Nájdené právne články pre výraz: trvanie väzby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

483 dokumentov
999 dokumentov
410 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tibor Timár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou spätných účinkov uznesenia o predĺžení lehoty trvania väzby s poukazom na konkrétne rozhodnutia Ústavného a Najvyššieho súdu SR

Sprievodný text: Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy v tres­tnom ko­na­ní je vždy veľ­mi cit­li­vo vní­ma­ná sku­toč­nosť, a to naj­mä zo stra­ny sú­dov (sud­cov) a ob­haj­cov, kto­rí za­stu­pu­jú prá­va svo­jich man­dan­tov (ob­vi­ne­ných). V os­tat­nom ča­se sa v roz­ho­do­va­cej praxi všeo­bec­ných sú­dov ako aj Ústav­né­ho sú­du SR vo vzťa­hu k niek­to­rým pro­ces­ným otáz­kam a prá­vam ob­vi­ne­né­ho vy­tvo­ril sta­bi­li­zač­ný pr­vok pri roz­ho­do­va­ní, av­šak pod­stat­ná časť pro­ces­ných otá­zok je aj v sú­čas­nos­ti v rám­ci roz­hod­nu­tí ne­jed­not­ná. V tom­to člán­ku sa ve­nu­jem jed­né­mu zo oje­di­ne­lých pro­ces­ných otá­zok, kto­ré sa mô­žu stať pri roz­hod­nu­tiach o väz­be, a to si­tuá­cii, keď Ústav­ný súd zru­ší roz­hod­nu­tie všeo­bec­né­ho sú­du o väz­be v ta­kom ča­so­vom roz­hra­ní, že je pot­reb­né po­sú­diť dodr­ža­nie zá­kon­nej le­ho­ty pre roz­hod­nu­tie o väz­be kon­tra spät­ná účin­nosť ta­ké­ho­to roz­hod­nu­tia.

Úryvok z textu:
„Spät­né“ účin­ky roz­hod­nu­tia o predĺže­ní le­ho­ty väz­by vo svet­le vý­kla­du te­leolo­gic­kej re­duk­cie ve­rus vy­jad­re­ný ná­zor ob­haj­cu na ne­kon­form­ný vý­klad v jed­nom roz­hod­nu­tí Ústav­né­ho sú­du SR Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy v tres­tnom ko­na­ní je vždy veľ­mi cit­li­vo vní­ma­ná sku­toč­nosť, a to naj­mä zo stra­ny sú­dov (sud­cov) a ob­haj­cov, kto­rí za­stu­pu­jú prá­va svo­jich man­dan­tov (ob­vi­ne­ných). V os­tat­nom ča­se sa v roz­ho­do­va­cej praxi
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou a komentárom zaisťovacích inštitútov v trestnom stíhaní vedenom proti právnickej osobe. Analýza poskytuje náhľad na účel zaisťovacích opatrení. Komparuje ich s inštitútom zaistenia nároku poškodeného.

Úryvok z textu:
  V prípravnom konaní rozhoduje o obmedzujúcom a zaisťovacom opatrení na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. V návrhu na vydanie obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení je nevyhnutné špecifikovať samotné zaistenie, resp. obmedzenie tak, aby bolo vykonateľné. Odôvodnenie návrhu prokurátora na vydanie takéhoto rozhodnutia musí byť opreté o konkrétne skutkové zistenia, ktoré nasvedčujú tomu, že existuje nejaká dôvodná obava. Táto d
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá roz­bo­rom a poh­ľa­dom na hod­no­te­nie sú­la­du dô­vo­dov a tr­va­nia väz­by s us­ta­no­ve­nia­mi Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, a to naj­mä na pod­kla­de roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va v prí­pa­de Bu­zad­ji pro­ti Mol­dav­skej re­pub­li­ke z 26.07.2016. Na zá­kla­de uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia je na zá­ver hod­no­te­ný sú­lad us­ta­no­ve­nia § 71 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku s Do­ho­vo­rom.
Autor: JUDr. Branislav Jablonka PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor reaguje na nedávnu živú diskusia o tom, či väzba má zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby naj- neskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú bola naposledy predĺžená v prípravnom konaní sudcom pre prí- pravné konanie. V tejto súvislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi. Všeobecné súdy boli totiž názoru, že podaním obžaloby bez ďalšieho začína plynúť nová šesťmesačná lehota väzby v súdnom konaní (tzv. súdna väzba) b ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Úvod V aplikačnej praxi bola nedávno v súvislosti s medializova- nými kauzami živá diskusia, či má väzba zákonný podklad v prípade, ak na obvineného bola podaná obžaloba, avšak súd nerozhodol o ďalšom trvaní väzby najneskôr do dňa, kedy uplynula lehota väzby, na ktorú ju sudca pre prípravné konanie naposledy predĺžil v prípravnom konaní. V tejto sú- vislosti nastalo výrazné pnutie medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými s
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša zaujímavé odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR, ktorý sa v ňom zaoberal viacerými podnetnými témami, ako trvanie väzby na základe výpovedí kajúcnikov, inštitútom väzby, či nekonaním súdu z dôvodu šírenia choroby Covid - 19

Úryvok z textu:
Tr­va­nie väz­by na zá­kla­de vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov, v po­chyb­nos­tiach v pros­pech väz­by, Co­vid 19 a od­liš­né sta­no­vis­ko sud­cu Ústav­né­ho sú­du SR Ústav­ný súd SR uz­ne­se­ním sp. zn. III. ÚS/388/2020 zo dňa 08.10.2020 od­mie­tol ús­tav­nú sťaž­nosť sťa­žo­va­te­ľa, kto­rý je tres­tne stí­ha­ný pre da­ňo­vé tres­tné či­ny. V ča­se po­da­nia ús­tav­nej sťaž­nos­ti bol sťa­žo­va­teľ vo väz­be už tak­mer 2 ro­ky, vä­zob­ný dô­vod bol us­tá­le­ný pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr.
Autor:
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby.

Úryvok z textu:
Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo zaoberá podnetmi z praxe týkajúcimi sa podmienok výkonu väzby v konkrétnych prípadoch a upozorňuje na nadúžívanie tohto inštitútu. Väzba, ako najzávažnejší zásah so práva na osobnú slobodu, by mala byť riadne odôvodnená a trvať len nevyhnutný čas. SAK preto vyzýva na otvorenie odbornej diskusie k téme podmienok väzby. Viliam Karas: „Máme záujem na tom, aby sa vyváženým a korektným spôsobom stanovili legislatívne podmienky prípustnosti a výkon
Autor: JUDr. Jolana Fuchsová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zhrnúť pohľad Ústavného súdu SR na základné právo jednotlivca na osobnú slobodu podľa čl. 17 Ústavy SR a článku 5 Dohovoru, nakoľko ide o jednu z najvýznamnejších slobôd. Zároveň príspevok poukazuje na problematike tzv. väzobných sťažností na dva spôsoby reflexie judikatúry Ústavného súdu SR. Ide jednak o reflexiu judikatúry Ústavného súdu SR v legislatíve a jednak v rozhodovacej praxi všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
Článok 17 Ústavy SR (ďalej aj „ústava“) a článok 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“) zakotvujú základné právo jednotlivca na osobnú slobodu. Ide o jednu z najvýznamnejších slobôd. Rovnako obsahujú aj presne vymedzené podmienky, za ktorých je možné osobnú slobodu obmedziť.[1]            Najzávažnejším procesným zásahom do práv obvineného, prípadne podozrivého je zásah do jeho osobnej slobody, t. j. jeho zadržanie,
Autor: Mgr. Lucia Leflerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá charakteristikou väzby v prípravnom konaní, ako zabezpečovacieho inštitútu Trestného práva, ktorý predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody obvinenéh o. Nariadenie väzby tak so sebou prináša mnoho negatívnych dôsledkov, ktoré z kriminologického pohľadu môžu mať vplyv na podnietenie trestnej činnosti u obvineného. Súd tak musí v každom prípade rozhodovania o väzbe, po zistení splnenia podmienok na nariadenie väzby, zhodnotiť, či nemožno väzbu nahradiť písomným sľubom obvineného, zárukou záujmového združenia alebo dôveryhodnej osoby, dohľadom probačného a mediačného úr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) v §71 ustanovuje: „Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že...“ Z uvedeného vyplýva, že väzba patrí me
Autor: Alexander Bröstl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel – najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodov“ odstúpil z tejto funkcie. Nahradil ho súdruh Egon Krenz, ktorý 13. októbra 1989 tak trochu poza jeho chrbát (keďže Honecker b ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Bol som pri tom. Na „pondelkovej demonštrácii,“ 16. októbra 1989 v Lipsku, na ktorej už bolo 120 tisíc ľudí. Aj večer 18. októbra 1989 na koncerte v Gewandhause v tom istom meste. Všetci sme si dávali Bacha. Počas prestávky som si pozrel a vypočul – teda asi skôr vypočul ako pozrel –  najnovšiu správu (z televízora na chodbe) o tom, že generálny tajomník Ústredného výboru (ÚV) Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) súdruh Erich Honecker „zo zdravotných dôvodo
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom trestného konania je náležite zistiť skutkový stav veci, odhaliť spáchané trestné činy a ich páchateľov a v zmysle zákona ich spravodlivo potrestať, pričom ale vždy treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov dochádza k zásahom do základných práv osôb. Základné práva a slobody osôb a ich ochrana sú garantované samotnou Ústavou Slovenskej republiky a množstvom právnych predpisov. Samotná Úst
MENU