konkurznom konaní.

Úryvok z textu:
Úvod V právnej úprave konkurzného práva zohráva dôležitú úlohu inštitút tzv. vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ alebo „ZKR“). V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty zahrnutá vec patriaca tretej osobe (nie úpadcovi) alebo je pochybnosť o zaradení veci do súpisu konkurznej podstaty.
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok komparuje mechanizmy uplatňovania nárokov voči členom štatutárnych orgánov kapitálových spoločností zo strany spoločnosti a spoločníkov vo vybraných krajinách Európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Česko) a v Anglicku a analyzuje účinnosť porovnávaných mechanizmov z hľadiska ich funkčnosti. Pri hodnotení účinnosti mechanizmov uplatňovania nárokov voči členom štatutárnych orgánov sa príspevok zameriava na rozsah nárokov, ktoré je podľa vybraných právnych úprav možné uplatniť prostredníctvom actio pro socio (derivatívnej žaloby), na limity vo vybraných právnych úpravách pri derivatívnych ža ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút zodpovednosti členov štatutárnych orgánov predstavuje významnú zložku správy spoločností, ktorá sa dostala do pozornosti v súvislosti s viacerými účtovnými škandálmi v USA a v Európe, ktoré stáli na začiatku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Kvalita správy spoločností úzko súvisí práve s úpravou zodpovednosti členov štatutárnych orgánov ako osôb riadiacich spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti a so zodpovednostnými nárokmi, ktoré je možné uplatniť si voči členom
MENU