Nájdené právne články pre výraz: ublíženie na zdraví

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1835 dokumentov
742 dokumentov
5880 dokumentov
20 dokumentov
107 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami v rámci športovo- právnej vedy často diskutovanými. Skúma právne rozmery zodpovednosti za úraz/ujmu na zdraví, ktorá je spôsobená jedným športovcom inému športovcovi. V príspevku autor skúma determinanty tejto zodpovednosti a komplexne ich hodnotí v kontexte vzniku a rozsahu právnej zodpovednosti ako takej. Tému autor skúma tak v rovine verejného práva, ako aj práva súkromného. Autor v rámci témy berie do úvahy viaceré okolnosti (napr. to, či ide o profesionálneho športovca, alebo nie, resp. či bol úraz spôsobený aj prispením vonkajších faktorov alebo nie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Zodpovednosť športovca za úraz spôsobený pri výkone nielen profesionálnej športovej činnosti je oblasť záujmu športovo–právnej vedy, ktorá pri výsledkoch akademických a odborných debát vyvoláva množstvo otáznikov. Za úlohu sme si v tomto príspevku dali vytýčiť pre nezainteresovaného čitateľa aspoň najpodstatnejšie determinanty, ktoré ovplyvňujú samotnú množinu výsledkov tohto bádania dejúceho sa na poli, ktoré viacerí autori oprávnene môžu považovať za terra nullius, teda
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a potrestania hokejových hráčov pri častokrát likvidačných zákrokoch či bitkách na zápasoch ľadového hokeja, ktorých sme aj na Slovensku mnohokrát svedkami. Predkladaný stručný článok sa nesie v znamení snahy o odpovedanie na otázku, či je možné trestné stíhať hokejistu, ktorý pri fyzickom ataku - napadnutí (alebo v bitke) ublíži na zdraví inému športovcovi. Paradoxne, reč nebude o zákrokoch počas hry, teda o (autorom chcených) športových trestných č ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V nasledujúcich riadkoch sa autor v krátkosti pokúsi prezentovať svoj vlastný subjektívny názor na problematiku možnosti trestnoprávneho stíhania a potrestania hokejových hráčov pri častokrát likvidačných zákrokoch či bitkách na zápasoch ľadového hokeja, ktorých sme aj na Slovensku mnohokrát svedkami. Predkladaný stručný článok sa nesie v znamení snahy o odpovedanie na otázku, či je možné trestné stíhať hokejistu, ktorý pri fyzickom ataku - napadnutí (najmä v bitke) ublíži na zdraví iném
Autor: Mgr. Lucia Hrdličková
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v obsahu predkladaného príspevku venuje problematike trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré problematické aspekty súvisiace s ukladaním trestov zdravotníckym pracovníkom za trestné činy spáchané pri výkone ich lekárskeho povolania. Príspevok vychádza z analýzy rozhodnutí okresných a krajských súdov Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorých poukazuje na druhy trestov a na trestné sadzby ukladané lekárom za protiprávne konanie non lege artis pri liečení, diagnostike alebo pri prevádzaní lekárskych zá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Na úvod samotného príspevku je potrebné uviesť, že jeho cieľom nie je žiadnym spôsobom podceňovať alebo kritizovať prácu zdravotníckých pracovníkov. Cieľom príspevku je poukázať na vybrané problémy, ktoré sa vyskytujú v rozhodovacej činnosti okresných a krajských súdov Slovenskej republiky pri ukladaní trestov lekárom za trestné činy, ktorými bolo poškodené zdravie alebo život pacienta. Príspevok sa vo svo
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predmetnom príspevku sa venujeme už dlhšie pertraktovanej problematike či možnosti legislatívneho uchopenia tzv. „športového trestného činu". Príspevok reaguje na reakcie, poznatky, postrehy či výhrady širokej odbornej verejnosti k obsahu nami navrhnutej skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorú sme na portáli www.ucps.sk prezentovali už skôr. Tento príspevok však vo vecnej diskusii pokračuje, pričom zohľadňuje viaceré postrehy, pod ich prizmou mení obsah a znenie návrhu samotnej skutkovej podstaty. V príspevku súčasne špecifikujeme obsah a ro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD: Tak, ako bolo cieľom už zverejnených príspevkov[1] ozrejmujúcich podstatu myšlienky a jej možného cieľa – zavedenia špeciálnej skutkovej podstaty „športového trestného činu“ na pozadí historického a aktuálneho vnímania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému športovci pri hre, pri športe – tak po istom časovom odstupe prichádzame k očakávanej a ako sa ukázalo, aj potrebnej modifikácii jej navrhovaného znenia. O možnostiach jej zavedenia, prínosoch či naopak
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Tento príspevok v stručnosti reaguje na článok Jaroslava Čolláka s názvom "Zavŕšenie "priekopníckej" cesty - znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti" o ktorého záveroch vyslovuje určité pochybnosti.

Sprievodný text: Ten-to prís-pe-vok v struč-nos-ti rea-gu-je na člá-nok Ja-ros-la-va Čollá-ka, kto-rý bol zve-rej-ne-ný na inter-ne-to-vej strán-ke www.ucps.sk s náz-vom „Za-vŕše-nie „prie-kop-níc-kej“ ces-ty – zna-ky skut-ko-vej pod-sta-ty tres-tné-ho či-nu ub-lí-že-nia na zdra-ví pri vý-ko-ne špor-to-vej čin-nos-ti“, o kto-ré-ho zá-ve-roch vy-slo-vu-je ur-či-té po-chyb-nos-ti. Ja-ros-lav Čollák vo svo-jom člán-ku dos-pel k zá-ve-ru, že je pot-reb-né za-viesť no-vú skut-ko-vú pod-sta-tu ub-lí-že-nia na zdra-ví pri vý-ko-ne špor-to-vej čin-nos-ti a to s nal-se-dov-ným zne-ním (ci-tu-jem): "Kto iné-mu pri špor-te aj pri prí-pad-nom dodr-ža-ní špor-to-vých pra-vi-diel od-vet-via špor-tu, pri kto-ré-ho zá-pa-se, či sú-bo-ji k zra-ne-niu doš-lo, a to mi-mo zá-uj-mu do-siah-nuť špor-to-vý ús-pech úmy-sel-ne a do-ká-za-teľ-ne spô-so-bí uj-mu na zdra-ví, pot-res-tá sa pe-ňaž-ným tres-tom od 3000 Euro ale-bo od-ňa-tím slo-bo-dy na...až...ro-ky/ro-kov". - zá-klad-ná skut-ko-vá pod-sta-ta

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na člá­nok Ja­ros­la­va Čollá­ka, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke www.ucps.sk s náz­vom „Za­vŕše­nie „prie­kop­níc­kej“ ces­ty – zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví pri vý­ko­ne špor­to­vej čin­nos­ti“, o kto­ré­ho zá­ve­roch vy­slo­vu­je ur­či­té po­chyb­nos­ti. Ja­ros­lav Čollák vo svo­jom člán­ku dos­pel k zá­ve­ru, že je pot­reb­né za­viesť no­vú skut­ko­vú pod­sta­tu ub­lí­že­nia na
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevkom podrobne rozoberajúcim a venujúcim sa výlučne znakom autorom (už skôr) vymedzenej skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti sa zavŕšila cesta pomenovania, vymedzenia, definovania a kvalitatívneho spresnenia podľa nášho názoru nevyhnutne potrebného - nového, na prax reagujúceho vnímania zodpovednosti športovca. Príspevok obsahuje kvalitatívne prepracované znaky skutkovej podstaty pertraktovaného trestného činu, teda jeho objektu, objektívnej stránky, subjektu a subjektívnej stránky. V závere sa autor venuje taktiež bojovým športom ako špecif ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predkladaný príspevok je dá sa povedať druhou časťou, logickým obsahovým a vedeckým nadviazaním na nami skôr prezentovaný príspevok s názvom: „Skutková podstata ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti – potrebný to inštitút?“[1], a taktiež na jeho ešte mladšieho brata.[2] Tieto odborné príspevky tvoria v súhrne ucelenú koncepciu nami navrhovaného – "nového" vnímania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený úmyselne inému športovcovi pri výkone (najmä profesionálnej) športovej
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor logicky a systematicky nadväzuje na skoršie odborné príspevky o možnosti vyvodzovania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený úmyselne inému športovcovi pri výkone športovej (najmä profesionálnej) činnosti. Vyvrcholením týchto úvah je vymedzenie či definovanie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorú dnešný platný právny poriadok neobsahuje. Na ceste jej definovania sú nemenej dôležité pojmy "športovo - právnej vedy" ako ťažisko hry či športový úmysel, s ktorých vymedzením a pomenovaním sa v predkladanom príspev ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V nadväznosti na aktuálne úvahy športovo – právnej obce o možnosti a potrebnosti zavedenia špeciálnej úpravy zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému športovcovi pri výkone športovej činnosti je potrebné si možný, a podľa nášho názoru aj potrebný výsledok týchto úvah – skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti vymedziť, rozobrať a preskúmať podrobnejšie. Cieľom príspevku je definovať jej samotný obsah, a sekundárne vymedziť aj iné pojm
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa na podklade konkrétnej trestnej veci zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní a súdov vo veciach, v ktorých splýva postavenie obvineného a poškodeného v jednej osobe v tej istej trestnej veci.

Úryvok z textu:
Úče­lom toh­to prís­pev­ku je pri­po­me­núť na kon­krét­nej tres­tnej ve­ci prí­pa­dy, v kto­rých je ur­či­tá oso­ba ob­vi­ne­ná zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, av­šak v tej is­tej tres­tnej ve­ci vy­stu­pu­je fak­tic­ky (ma­te­riál­ne) aj ako poš­ko­de­ná oso­ba (či sve­dok). Ide o špe­ci­fic­ké prí­pa­dy, v kto­rých jed­na a tá is­tá oso­ba má v tej is­tej tres­tnej ve­ci for­mál­ne pro­ces­né pos­ta­ve­nie ob­vi­ne­né­ho (bo­lo jej vzne­se­né ob­vi­ne­nie), av­šak fak­tic­ky aj pos­t
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade oznámenia podozrenia z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a následnú analýzu ukladania sankcií a iných opatrení páchateľovi v trestnom konaní súdom. Článok ďalej analyzuje výkon uvedených sankcií a iných opatrení a zamýšľa sa nad ich efektivitou pre ochranu obete.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Domáce násilie možno odôvodnene považovať za jednu z najzávažnejších trestných činností, nakoľko priamo ohrozuje život, zdravie, psychickú i telesnú integritu jednotlivca. Základnými formami, ktorými agresor uskutočňuje násilie vo vzťahu k svojej obeti, sú okrem fyzického a psychického násilia aj sociálne násilie, ktoré môže spočívať napríklad v izolácii obete od vonkajšieho sveta a potláčaní jej spoločenských
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodeného podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s praxou a s tým, komu sa v trestnom konaní priznáva postavenie poškodeného.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V praxi sa často stáva, že v trestnom konaní majú policajt, prokurátor i súd občas problémidentifikovať, komu priznať právo poškodeného a komu nie. Je to jednak z toho dôvodu, že Trestný zákon[2] aTrestný poriadok[3] neobsahujú dostatočne kompatibilné definície pojmov „škoda“ a „poškodený“, ale aj z toho dôvodu, že tieto definície sú v praxi vnímané rôzne a preto je niekedyprávo poškodeného priznávané aj tým osobám, ktoré by ho in
MENU