Nájdené právne články pre výraz: trovy trestného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

121 dokumentov
67 dokumentov
332 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Vladimír Varga
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou náhrady trov obhajoby po oslobodzujúcom rozsudku a to konkrétne rozdielom medzi ustanoveným obhajcom a zvoleným obhajcom.

Úryvok z textu:
Náh­ra­da trov ob­ha­jo­by po os­lo­bo­dzu­jú­com roz­sud­ku – roz­diel me­dzi us­ta­no­ve­ným ob­haj­com a zvo­le­ným ob­haj­com Tro­vy tres­tné­ho ko­na­nia, kto­ré zná­ša štát de­fi­nu­je Trest­ný po­ria­dok (TP) v us­ta­no­ve­ní § 553 ods. 1 tak­to: Tro­vy ne­vyh­nut­né na vy­ko­na­nie tres­tné­ho ko­na­nia vrá­ta­ne trov vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia zná­ša štát; nez­ná­ša však vlas­tné tro­vy ob­vi­ne­né­ho, zú­čas­tne­nej oso­by a poš­ko­de­né­ho ani vý­dav­ky spo­je­né so zvo­le­n
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor: JUDr. Peter Šamko, sudca Okresného súdu v Pezinku článok reaguje na niektoré rozhodnutia súdov, ktoré sa týkali zamietnutia nárokov obhajcov na odmenu a náhradu hotových výdavkov v prípadoch ustanovenia obhajcov ex offo z dôvodu premlčania

Sprievodný text: Pred-met-ná práv-na úva-ha v struč-nos-ti rea-gu-je na niek-to-ré roz-hod-nu-tia sú-dov, kto-ré sa tý-ka-li za-miet-nu-tia ná-rokv ob-haj-cov na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cov ex of-fo z dô-vo-du preml-ča-nia. Nap-rík-lad Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne vy-chá-dzal z pre-mi-sy, že ná-rok ob-haj-cu na od-me-nu a náh-ra-du ho-to-vých vý-dav-kov v tres-tnom ko-na-ní (v prí-pa-doch us-ta-no-ve-nia ob-haj-cu ex of-fo) sa preml-ču-je, na-koľ-ko má súk-rom-nop-ráv-ny zá-klad, pri kto-rom ide o štan-dart-ný súk-rom-nop-ráv-ny vzťah, kde štát vy-stu-pu-je v po-zí-cii súk-rom-nej oso-by - dl-žní-ka (!) a ob-haj-ca v po-zí-cii ve-ri-te-ľa. Vzhľa-dom k uve-de-né-mu, Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne pri roz-ho-do-va-ní ve-ci pou-žil ana-ló-giu, t.j. aj na us-ta-no-ve-nia § 553 Tr. por. ap-li-ko-val us-ta-no-ve-nia Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka o preml-ča-ní a to z dô-vo-du, že us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku ne-ma-jú žiad-ne oso-bit-né us-ta-no-ve-nie oh-ľad-ne prel-mča-nia. Pos-led-ným ar-gu-men-tom roz-hod-nu-tia Ok-res-né-ho sú-du v Tren-čí-ne bol pou-kaz „na zá-klad-ný prin-cíp práv-ne-ho po-riad-ku, kto-rým je prin-cíp práv-nej is-to-ty, a prá-ve z dô-vo-du reš-pek-to-va-nia toh-to prin-cí-pu je za-kot-ve-ná práv-na úp-ra-va ča-su v po-do-be preml-ča-nia v prís-luš-ných práv-nych nor-mách s tým, že ak by súd ak-cep-to-val ná-zor, že ma-jet-ko-vé prá-vo na náh-ra-du od-me-ny ob-haj-cu sa nep-reml-ču-je, doš-lo by k po-ru-še-niu prin-cí-pu práv-nej is-to-ty“. Ďalej Ok-res-ný súd v Tren-čí-ne skon-šta-to-val, že „vý-klad nes-mie byť ar-bit-rár-ny a mu-sí byť ná-le-ži-te zdô-vod-ne-ný. Pre-to po zoh-ľad-ne-ní ar-gu-men-tov, či sa prá-vo na od-me-nu ad-vo-ká-ta preml-ču-je, súd pri-jal za spra-vod-li-vé vy-riek-nuť, že naj-mä z dô-vo-du prin-cí-pu práv-nej is-to-ty sa aj ten-to ma-jet-ko-vý ná-rok preml-ču-je pod-ľa us-ta-no-ve-ní Ob-čian-ske-ho zá-kon-ní-ka“.

Úryvok z textu:
Pred­met­ná práv­na úva­ha v struč­nos­ti rea­gu­je na niek­to­ré roz­hod­nu­tia sú­dov, kto­ré sa tý­ka­li za­miet­nu­tia ná­rokv ob­haj­cov na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cov ex of­fo z dô­vo­du preml­ča­nia. Nap­rík­lad Ok­res­ný súd v Tren­čí­ne vy­chá­dzal z pre­mi­sy, že ná­rok ob­haj­cu na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov v tres­tnom ko­na­ní (v prí­pa­doch us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu ex of­fo) sa preml­ču­je, na­koľ­ko má súk
Autor: JUDr. Stanislav Figľar
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor venuje pozornosť právnej úprave uvedenej v TP v postupe policajta a prokurátora pred začatím trestného stíhania. Dôraz kladie sa obsahovú náplň trestného oznámenia, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní. Navrhuje zdokonalenie súčasnej právnej úpravy poskytnutím práva orgánom činných v trestnom konaní na vykonanie vypočutia aj iných osôb ako oznamovateľa trestného oznámenia, ktoré majú vedomosti o oznamovanej protiprávnej udalosti. Týmto by sa rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní po prijatí trestného oznámenia skvalitnilo.

Úryvok z textu:
Konanie vykonávané orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v trestných veciach je procesom zloženým z niekoľkých častí, ktoré na seba nadväzujú a takto tvoria ucelený systém. Trestné konanie patrí k najdôležitejším konaniam orgánov činných v trestnom konaní[1], súdov, ako aj ostaných jeho subjektov trestného konania pri prerokovávaní a rozhodovaní o trestných veciach. Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v úplnom znení (ďalej TP) trestné konanie rozdeľuje do dvoch častí, a to na predsúdn
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Trestný poriadok[1] sa mení v právnom priestore Slovenskej republiky až príliš často[2], efektivita trestného konania sa však stále ani len nepribližuje k uspokojivejúrovni (názor autora). Príspevok predostiera na diskusiu a ďalšie rozpracovanie odbornej právnickej verejnosti viaceré problémy súvisiace s efektivitou trestného konania, najmä v štádiu do podania obžaloby (t.j. predsúdne/prípravné konanie) a ich možné riešenia. O naznačených problémoch už dlhšie intenzívne uvažujú a diskutujú kolegovia zjustičnej praxe, najmä prokurátori, ktorým je problematika predsúdneho konania logicky najbliž ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.    TRESTNÉ KONANIE – PODSTATA A ZÁUJMY STRÁN KONANIA Aby názory, konštrukcie, závery, či návrhy uvedené v tomto príspevku boli pre čitateľov, podľa možností čo najzrozumiteľnejšie, považujeme za potrebné uviesť na úvod štyri dôležité východiská, ktoré boli základom pri analýze poznatkov, definovaní problémov a ich príčin a formulovaní niekde iba hrubých konceptov, inde konkrétnych návrhov riešení. Od prijateľnosti východiskových téz sa zrejme bude odvíjať prijat
MENU