Nájdené právne články pre výraz: účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá, aj to aj na podklade judikatúry súdov SR ako aj judikatúry ESĽP, výkladom pojmu "druh úkonu", ktorý je uvedený v § 213 ods. 3 Tr. por. a to so zameraním na skutočnosť, či orgány činné v trestnom konaní sú povinné uvádzať údaje o totožnosti svedka v prípade, ak úkon spočíva vo výsluchu svedka.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok sa za­obe­rá vý­kla­dom poj­mu „druh úko­nu“, kto­rý je uve­de­ný v § 213 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku, a to so za­me­ra­ním sa na sku­toč­nosť, či or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sú po­vin­né uvá­dzať pri špe­ci­fi­ko­va­ní dru­hu úko­nu úda­je o to­tož­nos­ti sved­ka v prí­pa­de, ak úkon spo­čí­va vo vý­slu­chu sved­ka. Prob­le­ma­ti­ka je ro­zo­be­ra­ná jed­nak z hľa­dis­ka us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku, ako aj vo vzťa­hu k ju­di­ka­tú­re sú­dov Slo­ven­skej re­pu
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok voľne nadväzuje na príspevok mjr. Františka Vojtuša s názvom "Neprípustná manipulácia s vyšetrovacím spisom" a zaoberá sa niektorými aspektmi prepätého formalizmu v trestnom práve.

Sprievodný text: Uve-de-ný člá-nok vy-chá-dza z po-le-mi-ky na strán-ke práv-ne-lis-ty.sk po lin-ke Lin-dtner-Šam-ko-Voj-tuš-Re-pa. Autor by chcel voľ-ne nad-via-zať na člá-nok pá-na mjr. Fran-tiš-ka Voj-tu-ša: „Nep-rí-pus-tná ma-ni-pu-lá-cia s vy-šet-ro-va-cím spi-som“, kon-krét-nej-šie po-le-mic-ky rea-go-vať na vý-ro-ky: „Na mar-go JUDr. Pet-rom Šam-kom uve-de-né-ho chaosu spô-so-be-né-ho hro-ma-de-ním vý-po-ve-dí v spi-soch mi ne-dá uviesť, že to-to je žiaľ dôs-led-kom znač-né-ho for-ma-liz-mu slo-ven-ské-ho Tres-tné-ho po-riad-ku, kto-rý vy-ža-du-je aj s oh-ľa-dom na ju-di-ka-tú-ru sú-dov opa-ko-va-né pre-po-čú-va-nia osôb v rôz-nych štá-diách tres-tné-ho ko-na-nia. S tým-to OČTK a ani sú-dy sa-mi o se-be ne-do-ká-žu nič uro-biť.“[1]

Úryvok z textu:
Uve­de­ný člá­nok vy­chá­dza z po­le­mi­ky na strán­ke práv­ne­lis­ty.sk po lin­ke Lin­dtner-Šam­ko-Voj­tuš-Re­pa. Autor by chcel voľ­ne nad­via­zať na člá­nok pá­na mjr. Fran­tiš­ka Voj­tu­ša: „Nep­rí­pus­tná ma­ni­pu­lá­cia s vy­šet­ro­va­cím spi­som“, kon­krét­nej­šie po­le­mic­ky rea­go­vať na vý­ro­ky: „Na mar­go JUDr. Pet­rom Šam­kom uve­de­né­ho chaosu spô­so­be­né­ho hro­ma­de­ním vý­po­ve­dí v spi­soch mi ne­dá uviesť, že to­to je žiaľ dôs­led­kom znač­né­ho for­ma­liz­mu slo­ven­ské
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor článku voľne nadväzuje na svoj predchádzajúci príspevok týkajúci sa prepočúvania svedkov v prípravnom konaní.

Úryvok z textu:
Autor by chcel voľ­ne nad­via­zať na pre­doš­lý člá­nok, v kto­rom prib­lí­žil zá­klad­né vý­cho­dis­ká flexibil­nej­šie­ho mo­de­lu pre­po­čú­va­nia tzv. sim­pli­kač­ný mo­del. Pô­vod­ný člá­nok bol po­ňa­tý kon­cep­čne pri­čom v zá­ve­roch vie­dol k od­miet­nu­tiu bez­my­šlien­ko­vi­tej ap­li­ká­cií pro­ce­dú­ry tzv. pre­po­čú­va­nia v príp­rav­nom ko­na­ní zo stra­ny OČTK. Na dru­hej stra­ne, ale zos­tal či­ta­te­ľo­vi dlž­ný niek­to­ré ar­gu­men­ty a tak­tiež sa ne­zao­be­ral roz­sa­hom a
Autor: JUDr. Marián Prievozník PhD
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok pokračuje v diskusii na tému uvádzania totožnosti svedka pri upovedomovaní obhajcov o úkonoch podľa § 213 ods. 3 Tr. por. a to z pohľadu obhajoby

Úryvok z textu:
Uvá­dzanie to­tož­nos­ti sved­ka pri upo­ve­do­mo­va­ní ob­haj­cov o úko­noch – poh­ľad ob­haj­cu Rea­gu­jem na prís­pe­vok pub­li­ko­va­ný v práv­nych lis­toch mjr. Mgr. Ing. Fran­tiš­kom Voj­tu­šom na té­mu uvá­dzanie to­tož­nos­ti sved­ka pri upo­ve­do­mo­va­ní ob­haj­cov o úko­noch pod­ľa § 213 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku, v zá­uj­me pos­kyt­nú­ťod­bor­nú po­le­mi­ku z poh­ľa­du ob­ha­jo­by. Prís­pe­vok je mož­né náj­sť na tom­to od­ka­ze: http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a574-
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
Autor: JUDr. Peter Čopko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozhodovanie môžeme charakterizovať, ako najdôležitejšiu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu, tak potom dokazovanie je popri uvedenej činnosti n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.   Úvod - všeobecne o dokazovaní Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozho
MENU