Nájdené právne články pre výraz: účastníci správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2260 dokumentov
399 dokumentov
5508 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Definícia účastníka konania prešla viacerými vývojovými štádiami. V súčasnosti relatívne exaktný právny pojem nemal vždy charakter legálneho pojmu, resp. legálnej definície. Bolo obdobie, kedy sa pojem „účastník konania“ stotožňoval s pojmom „strana správneho konania“.

Úryvok z textu:
Úvod S postavením účastníka správneho konania je podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov[1] – (ďalej aj ako „správny poriadok“) spojených niekoľko významných práv, ale aj povinností. Naopak, opomenutie účastníka konania v správnom konaní môže mať niekoľko reverzných následkov, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť napr. k uplatneniu mimoriadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku, ale aj podľa osobitných zákono
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok skúma posledný vývoj účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch v environmentálnych veciach, so zameraním najmä na postavenie zainteresovanej verejnosti v ochrane prírody. osobitný priestor venuje autor praktickým aspektom účasti verejnosti v týchto konaniach.

Úryvok z textu:
I. Ústavné základy Podľa článku 44 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava") „Každý má právo na priaznivé životné prostredie." Podľa článku 44 odsek 1, 2 a 3 ústavy: „Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo, nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky a štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné
Autor: doc. JUDr. Jana Vallová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje aktuálnym otázkam ochrany osobných údajov z pohľadu účinnej právnej úpravy kvybraným inštitútom správneho konania - doručovaniu písomností vsprávnom konaní anazeraniu do administratívneho spisu. Analyzuje účastníkov správneho konania v kontexte doručovania rozhodnutí a nazerania do administratívneho spisu s viacerými účastníkmi správneho konania.

Úryvok z textu:
Spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnejmoci alebo verejnoprávnymi subjektmi je z dlhodobého hľadiska problém súvisiaci s ochranou osobných údajov fyzických osôb Európskejúnie. Práve tieto subjekty verejnejmoci spracúvajú osobné údaje fyzických osôb vnajväčšom rozsahu úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami. Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb sa uskutočňuje od ich narodenia až po smrť. Štátne evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli ma
Autor: JUDr. Matúš Michalovič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autor venuje postaveniu zainteresovanej verejnosti podľa nového správneho súdneho poriadku, ktorý jej priznáva široké oprávnenia v prípade, ak ide o konania týkajúce sa životného prostredia. Článok analyzuje charakter zainteresovanej verejnosti, jej postavenie a oprávnenia v takomto konaní.

Úryvok z textu:
1 STRUČNÝ EXKURZ DO HISTÓRIE Životné prostredie už dávno prestalo byť v rozhodovacej a riadiacej oblasti len záležitosťou orgánov štátnej správy a samosprávy. V posledných rokoch môžeme sledovať zvyšovanie významu a možnosti verejnosti participovať na rozhodovaní v oblasti ochrany životného prostredia. Umožňuje to najmä zvýšená aktivita v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni, ktorá sa následne pretavuje do právnych predpisov jednotlivých štátov. Jedným z prvých medzinárodných dokumentov,
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V minulosti správny poriadok nepoznal pojem zúčastnená osoba so súčasným obsahom. Niektoré novšie právne predpisy poznali tento pojem, ale nie so súčasným obsahom. Správny poriadok upravoval pojmy ako účastník konania, svedok, znalec, ale neobsahoval právnu úpravu týkajúcu sa zúčastnenej osoby.[1] Až zákonom č. 527/2003 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov bol zavedený inštitút zúčastnenej osoby do sp
Autor: Ján Lengvarský
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V prvej časti príspevku som poukázal na názory hovoriace v prospech, ako aj v neprospech možnosti účastníka správneho konania zaznamenať si priebeh ústneho pojednávania pred správnym orgánom zvukovým záznamovým zariadením.

Úryvok z textu:
V prvej časti príspevku som poukázal na názory hovoriace v prospech, ako aj v neprospech možnosti účastníka správneho konania zaznamenať si priebeh ústneho pojednávania pred správnym orgánom zvukovým záznamovým zariadením. Argumenty v prospech možnosti účastníka správneho konania nahrať si priebeh ústneho pojednávania boli zosumarizované v stanovisku Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo dňa 16. januára 2003, podľa ktorého je vyh
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NAHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE Najdôležitejšie je najskôr v úvode objasniť a rozobrať pojem a úpravu trov vzniknutých v rámci správneho konania. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ich upravuje vo svojom § 31 ako trovy správneho konania (resp. trovy konania), no predmetná úprava je dosť všeobecná, stručná a neupravuje priamo pojmové vymedzenie trov správneho konania (r
Autor: Mgr. Denisa Slivová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aktívnej procesnej legitimácii v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Zameriava sa na inštitút opomenutého účastníka a sumarizuje možné spôsoby rozhodovania v súdnom konaní, pokiaľ žalobu podá takýto opomenutý účastník. Príspevok vychádza z aktuálnej judikatúry správnych súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Správne súdnictvo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP) je zákonným rozvedením ústavného práva na súdnu ochranu zakotvenú v čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Predstavuje formu kontroly verejnej správy a zároveň je prostriedkom ochrany práv jednotlivca vo verejnej správe. Povinnosťou všeobecných súdov v správnom súdnictve je v každom štádiu konania postupom „ex offo“ preverovať či sú splnené podmienky súdneho konania v prejednávanej ve
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Táto štúdia je pokračovaním série štúdií (4/7) zameraných na administratívnu justíciu (osobitne na nástroj judicial review) v Anglicku. Predkladaná štúdia nadväzuje na štúdiu rovnakého autora – s názvom – „Primárne dôvody opodstatňujúce súdny prieskum správnych rozhodnutí v režime judicial review v Anglicku“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na skôr publikované štúdie z tejto série publikačných výstupov autora, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Osobitný priestor sa venuje dvom parciálnym inštitútom, a to tzv. povoleniu/súhlasu na prijatie správnej ža ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
POVOLENIE/SÚHLAS NA PRIJATIE SPRÁVNEJ ŽALOBY NA MERITÓRNE KONANIE Slovenský režim správneho súdnictva vychádza z princípu, že každé právoplatné rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom (v režime správneho súdnictva), ak zákon neurčuje inak. Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (SSP), správne súdy nepreskúmavajú a) právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou
Autor: Barbora Lamošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predmetný článok má snahu bližšie objasniť viaceré princípy vo verejnej správe ako sú princípy transparentnosti a verejnosti konania, najmä sa zaoberá procesnými právami osôb v správnom konaní vymedzenými v Kódexe dobrej verejnej správy podľa odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe a právom dotknutej osoby byť vypočutá v správnom konaní podľa čl. I rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31. Na základe komparácie formuluje základné črty zákonnej regulácie práva dotknutej osoby byť vypočutá vo vybraných členských štátoch Rady Európy.

Úryvok z textu:
28.1        Úvod Požiadavka na priehľadnosť verejnej správy sa stala súčasťou Kódexu dobrej verejnej správy vymedzeného v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe z 20. júna 2007. Predložený článok na základe komparácie formuluje základné črty zákonnej regulácie práva dotknutej osoby byť vypočutá vo vybraných členských štátoch Rady Európy. Podľa čl. 10 odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 or
MENU